Aluevaalitavoitteet 2022

Suomen Farmasialiiton valtakunnalliset aluevaalitavoitteet 2022

Alueellisen ja paikallisen terveydenhuollon neuvonnan ja palveluiden toimivuus on koronaviruspandemian todistanut arvonsa. Luottamus julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään ja avun saantiin on ollut avainasia kansalaisille maailmanlaajuisen pandemian aikana. Lääkehuollon ja -neuvonnan merkitys on korostunut terveyttä vaaliessa sekä sairastumisia ennaltaehkäisevässä ja niitä parantavassa toiminnassa.

Farmasian ammattilaisten (farmaseuttien ja proviisorien) tietotaitoa on tarvittu sairaaloissa ja apteekeissa. Lääkehoidon asiantuntemus ja neuvoja kaipaavien ihmisten kohtaamisen taito ovat tarpeen myös tulevaisuudessa.   

Suomen Farmasialiiton tavoitteena on järkevän lääkehoidon edistäminen. Järkevä ja asianmukainen lääkehoito on turvallista, tehokasta, taloudellista ja tarkoituksenmukaista lääkehoitoa eli sitä, että oikealle potilaalle annetaan oikea lääke, oikeaan aikaan, oikeaan vaivaan ja oikealla annostuksella. Järkevällä lääkehoidolla ja lääkehoitojen järkeistämisellä saadaan aikaan kustannussäästöjä, päivitetään potilaiden lääkityslistoja sekä tuotetaan potilaiden hyvinvointia. Lisäksi se tukee perusterveydenhuollon palveluita ja hillitsee erikoissairaanhoidon kustannuksia.

Puhutaan samanaikaisesti yksittäisten ihmisten elämän parantamisesta sekä merkittävistä terveydenhuollon säästöistä. Lääkehoitoon liittyvät ongelmat aiheuttavat vuosittain n. 5–10 % kaikista päivystyskäynneistä ja lääkitysongelman aiheuttama sairaalajakso kestää keskimäärin kahdeksan vuorokautta. Tutkimusten mukaan päivystykseen tulevien asiakkaiden lääkitystiedot eivät ole ajan tasalla juuri kenelläkään.

Päivystykseen tulevista käynneistä jopa puolet olisi ehkäistävissä lääkityslistojen ajantasaistamisella, lääkehoidon moniammatillisella arvioinnilla ja potilaan hoitoon sitoutumisen tukemisella. Sairaalajaksojen vähentäminen mahdollistaisi jopa noin 150 miljoonan euron säästöt. Lääkehuolto, lääkehoidon arviointi ja apteekkien osaaminen ovat osa palvelukokonaisuutta ja vaikuttavat osaltaan kustannusten hillintään.

Suomen Farmasialiiton valtakunnalliset aluevaalitavoitteet ovat:

Farmasian ammattilaisten hyödyntäminen sosiaali ja terveydenhuollon palveluissa
Farmaseuttien ja proviisorien keskeinen työtehtävä on lääkitysturvallisuuden varmistaminen ja tätä ammattitaitoa on hyödynnettävä tehokkaammin sote-palveluissa. Koulutetut asiantuntijat pystyvät muun muassa tarkistamaan ja ajantasaistamaan potilaiden lääkityslistoja, tukemaan potilaan hoitoon sitoutumista sekä tekemään lääkehoidon arviointeja. Työnjako ja yhteistyö vapauttavat merkittävästi hoitajien ja lääkärien työaikaa sekä mahdollistavat säästöjä hyvinvointialueilla. Lisäksi he voisivat tukea sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden lääkitysturvallisuuskäytäntöjä.

Lääkehoidon arvioinnin palveluseteli kaikille yli 70-vuotiaille
Lääkehoidon arvioinnilla farmaseutti tai proviisori tuottaa lääkärin käyttöön tiedon lääkitysten tarkoituksenmukaisuudesta sekä mahdollisista haasteista. Lisäksi saadaan ajantasainen tilanne potilaan lääkityksistä mukaan lukien itsehoitolääkkeet ja mahdolliset vitamiinit sekä luontaistuotteet. Lääkehoidon arvioinneilla voidaan tuoda esiin mahdollisia päällekkäisyyksiä tai lääkehoidon sopimattomuuksia. Hyvinvointialueen näkökulmasta tämä tuo säästöjä, kun turhia lääkityksiä päästään karsimaan.   

Apteekeissa toimivien farmasian ammattilaisten hyödyntäminen
Lähes kaikissa hyvinvointialueiden kunnissa olisi hyödynnettävissä näiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden asiantuntemusta, vaikka kunnissa ei olisikaan omaa terveyskeskusta. Potilasta ja asiakasta lähellä olevaa farmasia-alan asiantuntijuutta voisi hyödyntää esimerkiksi lääkityslistojen ajantasaistamiseen, potilaiden hoitoon sitoutumiseen tai lääkitysturvallisuuteen liittyvissä hankkeissa ja toimintatavoissa.

Farmasian alan ammattilainen hyvinvointialueille lääkitysturvallisuusvastaavaksi
Poikkeamat lääkitysturvallisuudessa aiheuttavat kansallisesti merkittäviä kustannuksia ja inhimillistä kärsimystä ja nämä haitat ovat myös suurelta osin estettävissä. Farmasian alan ammattilaisia voidaan hyödyntää lääkitysturvallisuusvastaavina hyvinvointialueilla lääkitysturvallisuuden kehittämiseen, seurantaan ja riskien hallintaan osana omavalvontaohjelmaa ja moniammatillista asiakas- ja potilasturvallisuustyötä.

Liity nyt
jäseneksi!