Suomen Farmasialiiton lausunto liittyen luonnokseen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden ammatillisten tutkintojen osista (OPH-1458-2017)

Suomen Farmasialiiton lausunto liittyen luonnokseen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden ammatillisten tutkintojen osista (OPH-1458-2017)

24.08.2017 | AjankohtaistaLausunnot ja kannanotot

Suomen Farmasialiitto katsoo, että lähihoitajaksi valmistuvalla tulisi osaamisalasta riippumatta olla sama lääkehoidon perusteiden osaamistaso.

Osaamisaloilla voi olla tiettyjä erityiskysymyksiä, jotka eivät kosketa kaikkia osaamisaloja, ja näihin kysymyksiin voidaan keskittyä ko. tutkinnossa. Valmistuvan lähihoitajan lääkehoidon osaamisen tulee kuitenkin olla riittävä kaikilla niillä sektoreilla, joissa lähihoitajan koulutuksella on mahdollista työskennellä.

Farmasialiitto ehdottaa, että lähihoitajan tutkinnon ammatillisiin osiin määritellään työssä tarvittava lääkkeisiin ja lääkehoitoihin liittyvä ydinosaaminen. Tämä osaaminen tulee jokaisella valmistuneella lähihoitajalla osaamisalasta riippumatta olla, vaikka eri osaamisaloilla voi olla omia lisäpainotuksia. Nyt tutkintovaatimusten eri osaamisaloilla on painotettu lääkkeisiin liittyviä asioita hyvin eri tavoin. Esimerkiksi Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalalta valmistuvan lähihoitajan käytännön työssä lääkkeiden rooli on merkittävä. Kuitenkin lääkkeisiin liittyvää osaamista on sisällytetty ainoastaan yhteen tutkinnon pakolliseen osaan. Perustason ensihoidon osaamisalalla lääkkeisiin liittyvää osaamista muodostuu edellisestä poiketen kaikissa neljässä tutkinnon eri osassa.

Käytännön työelämässä lähihoitajan tehtävänä on toimia moniammatillisen tiimin jäsenenä. Lähihoitaja ei tee lääkehoidon osalta itsenäisiä ratkaisuja, vaan lääkärillä on vastuu potilaan lääkehoidosta ja hoitoon liittyvästä päätöksenteosta. Lähihoitaja sitä vastoin tuottaa tietoa hoitopäätöksen tueksi ja on tärkeässä roolissa esimerkiksi asiakkaan voinnin seurannassa ja siinä tapahtuvista muutoksista tiedottamisessa. Nyt tutkinnon osissa on mm. osaamistavoite (esim. kotihoidossa toimiminen), jossa opiskelija osaa perustella lääkehoidon ratkaisujaan ja toimintaansa. Osaamistavoitteiden tulee vastata lähihoitajan käytännön työtä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Tutkinnon osat 2.16 (lääkehoidon toteuttaminen yhteistyössä asiakkaan kanssa) ja 2.17 (lääkehoidon toteuttaminen) ovat täysin samat, mikä ei ole tarkoituksenmukaista.

Lääkitysturvallisuus on kaiken lääkkeisiin liittyvät toiminnan lähtökohtana. Lääkitysturvallisuus osana potilasturvallisuutta tulisi lisätä tutkinnon perusteisiin, jotta lähihoitajalle muodostuisi käsitys lääkitysturvallisuuden kokonaisuudesta. Lisäksi tutkintoon tulisi lisätä luotettavien lääketietolähteiden käyttö ja arviointi.

Puheenjohtaja Kirsi Kvarnström
Koulutus- ja työvoimapoliittinen asiamies Sanna Passi
Suomen Farmasialiitto ry
 

Liity nyt
jäseneksi!