Luottamusmiehen valinta

Luottamusmiehen valinta

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksessa on määräykset luottamusmiehen valitsemisesta.

Farmasialiittoon kuuluvilla toimihenkilöillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies ja varaluottamusmies. Luottamusmiehen tulee olla asianomaisen apteekin toimihenkilö, joka työskentelee farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen soveltamisalalla ja on perehtynyt asianomaisen työpaikan olosuhteisiin sekä tietysti on Suomen Farmasialiiton jäsen.

Varaluottamusmies toimii hänen sijaisenaan luottamusmiehen ollessa estyneenä. Tänä aikana hänellä on luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet. Saadakseen luottamusmiehen aseman (esim. irtisanomissuoja) täytyy ilmoittaa kirjallisesti työnantajalle, että varaluottamusmies hoitaa ko. tehtävää. Luottamusmiehen (ja varaluottamusmiehen) valinnasta tai hänen eroamisestaan ilmoitetaan kirjallisesti työnantajalle ja Farmasialiittoon. 

Luottamusmiehen toimikausi on 4-vuotinen. Peräkkäisten toimikausien määrää ei ole rajoitettu.

Luottamusmiehen vaali

  1. Vaaliin voivat osallistua työpaikan kaikki farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen piirissä olevat henkilöt, jotka ovat Farmasialiiton jäseniä eli farmaseutit, proviisorit ja pakollista harjoittelua suorittavat oppilaat, vaikka he eivät työskentelisikään vaalin aikana.
  2. Vaalista sovitaan työnantajan kanssa viimeistään 14 vuorokautta ennen vaalia.
  3. Kaikille 1. kohdassa mainituille on varattava mahdollisuus osallistua vaaliin.
  4. Vaalin toimittaa yleensä luottamusmies. Ellei luottamusmiestä ole, voi kuka tahansa 1. kohdassa mainituista henkilöistä huolehtia asiasta yksin tai toimikuntana.
  5. Ehdokasasettelussa voidaan kaikki 1. kohdassa mainitut henkilöt ilmoittaa ehdokkaiksi esim. aakkosjärjestyksessä, mikäli niin sovitaan. Ehdokkaiksi voidaan myös asettaa vain ne henkilöt, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa asiaan. Ehdokaslista asetetaan kaikkien nähtäville.
  6. Kaikille 1. kohdassa mainituille annetaan yksi vaalilippu ja ohjeet. Ohjeista on käytävä ilmi, mihin päivään mennessä palautetut vaaliliput huomioidaan ääntenlaskennassa. Samalla on varmistuttava, että vapailla olevat henkilöt voivat palauttaa lipun määräpäivään mennessä.
  7. Ääntenlaskenta voidaan suorittaa siten, että kaikki 1. kohdassa mainitut henkilöt ovat läsnä, tai mikäli se ei ole mahdollista, vähintään kahden henkilön (esim. toimikunnan) läsnä ollessa. Eniten ääniä saanut valitaan luottamusmieheksi ja toiseksi eniten ääniä saanut varaluottamusmieheksi. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee arpa.
  8. Vaalin tulos ilmoitetaan kirjallisesti työnantajalle, 1. kohdassa mainituille henkilöille ja liiton jäsenrekisteriin luottamusmies- ja varaluottamusmiesilmoituslomakkeella.

Sopuvaali
Kohdassa 1. mainitut henkilöt sopivat keskenään luottamusmiehestä ja varaluottamusmiehestä ja ilmoittavat vaalin tuloksen eteenpäin. Tällöin ei tarvita lippuäänestystä.

Yhdyshenkilö
Mikäli työpaikalle ei ole valittu luottamusmiestä eikä varaluottamusmiestä, työntekijät voivat valita keskuudestaan yhdyshenkilön. Hän tiedottaa työpaikan työntekijöille liiton tiedotteiden sisällöstä ja voi osallistua tämän sopimuksen tulkintaa koskevien asioiden käsittelyyn.

Yhdyshenkilön valinnasta ja toimen lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti työnantajalle ja Farmasialiittoon.

Liity nyt
jäseneksi!