Farmasistin eettiset ohjeet

Farmasistin eettiset ohjeet

Tehtävät

Farmasistin velvollisuutena on edistää terveyttä ja järkevää lääkehoitoa. Farmasisti työskentelee yksilöiden ja yhteisöjen hyväksi tukien ja avustaen ihmisiä lääkehoitoihin liittyvissä asioissa lääkkeettömiä hoitoja unohtamatta.

Farmasisti käyttää tietonsa ja taitonsa potilaiden/asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hänen tulee olla luotettava tiedonlähde.

Farmasistin tulee käyttäytymisellään ja toiminnallaan ylläpitää sekä vaalia farmasistin tehtävän vaatimaa ammattikuntaan kohdistuvaa arvostusta ja luottamusta.

Potilas/asiakassuhde

Farmasisti asettaa aina potilaan/asiakkaan tarpeet etusijalle. Farmasistin tulee varmistaa, että hänellä on käytössä kaikki tarpeellinen tieto potilaan/asiakkaan auttamiseksi.

Farmasisti kohtelee jokaista potilasta/asiakasta tasa-arvoisesti terveyden tilasta, kulttuurista, uskonnosta, äidinkielestä, iästä, sukupuolesta, ihonväristä, poliittisesta mielipiteestä tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta, eikä anna omien ennakkoluulojensa tai uskomustensa vaikuttaa päätöksentekoon. Farmasisti huomioi potilaiden/asiakkaiden yksilölliset tarpeet kiinnittäen erityisesti huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin yksilöihin.

Farmasistin tulee kunnioittaa potilasta/asiakasta ja hänen itsemääräämisoikeuttaan sekä omanarvontuntoaan. Itsemääräämisoikeuden toteutumista on mahdollisuuksien mukaan tuettava silloinkin, kun farmasisti joutuu toimimaan potilaan/asiakkaan tahdosta riippumatta. Hänen tulee käsitellä potilaiden/asiakkaiden tietoja aina luottamuksellisesti.

Ammattitaito

Farmasisti pitää yllä sekä kehittää tietojaan ja taitojaan jatkuvasti uransa aikana. Hänen työssään antamat suositukset pohjautuvat tutkittuun ja näyttöön perustuvaan tietoon.

Farmasisti edistää tieteellistä tutkimusta parhaan kykynsä mukaan. Tutkimuksen on perustuttava hyviin tieteellisiin käytäntöihin.

Farmasisti ei saa käyttää asemaansa tai työssään saamiaan tietojaan väärin. Hän ilmoittaa sidonnaisuutensa avoimesti ja jäävää itsensä tilanteissa, joissa hänellä on eturistiriita. Farmasisti ei hyväksy palkkioita tai lahjoja, jotka voivat vaikuttaa tai näyttää vaikuttavan päätöksentekoon.

Ammattikunta ja moniammatillinen yhteistyö

Farmasistit tukevat toisiaan päätöksenteossa, työssä jaksamisessa ja ammatillisessa kehittymisessä. He vaalivat ja edistävät omalla käytöksellään ja toiminnallaan kollegiaalisuutta.

Farmasistit kunnioittavat oman ja muiden ammattiryhmien edustajien asiantuntemusta. He tekevät moniammatillista yhteistyötä muiden potilaan/asiakkaan hoitoon osallistuvien henkilöiden kanssa.

Farmasistit varmistavat, etteivät oman ammattikunnan jäsenet tai muut potilaan/asiakkaan hoitoon osallistuvat toimi potilasta tai asiakasta kohtaan epäeettisesti.

Liity nyt
jäseneksi!