Lausunto liittyen hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Lausunto liittyen hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

to 26. kesäkuuta 2014 16.18.00

Suomen Farmasialiitto kannattaa erikoistumiskoulutuksille asetettuja keskeisiä tavoitteita. Työelämässä toimivat asiantuntijat tarvitsevat syvällistä osaamista asiantuntijuuden kehittymiseen. Myös työurien pidentämisessä laadukas koulutus on tärkeässä roolissa. Erikoistumiskoulutuksille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi erikoistumiskoulutusten rahoitusmallin tulee olla korkeakouluille riittävän motivoiva, jotta ne sitoutuvat erikoistumiskoulutusten järjestämiseen. Myös työnantajat tulee saada sitoutumaan osallistumismaksuihin, jotta opetuksesta perittävät maksut eivät muodostu osallistujalle liian suuriksi estäen koulutukseen hakeutumisen.

Lue lisää

Vaikuttaminen

Farmasialiiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tuloksellista, sillä meidät tunnustetaan proviisorien ja farmaseuttien edustajana ja asiantuntemustamme arvostetaan yhteistyötahojen keskuudessa. Vaikutamme aktiivisesti suomalaisen lääkepolitiikan muodostumiseen. Annamme lausuntoja ja teemme aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi ja olemme jatkuvasti yhteydessä alan päättäjiin ja vaikuttajiin.

Lausuntoprosessi

Hallitus linjaa Farmasialiiton kannan yleisellä tasolla. Linjaukset käydään läpi hallituksessa aika ajoin mahdollisia tarkennuksia varten. Aiemmin linjaamattomat asiat kysytään tarvittaessa hallitukselta pikaviestillä. Neuvottelukuntien kannanotot kysytään ja saadut vastaukset huomioidaan vastauksia annettaessa. Saadusta palautteesta laaditaan konsensus.

STM:n lausuntopalvelumuutoksen vuoksi kokonaisia lausuntoja ei enää kirjoiteta, vaan lausunnoissa vastataan valmiiseen kysymys-vastaus-lomakkeeseen. Sen vuoksi vastausten julkaiseminen ei ole perusteltua, koska kaikki vastaukset ovat luettavissa lausuntopalvelusta. Lausuntojen vastausaikataulu on myös muuttunut ja on pahimmillaan ollut vain 2 viikkoa.

Farmasialiiton viralliset lausunnot laaditaan toimistolla.
 

Liity nyt
jäseneksi!