Sääntömääräiset toimielimet

Farmasialiiton sääntömääräiset toimielimet

Neuvottelukunnat

Neuvottelukuntia on kuusi: 1) apteekkisektorin 2) kuntasektorin 3) valtio-, Kela- ja yliopistosektorin 4) teollisuus- ja tukkukauppasektorin neuvottelukunta 5) proviisorineuvottelukunta ja 6) opiskelijaneuvottelukunta. Neuvottelukuntien toimikausi on kaksi kalenterivuotta pois lukien opiskelijaneuvottelukunta, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus vahvistaa neuvottelukuntien kokoonpanot.

Sektorikohtaiset neuvottelukunnat edustavat liiton sopimus- ja edunvalvontasektoreita, ja ne käsittelevät jäsenten työmarkkinaedunvalvontaan ja ammatilliseen edunvalvontaan kuuluvia kysymyksiä sekä muita liiton strategiassa määrättyjä asioita.

Proviisorineuvottelukunta käsittelee toimialaansa kuuluvia ammatillisia, koulutuksellisia ja ammatin harjoittamiseen liittyviä kysymyksiä huomioiden myös ne asiat, jotka koskevat farmaseutteja esimies- ja johtamistyössä sekä yrittäjyydessä.

Opiskelijaneuvottelukunta käsittelee liiton opiskelijatoimintaan kuuluvia asioita ja opiskelijoita koskevia etukysymyksiä. Se vaikuttaa opiskeluympäristöön, tekee liittoa tunnetuksi opiskelijoiden keskuudessa ja hankkii uusia opiskelijajäseniä.

Proviisorineuvottelukunta

Yleiset tavoitteet ja tehtävät

 • Asiantuntija-, esimies- ja johtamistehtävissä toimivien Farmasialiiton jäsenten ammatillisten erityiskysymysten valmistelu
 • Ko. toimintapiiriin kuuluvien jäsenten yhteistoiminnan ylläpitäminen ja tiedon välittäminen
 • Koulutus- ja muiden tilaisuuksien järjestäminen
 • Suhteiden ylläpitäminen muihin toimialan ammatillisiin yhteenliittymiin (osana Farmasialiiton yhteistoimintaa)
 • Ammatinharjoittajina ja yrittäjinä toimivien jäsenten yhdyssiteenä toimiminen
 • Proviisorien järjestöllisyyden yhtenäisyyden kehittäminen ja ylläpito
 • Aloitteiden ja ehdotusten tekeminen hallitukselle
 • Toimeenpanosta huolehtiminen hallituksen ja edustajiston päätösten ja linjausten mukaisesti 


Varsinaiset jäsenet
Kuntasektori: Lotta Tyynismaa, neuvottelukunnan puheenjohtaja
Apteekkisektori: Inka Puumalainen, vpj
Yrittäjä: Anu Vikman, hallituksen jäsen
Yrittäjä: Eveliina Hagelberg  
Yksityinen terveydenhuolto: Tiina Koskinen   
Yliopistosektori: Raisa Laaksonen
Valtiosektori: Sirpa Lohi
Teollisuuden/tukkukaupan sektori: Satu Rauhala

Varajäsenet
Apteekkisektori: Marketta Hakkarainen
Teollisuuden/tukkukaupan sektori: Ville Perälä

Sopimusalaneuvottelukunnat

Yleiset tavoitteet ja tehtävät

 • Sopimus- ja työskentelysektorikohtaisten neuvottelukuntien tehtävänä on vastata oman alansa työmarkkinatoiminnasta (taloudellinen ja ammatillinen edunvalvonta)
 • Farmasialiiton oman työehtosopimuksen tavoitteiden valmistelu, neuvottelutulosten käsittely ja tarvittava toimeenpano (apteekki)
 • Muiden sopimusalojen tavoitteiden valmistelu ja sopimusasioiden käsittely, joissa liitto toimii yhteistyössä akavalaisen neuvotteluorganisaation (JUKO, YTN, KTN), Vakavan ja tarvittaessa muiden liittojen kanssa (muut neuvottelukunnat)
 • Neuvottelukunnan sektorilla työskentelevien Farmasialiiton jäsenten palvelussuhteen ehtoihin liittyvien ammatillisten etujen valvonta ko. sektorilla
 • Hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti ylläpitää ko. alalla toimivien jäsenten yhteistoimintaa (alueverkosto) ja vastata yhteydenpidosta sekä tiedon välityksestä oman alansa luottamushenkilöihin ja edustajiston jäseniin
 • Koulutus- ja muiden tilaisuuksien järjestäminen
 • Aloitteiden ja ehdotusten tekeminen hallitukselle
 • Toimeenpanosta huolehtiminen hallituksen ja edustajiston päätösten ja linjausten mukaisesti


Kuntasektorin neuvottelukunta
Katri Yli-Kovero, neuvottelukunnan puheenjohtaja
Päivi Haataja
Satu Kuukkanen
Maija Nuora
Kirsti Torniainen
Leena Riukka

Teollisuus- ja tukkusektorin neuvottelukunta
Anni Svala, neuvottelukunnan puheenjohtaja
Laura Huotari
Eveliina Katainen
Elina Kurola

Apteekkisektorin neuvottelukunta
Kati-Mari Heikkinen, neuvottelukunnan puheenjohtaja
Soili Rikkonen
Mirja Aaltonen
Terhi Grönroos
Sirpa Regina
Ville Kangas

Valtio-, Kela- ja yliopistosektorin neuvottelukunta
Nina Vuorenlinna, (Kela), neuvottelukunnan puheenjohtaja
Riikka Kettunen (Kela)
Alma Kartal (yliopisto)
Katja Pitkä (yliopisto)

Opiskelijaneuvottelukunta

Yleiset tavoitteet ja tehtävät

 • Toimiminen ja vaikuttaminen opiskeluympäristössä sekä alan opiskelijoiden tutustuttaminen Farmasialiiton toimintaan
 • Tukea opiskelijoita ja vastavalmistuneita urapolun alussa ja esittää konkreettista tietoa työelämästä
 • Liiton jäsenetujen ja -palvelujen tunnetuksi tekeminen ja uusien opiskelijajäsenten hankkiminen
 • Opiskelijoiden jäsentapahtumien, työelämä- ja koulutusiltojen suunnitteleminen ja toteuttaminen
 • Farmasia-alan opiskelijoita koskevien edunvalvontakysymysten käsitteleminen
 • Liiton opiskelijamateriaalin tuottamiseen osallistuminen


Opiskelijavaliokunnan kokoonpano on sama kuin Farmasialiiton opiskelijat FLOpin hallituksen vahvistettuna Farmasialiiton hallituksen opiskelijajäsenellä ja varajäsenellä. Myös liiton opiskelija-asiamiehet kuuluvat valiokunnan kokoonpanoon.

Liity nyt
jäseneksi!