Opiskelemaan farmasiaa

Opiskelemaan farmasiaa

Opiskelupaikat ja tutkinnot

Farmasiaa voi opiskella Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmissa sekä Åbo Akademissa farmaseutin koulutusohjelmassa. Lisäksi Itä-Suomen yliopistossa on tarjolla englanninkielinen yleisen toksikologian maisteriohjelma ja Åbo Akademissa ruotsinkielinen lääketeollisuuteen suuntaava maisteriohjelma. Farmaseutin tutkinto (alempi korkeakoulututkinto, 180 op) suoritetaan yleensä kolmessa vuodessa. Proviisorin ja maisterin tutkinto (ylempi korkeakoulututkinto, 300 op) suoritetaan yleensä viidessä vuodessa.

Farmasian opetuksen tavoitteena on kouluttaa terveydenhuoltoon lääkkeiden ja lääkehoidon asiantuntijoita. Opintoihin kuuluu farmakologiaa, farmaseuttista kemiaa, lääkkeen valmistusta, lääkkeiden vaikutusmekanismien tutkimista, lääkevalmisteiden ominaisuuksien tutkimista, lääkkeiden oikeaoppiseen käyttöön opastamista, vuorovaikutustaitojen harjoittelua ja farmasian yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin tutustumista. Opintoihin sisältyy myös puolen vuoden harjoittelu, josta osa tulee suorittaa avoapteekissa ja osan voi halutessaan suorittaa sairaala-apteekissa tai ulkomailla.

Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin haetaan yliopistojen yhteishaun kautta. Haku tapahtuu Opintopolku.fi -sivustolla.

Maisteriohjelmien hakuohjeet löytyvät yliopistojen omilta sivuilta.

Lisätietoja farmasian opiskelusta löydät myös tiedekuntien ja laitosten sivuilta: Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Åbo Akademi.

Oppiaineet

Farmaseuttinen kemia
Farmaseuttinen kemia sisältää yleisen ja orgaanisen kemian perusteita, analyyttistä ja lääkeainekemiaa sekä biokemiaa ja farmaseuttista biologiaa. Kemian opiskelu toimii pohjana soveltaville tieteille, kuten farmakologialle ja biofarmasialle.

Farmakologia ja toksikologia
Farmakologia tarkoittaa oppia lääkeaineiden ja elimistön vuorovaikutuksista ja tämän tiedon soveltamista lääkehoitoon. Farmakologia on yksi keskeisistä oppiaineista farmasian alalla, sillä farmasistilla tulee olla kattavat tiedot lääkkeiden vaikutuksesta elimistössä, koska näitä tietoja sovelletaan varsinkin kliinisessä farmasiassa päivittäisessä työssä. Toksikologia tutkii elimistölle ja organismeille vieraiden aineiden aiheuttamia haitallisia vaikutuksia. Toksikologia kehittää myös menetelmiä haittavaikutusten tutkimiseen ja testaamiseen.

Biofarmasia ja farmakokinetiikka
Biofarmasia tutkii lääkeaineen kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia sekä niiden huomioimista lääkehoidossa lääkemuodon, valmistustekniikan ja lääkkeen apuaineiden ohella.Farmakokinetiikassa perehdytään lääkeaineiden kulkuun elimistössä eli imeytymiseen, kudoksissa jakaantumiseen sekä lääkeaineen metaboliaan ja erittymiseen.

Farmasian teknologia ja teollisuusfarmasia
Farmasian teknologia pyrkii ymmärtämään molekyylitasolta lähtien kaikkia niitä tekijöitä ja ilmiöitä, jotka määräävät fysikaalisilta ja kemiallisilta ominaisuuksiltaan erilaisten lääke- ja apuaineiden säilymistä ja käyttäytymistä elimistössä. Teollisuusfarmasia keskittyy lääkevalmisteen tutkimiseen ja tuotekehitykseen, tuotantoon soveltamiseen, lääkkeiden teolliseen valmistamiseen sekä lääkkeiden valmistamiseen liittyvien laatujärjestelmien sekä lääkerekisteröintiä koskevien asioiden opetukseen.

Sosiaalifarmasia
Sosiaalifarmasia soveltaa kaikkia muita farmasian tieteenaloja ja yhdistää niihin yhteiskunnallisen näkökulman. Tutkimusaloja ovat mm. lääkehuolto, lääkitysturvallisuus, lääkepolitiikka ja farmakoekonomia.

Farmaseuttinen biologia
Farmaseuttiseen biologiaan kuuluu farmakognosia ja farmaseuttinen mikrobiologia, joissa sovelletaan kasvitieteen, kemian, bioteknologian, geeniteknologian, farmakologian ja toksikologian menetelmiä luonnonaineiden tutkimuksessa. Tämä osa-alue pohjautuu farmasian biologisiin perusteisiin ja niiden hyväksikäyttöön lääkeaineiden kehittämisessä, tuottamisessa, laadun tutkimisessa, standardoinnissa ja käytössä.

Tutkintoon kuuluva harjoittelu
Sekä farmaseutin että proviisorin opintoihin sisältyy 26 viikon harjoittelu. Harjoittelusta 13 viikkoa on suoritettava suomalaisessa avoapteekissa, mutta toisen 13 viikkoa voi suorittaa myös sairaala-apteekissa tai ulkomailla. Harjoittelu on avoapteekissa suoritettuna palkallinen. Harjoittelun tavoitteena on tukea farmasian opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden ja työelämätaitojen kehittymistä. Se tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden luennoilla ja harjoitustöissä opitun teoriatiedon ja työelämässä hankitun käytännön tiedon yhdistämiseen.

Tyypillisimmät tehtävänkuvat

Farmasian alan koulutus antaa erinomaiset valmiudet erilaisiin työtehtäviin sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Apteekissa työtehtäviin kuuluvat asiakaspalvelu (resepti- ja itsehoitolääkkeet), lääkeneuvonta, lääkkeiden valmistus sekä erilaiset esimiestehtävät (esimerkiksi työvuorolistojen teko ja apteekin hoito).

Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa työtehtäviin kuuluvat lääkkeiden logistiikkaan liittyvät tehtävät, lääkkeiden valmistus ja käyttökuntoon saattaminen, kliinisen farmasian erilaiset tehtävät, kuten asiantuntijana lääkehoidoissa ja lääkkeiden käytössä toimiminen sekä esimiestehtävät. Näitä tehtäviä voi tehdä myös sairaalan osastolla osana potilaita hoitavaa moniammatillista tiimiä.

Lääketeollisuudessa työtehtäviin kuuluvat lääkkeiden valmistukseen ja lääketehtaan toimintaan liittyvä laadunvarmistus, lääke-erien myyntiin vapauttaminen, lääkkeiden myyntilupahakemusten käsittely, lääketurvatoiminta sekä lääkevalmisteiden markkinointi ja myynti.

Viranomaistehtäviä ovat esimerkiksi myyntilupien käsittely ja myöntäminen, apteekkien ja lääketehtaiden valvontaan ja tarkastukseen liittyvät tehtävät sekä lääkekorvaushakemuksien käsittely ja korvauspäätösten tekeminen.

Lääketukkukaupassa työtehtävät liittyvät yleisimmin lääkkeiden logistiikkaan sekä lääkkeiden markkinointiin ja myyntiin.

Yliopistolta farmasisteja löytää useimmin tutkimus- ja opetustehtävissä.

Palkkaus ja työllistyminen

Palkkaus

Farmaseuttien ja proviisorien palkkaus riippuu työtehtävistä ja työskentelysektorista. Alle olevasta taulokosta näet farmaseuttien ja proviisorien keskimääräisen palkan eri sektoreilla (€/kk):
 

Työskentelysektori Farmaseutti   Proviisori
Apteekki 3 000 4 100
Sairaala ja terveyskeskus   2 800 4 500
Lääketeollisuus 4 000 4 500
Valtio (Fimea)   5 600
Yliopisto   3 100
Kela 3 100  


Työllisyystilanne

Farmasian alan työllisyystilanne on pääsääntöisesti hyvä. Suomessa oli huhtikuussa 2018 työttömänä 117 farmaseuttia ja 58 proviisoria. Viimeisimmät farmaseuttien työttömyysluvut löydät Akavan verkkosivuilta.

Liity nyt
jäseneksi!