Työsopimuslain irtisanomisperusteita koskeva muutos voimaan 1.7.2019

Työsopimuslain irtisanomisperusteita koskeva muutos voimaan 1.7.2019

14.01.2019 | Ajankohtaista

Eduskunta hyväksyi 18.12.2018 työsopimuslain muutoksen siten, että irtisanomissyytä koskevassa kokonaisharkinnassa on uutena vaikuttavana tekijänä otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä. Kiistanalaisen työsopimuslain muutoksen tarkoituksena oli aluksi keventää irtisanomisperusteita alle 20 hengen ja sitten alle 10 hengen yrityksissä, kunnes tarkasta lukumääräisestä rajauksesta luovuttiin kokonaan. 

Työsopimuslain muutoksen astuessa voimaan 1.7.2019 lukien työsopimuslain 7. luvun toisessa pykälässä todetaan seuraavasti: 

”Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on kokonaisarvioinnissa otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan."

Irtisanomiselta edellytetään jatkossakin asiallista ja painavaa perustetta. Toivottavaa on, että lakimuutos ei johda harkitsemattomiin ja kevein perustein tapahtuviin irtisanomisiin. Käytännössä muutoksen vaikutukset nähdään vasta vuosien päästä oikeuskäytännön syntymisen myötä.

Eduskunnan kirjasto on koonnut tietopaketin työsopimuslain muutoksesta sivustolleen.
 

Liity nyt
jäseneksi!