Kannanotto Helsingin yliopiston proviisorin koulutusohjelmauudistukseen

Kannanotto Helsingin yliopiston proviisorin koulutusohjelmauudistukseen

ke 16. maaliskuuta 2016 11.00.00

Kannanoton päälinjaukset:

  • Farmasian ylemmän korkeakoulututkinnon tulisi mahdollistaa proviisoreille laaja-alainen farmasian ammattiosaaminen sekä työelämätaidot.
  • Opintojen aikana opiskelijoita tulee tukea opintojen suunnittelussa ja uramahdollisuuksien kartoittamisessa. Farmasialiitto esittää opintojaksoa ”Proviisorin uramahdollisuudet” lisättäväksi proviisorin opintoihin.
  • Opiskelijan oman aktiivisuuden lisäksi tiedekunnan henkilökunnan työelämätuntemuksella, pedagogisella osaamisella ja yhteistyöllä on merkittävä rooli opiskelijan ammatti-identiteetin, työelämävalmiuksien ja farmasian ammattiosaamisen rakentumisessa
  • Lääkekehityskaaren pakollisten opintojen määrää tulee laskea ja painopistettä tulee siirtää terveystaloustieteen puolelle. Tällä osaltaan mahdollistetaan opiskelijalle mahdollisuus syventyä paremmin oman mielenkiinnon mukaisiin opintoihin ja varmistetaan työelämässä lisääntyvä terveystaloustieteen ymmärtämisen tarve.
  • Pakolliset luonnontieteiden opinnot tulee sisällyttää farmaseutin opintoihin.
  • Proviisorin tutkinnossa tulee kiinnittää huomiota siihen, että farmaseuttivaiheen opinnot ovat riittävän vaativat.
  • Tutkintorakenteen opintojaksoissa tulee huomioida tulevaisuuden työelämän tarpeet.

Suomalainen yhteiskunta ja työelämä ovat suuressa muutoksessa; muun muassa väestön ikärakenteen ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset sekä kiihtyvällä vauhdilla uudistuva teknologia sekä digitalisaatio asettavat haasteita myös farmasian ammattilaisten tulevaisuuteen. Proviisorin koulutusohjelmauudistuksessa tulisi huomioida SOTE-integraatio, entistä edistyksellisemmät lääkehoidot ja kliinisen farmasian kehittyminen sekä vuoden 2016 alusta implementoitu ammattipätevyysdirektiivi (2005/36/EY), joka määrittää proviisorin koulutuksen minimivaatimukset. Myös työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) julkaisema Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia (TEM 2014) ottaa kantaa tulevaisuuden osaamiseen, mikä koskettaa merkittävästi myös farmasian koulutusta ja sitä, millaisia farmasian asiantuntijoita työelämässä tarvitaan. Farmasian opetuksen uudistuminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita on siis välttämätöntä. Farmasialiiton kannanotto proviisorin koulutusohjelmauudistuksesta on koostettu luottamustoimisten jäsenten laajan keskustelun sekä jäsenkyselyn pohjalta.

Lue lisää

Vaikuttaminen

Farmasialiiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tuloksellista, sillä meidät tunnustetaan proviisorien ja farmaseuttien edustajana ja asiantuntemustamme arvostetaan yhteistyötahojen keskuudessa. Vaikutamme aktiivisesti suomalaisen lääkepolitiikan muodostumiseen. Annamme lausuntoja ja teemme aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi ja olemme jatkuvasti yhteydessä alan päättäjiin ja vaikuttajiin.

Lausuntoprosessi

Hallitus linjaa Farmasialiiton kannan yleisellä tasolla. Linjaukset käydään läpi hallituksessa aika ajoin mahdollisia tarkennuksia varten. Aiemmin linjaamattomat asiat kysytään tarvittaessa hallitukselta pikaviestillä. Neuvottelukuntien kannanotot kysytään ja saadut vastaukset huomioidaan vastauksia annettaessa. Saadusta palautteesta laaditaan konsensus.

STM:n lausuntopalvelumuutoksen vuoksi kokonaisia lausuntoja ei enää kirjoiteta, vaan lausunnoissa vastataan valmiiseen kysymys-vastaus-lomakkeeseen. Sen vuoksi vastausten julkaiseminen ei ole perusteltua, koska kaikki vastaukset ovat luettavissa lausuntopalvelusta. Lausuntojen vastausaikataulu on myös muuttunut ja on pahimmillaan ollut vain 2 viikkoa.

Farmasialiiton viralliset lausunnot laaditaan toimistolla.
 

Liity nyt
jäseneksi!