Kannanotto STM:n rajatun lääkkeenmääräämisen asiantuntijaryhmän kuulemistilaisuuteen

Kannanotto STM:n rajatun lääkkeenmääräämisen asiantuntijaryhmän kuulemistilaisuuteen

ma 16. marraskuuta 2015 10.51.00

Suomen Farmasialiitto katsoo, että esitys rajatun lääkkeenmääräämisen laajentamisesta ei ole pääosiltaan kannatettava. Lisäksi Farmasialiitto katsoo, että em. esityksen perustelut ovat vajavaiset, sillä niistä puuttuu kattava taloudellisten vaikutusten arviointi. Farmasialiitto ehdottaa, että raporttia täydennetään perusteellisemmalla ja laajemmalla tutkimuksella, joka kattaa hoitotieteen tutkimusten lisäksi lääketieteen ja farmasian alan tutkimukset sekä kustannusvaikuttavuustutkimukset vaihtoehtoiskustannuksineen. Lisäksi Farmasialiitto ehdottaa, että asiantuntijatyöryhmän ehdotukset otetaan huomioon sosiaali- ja terveysministeriön rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmassa ja samalla huomioidaan myös lääkekorvauksiin suunnitellut säästötoimet. Hallitusohjelman myötä useat eri toimijat työstävät lääkehoitoon vaikuttavia toimenpiteitä ja Farmasialiitto haluaa painottaa, että terveydenhuollon rajalliset resurssit tulee suunnata mahdollisimman tuottaviin sijoituksiin. Mahdollista muutosta tulisikin valmistella laaja-alaisesti STM:n alaisten virastojen yhteistyönä.

Lue lisää

Vaikuttaminen

Farmasialiiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tuloksellista, sillä meidät tunnustetaan proviisorien ja farmaseuttien edustajana ja asiantuntemustamme arvostetaan yhteistyötahojen keskuudessa. Vaikutamme aktiivisesti suomalaisen lääkepolitiikan muodostumiseen. Annamme lausuntoja ja teemme aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi ja olemme jatkuvasti yhteydessä alan päättäjiin ja vaikuttajiin.

Lausuntoprosessi

Hallitus linjaa Farmasialiiton kannan yleisellä tasolla. Linjaukset käydään läpi hallituksessa aika ajoin mahdollisia tarkennuksia varten. Aiemmin linjaamattomat asiat kysytään tarvittaessa hallitukselta pikaviestillä. Neuvottelukuntien kannanotot kysytään ja saadut vastaukset huomioidaan vastauksia annettaessa. Saadusta palautteesta laaditaan konsensus.

STM:n lausuntopalvelumuutoksen vuoksi kokonaisia lausuntoja ei enää kirjoiteta, vaan lausunnoissa vastataan valmiiseen kysymys-vastaus-lomakkeeseen. Sen vuoksi vastausten julkaiseminen ei ole perusteltua, koska kaikki vastaukset ovat luettavissa lausuntopalvelusta. Lausuntojen vastausaikataulu on myös muuttunut ja on pahimmillaan ollut vain 2 viikkoa.

Farmasialiiton viralliset lausunnot laaditaan toimistolla.
 

Liity nyt
jäseneksi!