Lausunto STM:lle sairasvakuutuslain, lääkelain ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Lausunto STM:lle sairasvakuutuslain, lääkelain ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

pe 9. syyskuuta 2016 11.39.00

Farmasialiitto hyväksyy taloudellisen tilanteen vaatimat lääkesäästöjä koskevat linjaukset, mutta tuo esiin huolet, joka liittyvät apteekkien sujuvaan toimintaan sekä potilaiden hoitoon sitoutumiseen ja lääkitysturvallisuuteen.

Diabeteslääkkeiden erityiskorvattavuusprosentin muutokseen Farmasialiitto esittää huolen liittyen monisairaiden potilaiden lääkehoitoihin ja hoitoon sitoutumiseen. Korvaustason pienenemisen mahdolliset vaikutukset lääkkeiden säännöllisen käytön vähenemiseen tulisi tutkia tarkemmin.

Farmasialiitto katsoo, että useamman valmisteen toimittamisen mahdollistaminen lääkemääräyksen voimassaoloaikana heikentää potilaan lääkitysturvallisuutta valmisteiden nimien vaihtuessa mahdollisesti jokaisella toimituskerralla. Päällekkäislääkityksen ja sekaannuksen riski on olemassa erityisesti iäkkäillä potilailla. Muutoksen toteutuessa lääkehoidon seurannan tulee olla aiempaa tehokkaampaa ja seurannalle tulisi määritellä selkeä vastuutaho.

Farmasialiitto pitää ongelmallisena hintaputken kaventamista. Kaventaminen saattaa aiheuttaa ongelmia lääkkeiden saatavuuteen ja kohdistavan reseptintoimitustilanteessa annettavan neuvonnan enemmän hintaneuvontaan itse lääkeneuvonnan kustannuksella.

Lue lisää

Vaikuttaminen

Farmasialiiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tuloksellista, sillä meidät tunnustetaan proviisorien ja farmaseuttien edustajana ja asiantuntemustamme arvostetaan yhteistyötahojen keskuudessa. Vaikutamme aktiivisesti suomalaisen lääkepolitiikan muodostumiseen. Annamme lausuntoja ja teemme aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi ja olemme jatkuvasti yhteydessä alan päättäjiin ja vaikuttajiin.

Lausuntoprosessi

Hallitus linjaa Farmasialiiton kannan yleisellä tasolla. Linjaukset käydään läpi hallituksessa aika ajoin mahdollisia tarkennuksia varten. Aiemmin linjaamattomat asiat kysytään tarvittaessa hallitukselta pikaviestillä. Neuvottelukuntien kannanotot kysytään ja saadut vastaukset huomioidaan vastauksia annettaessa. Saadusta palautteesta laaditaan konsensus.

STM:n lausuntopalvelumuutoksen vuoksi kokonaisia lausuntoja ei enää kirjoiteta, vaan lausunnoissa vastataan valmiiseen kysymys-vastaus-lomakkeeseen. Sen vuoksi vastausten julkaiseminen ei ole perusteltua, koska kaikki vastaukset ovat luettavissa lausuntopalvelusta. Lausuntojen vastausaikataulu on myös muuttunut ja on pahimmillaan ollut vain 2 viikkoa.

Farmasialiiton viralliset lausunnot laaditaan toimistolla.
 

Liity nyt
jäseneksi!