Apteekkitoiminnan eettiset ohjeet

Apteekkitoiminnan eettiset ohjeet

Apteekkitoiminnan eettiset ohjeet on Suomen Apteekkariliiton ja Suomen Farmasialiiton hyväksymä julkilausuma niistä arvoista, joiden varaan suomalainen apteekkitoiminta rakentuu. Ohjeiden tarkoituksena on tukea apteekkihenkilökuntaa arkipäivän eettisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa ja päätöksenteossa. Niiden tarkoituksena on myös viitoittaa tulevaisuuden apteekkitoiminnan tietä osana terveydenhuoltoa.

I Apteekkien tehtävänä on huolehtia turvallisesta, tehokkaasta ja korkeatasoisesta lääkejakelusta sekä välittää lääkkeisiin liittyvää ja terveyttä edistävää tietoa.

Apteekissa noudatetaan hyviä ammatillisia toimintatapoja, viranomaismääräyksiä ja muita laadunvarmennusohjeita. Reseptilääkkeiden toimittamisen ja itsehoitolääkkeiden myynnin yhteydessä varmistutaan siitä, että asiakas on selvillä hankkimiensa lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Lääkeneuvonnan lisäksi annetaan tietoa terveyttä edistävistä elämäntavoista.

II Apteekkihenkilökunta toimii asiakkaan parhaaksi asettaen asiakkaan oikeudet omien etujensa edelle.

Apteekkihenkilökunta toimii sen tiedon ja taidon mukaisesti, jota farmaseuttinen koulutus, ammatissa saatu kokemus ja asiakkaan tilanne edellyttävät. Lääkkeiden myynti ei ole itsetarkoitus, vaan toiminnan perusteena on aina hoidon tarve ja terveyttä edistävät tavoitteet. Apteekkihenkilökunnan velvoite on huolehtia lääkkeiden saatavuudesta sellaisessakin erityistapauksessa, kun se vaatii ylimääräistä työtä eikä ole taloudellisesti kannattavaa.

III Apteekkari, proviisori tai farmaseutti harjoittaa ammatissaan sellaista toimintaa, joka ei ole ristiriidassa farmasian tai muun terveydenhuollon yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden kanssa.

Apteekissa työskentelevät apteekkarit, proviisorit ja farmaseutit ovat osa terveydenhuollon henkilöstöä. Ammatillinen tieto ja osaaminen on kaiken toiminnan perusta ja sopusoinnussa sekä farmasian että muun terveydenhuollon tavoitteiden kanssa. Ihmisiä ei houkutella asiattomaan lääkkeiden käyttöön. Apteekit toimivat yhteistyössä asiakkaan parhaaksi ja pyrkivät säilyttämään alan sisäisen eheyden.

IV Apteekkihenkilökunta kunnioittaa asiakkaan valintoja ja itsemääräämisoikeutta huolehtien siitä, että asiakas saa riittävät tiedot valintansa tekemiseksi.

Asiakkaan näkemykset – esim. elämänkatsomukselliset tai uskonnolliset – otetaan huomioon ja hänen vapauttaan valita itsehoitolääkkeensä ja vaihtoehtoiset hoitomuodot kunnioitetaan. Apteekkihenkilökunnalla on kuitenkin vastuu siitä, että asiakkaalla on riittävät tiedot valintansa tueksi. Apteekin valikoimaan kuuluu vain sellaisia tuotteita, joiden laatu ja turvallisuus on varmistettu.

V Kaikki asiakkaat ovat samanarvoisia ja oikeutettuja samanlaiseen palveluun.

Apteekkihenkilökunnan tulee kohdella asiakkaitaan heidän ihmisarvoaan kunnioittaen ja pyrkien mahdollisuuksien mukaan syvällisempään ja kokonaisvaltaisempaan ihmisen ymmärtämiseen ja kuuntelemiseen. Apteekissa kaikkia asiakkaita kohdellaan tasa-arvoisesti.

VI Apteekkihenkilökunta ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan voidakseen toimia asiakkaan ja terveydenhuollon edun mukaisesti.

Apteekissa tulee olla riittävästi henkilökuntaa, jota koulutetaan ja joka kouluttautuu itse huolehtien koko ajan ammatillisesta pätevyydestään ja kehittymisestään. Koulutus, kouluttautuminen ja ajan tasalla pysyminen on jokaisen apteekissa työskentelevän henkilökohtainen ammatillinen velvoite.

VII Apteekkihenkilökunta toimii yhteistyössä muun terveydenhuoltohenkilöstön ja viranomaisten kanssa saavuttaakseen ne päämäärät, jotka on asetettu palvelemaan asiakkaan ja potilaan etuja.

Toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet. Apteekkihenkilökunta ohjaa ja kannustaa asiakasta toimimaan terveyttä ja hyvinvointia edistävien tavoitteiden mukaisesti. Niiden toteutumiseen pyritään yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa.

VIII Apteekkihenkilökunta edistää toiminnallaan alansa arvostusta ja luottamusta yhteiskunnassa.

Apteekkitoiminta ei kulje ohimenevien suuntausten mukaisesti, se perustuu koeteltuihin arvoihin ja jatkuvuuteen. Ammattikunta huolehtii siitä, että alan tehtävä lääkkeiden valmistajana, vähittäisjakelijana ja lääkkeiden käytön ohjaajana säilyy selkeänä. Toiminnassa otetaan huomioon yhteiskunnan kannalta tärkeät näkökohdat ja ongelmat ja niihin pyritään mahdollisuuksien mukaan vaikuttamaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Apteekissa noudatetaan hyviä markkinointitapoja sekä asiallisia ja rehtejä kilpailun keinoja.

IX Apteekkihenkilökunta edistää ammatissaan lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä ja pyrkii estämään lääkkeiden tahallista väärinkäyttöä.

Apteekkihenkilökunnan antama lääkeneuvonta on luotettavaa, tarkkaa, ymmärrettävää ja riippumatonta. Henkilökunta vastaa siitä, että asiakas ymmärtää lääkityksensä tarkoituksen, käytön, haitat, hyödyt ja riskit mahdollisimman hyvin turvallisen ja tehokkaan hoidon toteutumiseksi. Asiakkaan halu saada tietoa lääkkeensä käyttötarkoituksesta, haitoista, yhteisvaikutuksista ja riskeistä otetaan huomioon. Asiakasta rohkaistaan kysymään lääkitykseen liittyvistä asioista. Apteekkihenkilökunta ei myy itsehoitolääkkeitä tai kemikaaleja asiakkaalle, jonka epäillään hankkivan niitä tahalliseen väärinkäyttöön. Henkilökunta pyrkii toiminnassaan myös reseptilääkkeiden väärinkäytön ehkäisemiseen.

X Apteekkihenkilökunta pitää salassa ne asiat, joita se on ammatissa toimiessaan kuullut ja nähnyt.

Apteekkihenkilökunta on velvollinen pitämään salassa asiakkaan sairautta, lääkehoitoa tai muita henkilökohtaisia asioita koskevat tiedot, ellei asiakas ole antanut suostumustaan tietojen välittämiseen. Apteekin toimitilojen tulee olla tarkoituksenmukaisia myös asiakastilojen osalta siten, että niissä on mahdollisuus yksilölliseen ja luottamukselliseen asiointiin. Apteekkihenkilökunnan kesken asiakkaan lääkehoidosta ja siihen liittyvistä seikoista keskustellaan harkiten ja vain silloin, kun asiakkaan etu ja asioiden joustava hoitaminen sitä edellyttävät. Apteekkihenkilökunta käyttää apteekissa olevia, asiakkaan lääkitystä koskevia tietoja ainoastaan hoidon kannalta tarpeellisten tarkistusten ja selvitysten tekemiseen.

Etiska regler för apoteksverksamheten

De etiska reglerna för apoteksverksamhet är en resolution som är godkänd av Finlands Apotekareförbund och Finlands Farmaciförbund. Den finländska apoteksverksamheten är grundad på de värden som nämns i resolutionen. Avsikten med reglerna är att stöda apotekspersonalen då de löser och fattar beslut I etiska problemsituationer. Avsikten är också att dra riktlinjerna för den framtida apoteksverksamheten som en del av hälsovården.

I Apotekens uppgift är att handha en trygg, effektiv och kvalitativt högklassig läkemedelsdistribution samt förmedla läkemedelsanknuten och hälsofrämjande information.

På apoteket följer man goda professionella verksamhetsseder, myndighetsnormer och andra kvalitetssäkrande direktiv. I samband med distribution av recept- och egenvårdsläkemedel försäkrar man sig om att kunden känner till hur hennes/hans läkemedel används på ett riktigt och tryggt sätt. Vid sidan av läkemedelsrådgivning ges information även om hälsofrämjande livsstil.

II Apotekspersonalen verkar för kundens bästa genom att sätta kundens rättigheter framom sina egna fördelar.

Apotekspersonalen verkar på basis av den kunskap och det kunnande som den farmaceutiska utbildningen, yrkeserfarenheten och kundens situation kräver. Försäljningen av läkemedel är inte ett självändamål, utan grunden för verksamheten är alltid vårdbehovet och de hälsofrämjande målen. Apotekspersonalens plikt är att ansvara för att kunden har tillgång till läkemedel också i sådana specialfall som kräver extra arbete och inte är ekonomiskt lönsamma.

III En apotekare, provisor eller farmaceut utövar i sitt yrke sådan verksamhet, som inte står i strid med allmänt accepterade principer inom farmacin eller den övriga hälsovården.

Apotekare, provisorer och farmaceuter som arbetar på apotek utgör en del av hälsovårdspersonalen. Den professionella kunskapen och kunnandet är grunden för all verksamhet och är i harmoni med både farmacins och den övriga hälsovårdens mål. Människor lockas inte till osaklig läkemedelsanvändning. Apoteken samarbetar för kundens bästa och strävar efter att bibehålla en inre harmoni inom branschen. 2/3

IV Apotekspersonalen respekterar kundens val och självbestämmanderätt genom att se till att kunden får tillräcklig information för att kunna fatta sitt beslut.

Kundens synpunkter – i. t.ex. livsåskådnings- eller religionshänseende – beaktas och hennes/hans frihet att välja sina egenvårdsläkemedel och alternativa vårdmetoder respekteras. Apotekspersonal bär emellertid ansvar för att kunden har tillräcklig information som stöd för sitt val. Till apotekets varusortiment hör endast sådana produkter, var kvalitet och säkerhet är garanterad.

V Alla kunderna är likvärdiga och berättigade till likadan service.

Apotekspersonalen bör behandla sina kunder respekterande deras människovärde och i mån av möjlighet sträva efter att förstå och lyssna på individen på en djupare och helhetsmässigare nivå. På apoteket behandlas alla kunder jämställt.

VI Apotekspersonalen upprätthåller och utvecklar sitt yrkeskunnande för att kunna verka i enlighet med kundens och hälsovårdens bästa.

På apoteket bör det finnas en tillräckligt stor personal, som utbildas och som utbildar sig själv genom att hela tiden se till sin professionella kompetens och utveckling. Själva utbildningen, att utbilda sig och hålla sig à jour med utvecklingen är en personlig yrkesmässig förpliktelse för var och en som jobbar på apotek.

VII Apotekspersonalen verkar i samarbete med den övriga hälsovårdspersonalen och myndigheterna för att nå de mål, som man har satt för att betjäna kundens och patientens bästa.

Utgångspunkten för verksamheten är kundens behov. Apotekspersonalen styr och sporrar kunden att agera i enlighet med mål som är hälsofrämjande och ökar välbefinnandet. Förverkligandet av dem strävar man till i samarbete med den övriga hälsovården.

VIII Apotekspersonalen främjar med sin verksamhet den uppskattning och den tillit branschen åtnjuter i samhället.

Apoteksverksamheten följer inte med tillfälliga strömningar utan baserar sig på beprövade värden och kontinuitet. Yrkeskåren ser till att branschens uppgift som läkemedelstillverkare, distributör och aktör som styr läkemedelsbruket bibehålls klar. I verksamheten beaktar man, ur samhällets synvinkel viktiga synpunkter och problem och strävar efter att i mån av möjlighet påverka dem både nationellt och internationellt. På apoteken följer man god marknadsföringssed samt sakliga och rättframma konkurrensmetoder. 3/3

IX Apotekspersonalen främjar i sitt yrke en riktig och trygg användning av läkemedel och strävar efter att förhindra medvetet läkemedelsmissbruk.

Den läkemedelsrådgivning apotekspersonalen förmedlar skall vara tillförlitlig, noggrann, förståelig och oberoende. Personalen ansvarar för att kunden förstår ändamålet, användningen, besvären, fördelarna och riskerna med sin medicinering tillräckligt bra för att kunna genomföra en så trygg och effektiv vård som möjligt. Kundens vilja att få information om sin medicins användningsområde, besvär, samverkan och risker beaktas. Kunden uppmuntras till att fråga om allt sådant som berör medicineringen. Apotekspersonalen säljer inte egenvårdsläkemedel eller kemikalier till en kund, som man misstänker att skaffar dem för medvetet missbruk. Personalen strävar i sin verksamhet efter att förhindra även ett missbruk av receptläkemedel.

X Apotekspersonalen har tystnadsplikt om allt som man hört och sett i sin yrkesverksamhet.

Apotekspersonalen har tystnadsplikt i fråga om information som berör kundens sjukdom, medicinering eller andra personliga angelägenheter, ifall kunden inte har gett sitt samtycke till att denna information förmedlas vidare. Apotekets lokaliteter bör vara ändamålsenliga även när det gäller kundutrymmen så att det är möjligt för kunden att sköta sina ärenden på ett individuellt och konfidentiellt sätt. Apotekspersonalen bör internt diskutera kundens medicinering och därtill hörande saker med eftertanke och endast då det är till kundens fördel och en smidig behandling av ärendet kräver detta. Apotekspersonalen använder den information om kundens medicinering, som finns på apoteket endast för utredningar och kontroller som ur vårdsynvinkel är nödvändiga.

Liity nyt
jäseneksi!