Kunta-alan neuvottelut: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Kunta-alan neuvottelut: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto

06.02.2018 | Ajankohtaista

Farmasialiiton hallitus on tehnyt päätöksen, että se osallistuu JUKOn päättämään ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon vauhdittaakseen kuntasektorin neuvotteluita.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia kunnallisten virka- ja työehtosopimusten piirissä olevia  työsopimussuhteisia työntekijöitä, ei siis viranhaltijoita, 06.02.2018 klo 07.00 alkaen toistaiseksi.  Kiellon päättymisestä informoidaan erikseen joten seuraa viestintää Farmasialiiton sivuilla ja Fimnetissä sekä sähköpostia.

Tarkemmat ohjeet kiellosta löydät tämän ilmoituksen lopusta.

JUKO ry on myös päättänyt mahdollisen lakkovaroituksen jättämisestä tilanteen niin vaatiessa. Tästä informoidaan erikseen.

JUKO:n tavoitteena on yhä neuvottelutulos. JUKO on valmis palaamaan välittömästi neuvottelupöytään, jos kuntatyönantaja kutsun esittää. KT Kuntatyönantajat keskeytti kunta-alan neuvottelut sunnuntaina lomarahaleikkauksen kompensointiin liittyvien näkemyserojen takia. JUKO ei hae ylimääräistä palkankorotusta, vaan lomarahaleikkauksen kompensaatio olisi oma pakettinsa, joka koskisi epäreilun kiky-leikkauksen kahta jäljellä olevaa vuotta. Kuntien ja koko maan taloudellinen tilanne on täysin toinen kuin Kiky-sopimusta tehtäessä. Tuntuvasti voimistunut talouskasvu kohentaa myös kuntien ja muiden julkisen sektorin työnantajien palkanmaksukykyä.

KÄYTÄNNÖN OHJEITA:

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia JUKOn kuuluvissa liitoissa kunta-alalla työskenteleviä työsuhteisia työntekijöitä. Kiellon ulkopuolelle on siis rajattu kunnalliset viranhaltijat. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske lisätyön tekemistä. 

Mitä ylityökielto tarkoittaa?

  • Työntekijä tekee normaalin säännöllisen työajan, mutta ei suostu tekemään ylityötä.

 

Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

  • Työntekijä tekee vahvistettuun työvuoroluetteloon merkityn työajan.

 

Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa?

  • Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen sitä saa muuttaa vain sovittaessa tai perustellusta syystä. Työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti pidentää työvuoroa työvuoron jo alettua.

 

Olen työsopimuksella sopinut varallaolosta. Voinko kieltäytyä?

  • Työntekijä on antanut suostumuksen myös mahdolliseen varallaolon aikana syntyvään lisä- ja ylityöhön sopiessaan varallaolosta työsopimuksessaan. Tästä syystä, varallaolon aikana syntyvästä ylityöstä ei voi kieltäytyä.

 

Onko mahdollista tehdä lisätöitä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

  • Lisätyö ei ole kiellon piirissä.  Osa-aikaiset voivat tehdä lisätöitä aina täyteen työaikaan saakka. Osa-aikaisten omassa harkinnassa on se, tekevätkö he lisätyötä vai eivät. Ylityökielto koskee myös osa-aikaisten ylitöitä.
  • Jos työsopimuksella on sovittu lisätöiden tekemisestä, ei lisätöiden tekemisestä voi kieltäytyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellonkaan aikana.

 

Henkeä ja terveyttä uhkaavat tilanteet?

  • Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon johdosta ei kenenkään henki ja terveys saa vaarantua.
  • Luottamusmiehet voivat neuvotella työnantajan kanssa etukäteen kiellon ulkopuolelle työtehtävät/yksiköt, joissa henki ja terveys voi vaarantua.
  • Näitä voi olla esim. teho-osaston tehtävät tai kiireellisten leikkausten edellyttämät työtehtävät.

 

 

Liity nyt
jäseneksi!