Lausunto STM:lle lääkelain ja lääkeasetuksen muuttamisesta

Lausunto STM:lle lääkelain ja lääkeasetuksen muuttamisesta

pe 9. syyskuuta 2016 11.07.00

Lausunnossaan Farmasialiitto tukee ehdotusta, jonka mukaan apteekkien liiketoimintaa harjoitettaisiin saman yritysmuodon kautta, mutta muistuttaa, että olisi syytä selvittää, pysyvätkö apteekit kannattavina nyt ehdotetulla mallilla. Erillisyhtiöistä Farmasialiitto esittää, että apteekin liiketoiminta tapahtuisi yhden yritysmuodon kautta. Erillisyhtiö ja apteekki tulee arvioida yhtenä työoikeudellisena kokonaisuutena, jolloin selkeintä on, että jatkossa apteekin kanssa samoissa tiloissa ei toimi useita yrityksiä. Farmasialiitto ei kuitenkaan pidä ongelmallisena sitä, että kansanterveydellisesti perusteltuja terveysmittauksia tai terveyttä edistäviä toimenpiteitä suoritetaan apteekin tiloissa apteekin tai erillisen terveyspalvelutuottajan toimesta.

Itsenäistyvistä sivuapteekeista Farmasialiitto esittää, että sivuapteekkien henkilökunnan asemaan on kiinnitettävä riittävästi huomiota uusia apteekkeja muodostettaessa sivuapteekeista. Työntekijöiden asema sivuapteekin itsenäistyessä on turvattava. Jos apteekkari ei itse hoida apteekkia tai sivuapteekkia, määrättävän hoitajan on oltava kyseisen apteekin/sivuapteekin henkilöstöä. Hoitomääräyksiä ei tule jakaa usean henkilön kesken.

Lue lisää

Vaikuttaminen

Farmasialiiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tuloksellista, sillä meidät tunnustetaan proviisorien ja farmaseuttien edustajana ja asiantuntemustamme arvostetaan yhteistyötahojen keskuudessa. Vaikutamme aktiivisesti suomalaisen lääkepolitiikan muodostumiseen. Annamme lausuntoja ja teemme aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi ja olemme jatkuvasti yhteydessä alan päättäjiin ja vaikuttajiin.

Lausuntoprosessi

Hallitus linjaa Farmasialiiton kannan yleisellä tasolla. Linjaukset käydään läpi hallituksessa aika ajoin mahdollisia tarkennuksia varten. Aiemmin linjaamattomat asiat kysytään tarvittaessa hallitukselta pikaviestillä. Neuvottelukuntien kannanotot kysytään ja saadut vastaukset huomioidaan vastauksia annettaessa. Saadusta palautteesta laaditaan konsensus.

STM:n lausuntopalvelumuutoksen vuoksi kokonaisia lausuntoja ei enää kirjoiteta, vaan lausunnoissa vastataan valmiiseen kysymys-vastaus-lomakkeeseen. Sen vuoksi vastausten julkaiseminen ei ole perusteltua, koska kaikki vastaukset ovat luettavissa lausuntopalvelusta. Lausuntojen vastausaikataulu on myös muuttunut ja on pahimmillaan ollut vain 2 viikkoa.

Farmasialiiton viralliset lausunnot laaditaan toimistolla.
 

Liity nyt
jäseneksi!