Opiskelijoiden palkkasuositukset opintojen ohella työskentelyyn

Voimassa 1.8.2016 alkaen

Farmaseutiksi tai proviisoriksi opiskelevat

  Kuukausipalkka Tuntipalkka
ennen 1. harjoittelun suorittamista  1 650 €/kk 10,31 €/h
1. harjoittelun suorittamisen jälkeen  1 880 €/kk 11,75 €/h

Proviisoriksi opintojaan jatkavat laillistetut farmaseutit

  Kuukausipalkka Tuntipalkka
alle 45 op proviisorivaiheen opinnoista suoritettuna  2 900 €/kk 18,13 €/h
yli 45 op proviisorivaiheen opinnoista suoritettuna 3 240 €/kk 20,25 €/h


Perustelut uusien suositusten suuruudelle

Palkkasuositukselle ennen 1. harjoittelun suorittamista perusteluna katsomme olevan farmasian opiskelijan motivaatio alalle. Tietotaso farmasiasta on parempi kuin heillä, joilla ei ole minkäänlaista kokemusta alalta. Opiskelija on lukenut pääsykokeisiin ja mahdollisesti on jo opintoja takana. Muita mahdollisia palkkaukseen vaikuttavia tekijöitä ovat kielitaito, lukiotausta sekä aiempi kokemus farmasian alalla työskentelystä.

Palkkasuositukselle 1. harjoittelun jälkeen perusteluna katsomme olevan mahdollisuuden suorittaa avustavia farmaseuttisia tehtäviä, mahdollisuus työskennellä oppilaan oikeuksilla johdon ja valvonnan alaisena (vrt. farmanomin työtehtävät) ja lisäksi takana on todennäköisesti tässä vaiheessa noin 50 % farmaseutin tutkintoon vaadittavista opinnoista. Muita mahdollisesti palkkaukseen vaikuttavia tekijöitä ovat kielitaito, lukiotausta tai aiempi kokemus farmasian alalla työskentelystä. Suositus on voimassa ennen farmaseutiksi valmistumista.

Perusteluna proviisoriopiskelijan alle 45 op:een palkkasuositukselle ovat seuraavat tekijät: muu hyödyllinen työkokemus, motivaatio alalle ja johtotehtäviin, vaativammat työtehtävät mahdollisia (harjoittelu esimiesrooliin). Perusteluna yli 45 op:een palkkasuositukselle ovat pitkälle edenneet opinnot, mahdollisuus suorittaa vaativampia työtehtäviä ja motivaatio alalle sekä harjoittelu esimiesrooliin. Proviisoriopiskelijoiden palkkasuosituksissa on huomioitava, että jos hänellä on laillistus farmaseutiksi olemassa, ei palkan tule alittaa farmaseutin palkkaa.

Palkkaneuvottelua käydessä kannattaa kuitenkin muistaa, että palkkasuositukset eivät ole työnantajaa sitovia, toisin kuin työehtosopimusten määräykset.

Tutkintoon kuuluva harjoittelu ja valmistumisen jälkeinen palkkaus

Yllä olevia palkkasuosituksia voidaan käyttää myös tutkintoon kuuluvassa harjoittelussa. Palkkakyselymme mukaan suosituksemme mukaista palkkaa maksaa jopa viidennes työnantajista.

Opiskeluun liittyvässä harjoittelussa, jos se suoritetaan avoapteekissa, tulee maksaa vähintään Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksessa sovittua harjoitteluajan palkkaa, joka on 45 % farmaseuttien palkkataulukon II palkkaryhmän 1. vuoden palkasta. Sairaala-apteekissa suoritettavan harjoittelun työehdot muodostuvat Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkasta sovitaan yleensä erikseen.

Opiskeluajan muuhun apteekkityöhön (ennen laillistusta farmaseutiksi) pääsääntöisesti sovelletaan Apteekkien työntekijöiden työehtosopimuksen mukaisia työehtoja, joita nämä suositukset palkkauksen osalta täydentävät. Laillistettuna farmaseuttina tai proviisorina työskennellessä apteekissa palkkaus ei saa alittaa Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen mukaisen palkkaryhmittelyn ja palvelusvuosien mukaista palkkausta. Muilla sektoreilla palkkaus määräytyy vastaavasti työsopimuksessa määritellyn työ/virkaehtosopimuksen tai muutoin sovitun mukaisesti.