Lausunto liittyen luonnokseen hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (STM06:00/2019)

Lausunto liittyen luonnokseen hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (STM06:00/2019)

ma 9. syyskuuta 2019 09.00.00

Farmasialiitto haluaa esittää seuraavia lisäyksiä ja huomioita sosiaali- ja terveysministeriön esitykseen sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Kokonaisuudessaan Farmasialiitto hyväksyy esitetyt linjaukset ja kannattaa ehdollisen korvattavuuden määräaikaisen lain jatkoa.

Kuten lakiluonnoksessa todetaan, Suomi on ollut Euroopan maista viimeisimpiä, jossa lääkekorvattavuuksien riskinjakosopimukset on otettu käyttöön. Jotta voimme pitää Suomen houkuttelevana lääkemarkkinana kansainvälisille lääkeyrityksille ja saada kansainvälisiä investointeja terveydenhuollon tutkimuksiin, tulee Suomen olla kansainvälisesti verrattuna toimintaympäristöltään kilpailukykyinen ja matalabyrokraattinen. Kansainvälinen toimintaympäristö huomioiden, kannatamme ehdollisen korvattavuuden määräaikaisen lain jatkoa.

Tähän mennessä ehdollisen korvattavuuden mahdollisuus normaalin korvattavuusprosessin rinnalla on ollut lyhytaikainen, mutta kuten ehdotetussa lakiluonnoksessakin todetaan, kokemukset ovat olleet pääosin positiivisia ja tavoitellut säästöt ovat toteutuneet. Tämän vuoksi riskinjakomalleja tulee kehittää niin taloudellisesta kuin vaikuttavuudenkin näkökulmasta koko lääkehuollossa varmistaen myös viranomaisten tarvittavat resurssit ja osaaminen. Huomionarvoista on, että ehdollisella korvattavuudella saavutettuja säästöjä tulisi naapurimaiden tapaan vielä nykyistä tehokkaammin kohdentaa uusien rationaalisten lääkeinnovaatioiden rahoittamiseen.
 
Ehdollinen korvattavuus on nopeuttanut uusien lääkehoitojen käyttöönotto suomalaisilla potilailla. Haluamme kuitenkin tähdentää, että nopeaa käyttöönottoa ei pidä tehdä potilasturvallisuuden kustannuksella. Ehdollisen korvattavuuden määräaikaisuuden jatko on perusteltua, jotta lain vakiinnuttamisen päätöksenteon tueksi saadaan kerättyä tarpeeksi käyttökokemusta sekä tietoa myös vaikuttavuussopimuksista. Myönteisenä seikkana voidaan pitää sitä, että ehdollisen korvattavuuden käyttöönotto on vähentänyt hylkäävien korvauspäätösten määrää, kun valmisteet on hyväksytty usein korvausjärjestelmään ensimmäisellä hakemuksella. Ehdotamme, että ehdollinen korvattavuus tulisi olla mahdollinen kaikissa niissä tilanteissa, joissa hoidollisesti perusteltua lääkettä ei voida saada korvausjärjestelmän piiriin muilla keinoilla nykyisen lainsäädännön puitteissa.

Mikäli haluamme uudet vaikuttavat lääkeinnovaatiot vieläkin nopeammin suomalaisten potilaiden saataville, tulisi ottaa käyttöön kansainvälisesti laajassa käytössä olevat Early Access Programit. Vakavasti tulisi harkita myös ehdollisen korvattavuuden neuvotteluprosessin mahdollistamista jo aikaisemmassa hakemusprosessivaiheessa. Varmistaaksemme tehokkaan ehdollisen korvattavuuden jatkumisen, jolla saavutetaan vuosittain säästöä, tulee lääkkeiden hintalautakunnalla ja Kansaneläkelaitoksella olla riittävät resurssit toimiakseen lain edellyttämällä tavalla.

Kokonaisuutena voidaan todeta, että on hyvä, että hintalautakunnan ehdollisen korvattavuuden päätöksenteon kriteerejä on aiemmasta laajennettu. Asian jatkovalmistelussa tulisi varmistaa, että määräaikainen lakikokeilu päätyttyään sulautuisi tulevaisuudessa osaksi normaalia korvattavuusjärjestelmää. Suomen houkuttelevuutta globaalin lääkekehityksen ja investointien näkökulmasta lisää merkittävästi joustavat lääkkeiden markkinoillepääsyratkaisut, jotka ovat hyväksi myös suunnitteilla oleva Lääkekehityskeskuksen kannalta.

Muilta osin Farmasialiitto ei katso aiheelliseksi lausua lakiluonnokseen.


Antti Kataja                      Riitta Uusi-Esko
puheenjohtaja                   toimitusjohtaja
Suomen Farmasialiitto      Suomen Farmasialiitto
 

Liity nyt
jäseneksi!