Kuntavaalitavoitteet 2021

Farmasialiiton kuntavaalitavoitteet 2021


Alueellisen ja paikallisen terveydenhuollon neuvonnan ja palveluiden toimivuus on koronaviruspandemian aikana todistanut arvonsa. Luottamus julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään ja avun saantiin on ollut avainasia kansalaisille maailmanlaajuisen pandemian aikana. Lääkehuollon ja -neuvonnan merkitys on korostunut terveyttä vaaliessa sekä sairastumisia ennaltaehkäisevässä ja niitä parantavassa toiminnassa. 
Farmasian ammattilaisten (farmaseuttien ja proviisorien) tietotaitoa on tarvittu sairaaloissa ja apteekeissa. Lääkehoidon asiantuntemus ja neuvoja kaipaavien ihmisten kohtaamisen taito ovat tarpeen myös tulevaisuudessa.
   
Suomen Farmasialiiton tavoitteena on järkevän lääkehoidon edistäminen. Järkevä ja asianmukainen lääkehoito on turvallista, tehokasta, taloudellista ja tarkoituksenmukaista lääkehoitoa eli sitä, että oikealle potilaalle annetaan oikea lääke, oikeaan aikaan, oikeaan vaivaan ja oikealla annostuksella. Järkevällä lääkehoidolla ja lääkehoitojen järkeistämisellä saadaan aikaan kustannussäästöjä, päivitetään potilaiden lääkityslistoja ja tuotetaan potilaiden hyvinvointia. Lisäksi se tukee perusterveydenhuollon palveluita ja hillitsee erikoissairaanhoidon kustannuksia.

Samanaikaisesti puhutaan yksittäisten ihmisten elämän parantamisesta ja merkittävistä terveydenhuollon säästöistä. Lääkehoitoon liittyvät ongelmat aiheuttavat vuosittain n. 5–10 % kaikista päivystyskäynneistä, ja lääkitysongelman aiheuttama sairaalajakso kestää keskimäärin kahdeksan vuorokautta. Tutkimusten mukaan päivystykseen tulevien asiakkaiden lääkitystiedot eivät ole ajan tasalla juuri kenelläkään.
 
Päivystykseen tulevista käynneistä jopa puolet olisi ehkäistävissä lääkityslistojen ajantasaistamisella, lääkehoidon moniammatillisella arvioinnilla ja potilaan hoitoon sitoutumisen tukemisella. Sairaalajaksojen vähentäminen mahdollistaisi jopa noin 150 miljoonan euron säästöt. 

Suomen Farmasialiiton valtakunnalliset kuntavaalitavoitteet ovat:

Farmasian ammattilaisten hyödyntäminen sosiaali ja terveydenhuollon palveluissa
Farmaseuttien ja proviisorien keskeinen työtehtävä on lääkitysturvallisuuden varmistaminen, ja tätä ammattitaitoa on hyödynnettävä tehokkaammin sote-palveluissa. Koulutetut asiantuntijat pystyvät muun muassa tarkistamaan ja ajantasaistamaan potilaiden lääkityslistoja, tukemaan potilaan hoitoon sitoutumista sekä tekemään lääkehoidon arviointeja. Työnjako ja yhteistyö vapauttavat merkittävästi hoitajien ja lääkärien työaikaa. Farmasian ammattilaiset pystyvät myös parantamaan lääkitysturvallisuusprosesseja hoivakodeissa riippumatta siitä, toteutuuko palvelu kunnan hoivakodissa vai ostopalveluna.

Lääkehoidon arvioinnin palveluseteli kaikille yli 70-vuotiaille
Lääkehoidon arvioinnilla farmaseutti tai proviisori tuottaa lääkärin käyttöön tiedon lääkitysten tarkoituksenmukaisuudesta ja mahdollisista haasteista. Lisäksi saadaan ajantasainen tilanne potilaan lääkityksistä mukaan lukien itsehoitolääkkeet ja mahdolliset vitamiinit sekä luontaistuotteet. Kuntien olisi hyvä valmistautua hyödyntämään palvelusetelin käyttöä, jolloin turhia lääkityksiä pystytään karsimaan ja ehkäisemään lääkityksiin liittyviä ongelmia. 

Apteekeissa toimivien farmasian ammattilaisten hyödyntäminen
Lähes kaikissa kunnissa olisi hyödynnettävissä näiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden asiantuntemusta, vaikka kunnalla ei olisikaan omaa terveyskeskusta. Lähellä olevaa farmasia-alan asiantuntijuutta voisi hyödyntää esimerkiksi lääkityslistojen ajantasaistamiseen tai potilaiden hoitoon sitoutumiseen liittyvissä hankkeissa. Lisäksi lähellä sijaitseva asiantuntijuus olisi hyvä ottaa huomioon erilaisten kilpailutusten yhteydessä, sillä sitä ei tällä hetkellä käytetä täysimääräisesti.

Liity nyt
jäseneksi!