Valtio, Kela ja yliopisto -sektori

Farmasialiitto julkisen sektorin edunvalvojana

Farmasialiitossa valtion, Kelan ja yliopistojen edunvalvonnasta vastaa Valtio, Kela ja yliopistosektorin neuvottelukunta (VNK), joka koostuu luottamustoimisista kyseessä olevalla sektorilla työskentelevistä farmaseuteista ja proviisoreista. VNK ottaa kantaa JUKOnn neuvottelemiin työsuhteen ehtoihin sekä järjestää erilaisia tapahtumia ja infotilaisuuksia sektorilla työskenteleville Farmasialiiton jäsenille.

Valtion ja yliopiston sopimusneuvotteluja hoitaa JUKO

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Valtakunnallisena pääsopijajärjestönä JUKO on vuodesta 1995 lähtien neuvotellut julkisen sektorin ja näihin verrattavissa olevien alojen akavalaisten virka- ja työehtosopimukset, joissa sovitaan palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. Farmasialiitto on JUKOn jäsenjärjestönä mukana sektorikohtaisten neuvottelukuntien toiminnassa ja vaikuttaa tätä kauttaa valtiolla ja yliopistolla työskentelevien jäsenetensä työehtoihin.

JUKOn toimintaan kuuluu oleellisesti paikallisen tason edunvalvonta. Järjestöllä on luottamusmiehiä noin 3 600, joista suurin osa toimii kunnissa. Luottamusmiehet neuvottelevat työnantajien kanssa työpaikoilla ja avustavat jäseniä työ- ja virkasuhteen ongelmissa. Farmasialiiton jäsenet voivat siis työpaikoillaan kääntyä jukolaisen luottamusmiehen puoleen, vaikka luottamusmies ei olisikaan farmasisti.

Kelan työehtosopimusneuvotteluista vastaa Pardia

Kansaneläkelaitoksessa noudatetaan Kelan ja Pardian jäsenjärjestön Kelan toimihenkilöiden välistä itsenäistä työehtosopimusta. Kelan työehtosopimus kattaa Kelassa toimivien noin 6 000 työntekijän työsuhteiden ehdot.

Pardia on 40 000 jäsenen ammattiliitto, johon kuuluu 23 jäsenjärjestöä. Pardia on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n suurimpia jäsenliittoja. Pardiassa ovat edustettuina tekniikka, turvallisuus, valtion palvelu- ja hallintotehtävät,  yliopisto-, tutkimus-, liikenne- ja tietotekniset alat sekä sosiaalivakuutusala.

Kelan Akavalaiset ry

Kelassa työskentelevillä akavalaisilla on oma yhdistys, Kelan Akavalaiset ry, vuodesta 1999 lähtien. Kelan Akavalaiset ry on perustettu, jotta myös Kelassa työskentelevät akavalaiset saisivat äänensä kuuluviin Kelan sisällä. Yhdistys tiedottaa jäsenille toiminnastaan sähköpostitse sekä Farmasialiiton Fimnet-ryhmässä. Yhdistys ei peri jäseniltään jäsenmaksua, vaan akavalaiset liitot tukevat toimintaa. Jäsenyydestä kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Kelan Akavalaiset ry:n hallitukseen sähköpostilla. Farmasialiiton jäseniä hallituksessa edustaa Riikka Kettunen.

Liity nyt
jäseneksi!