Työskentely terveydenhuollossa

Farmasian ammattilaisia, farmaseutteja ja proviisoreja, työskentelee myös erilaisissa terveydenhuollon tehtävissä. Onnistuneella sairaaloiden, terveyskeskusten, lääkekeskusten ja sosiaalihuollon laitosten lääkehuollolla voidaan taata tehokkaiden, turvallisten, tarkoituksenmukaisten ja taloudellisten lääkehoitojen toteutuminen kussakin toimintayksikössä.

Lääkehuollon tehtävät

Lääkehuollon tehtävät muodostuvat pääasiassa lääkkeiden toimittamisesta, valmistuksesta, lääkeinformaatiosta sekä asiantuntija-, johto- ja  valvontatehtävistä (esim. henkilöstöhallinto, laatutyö). Muita työtehtäviä ovat esimerkiksi koulutus sekä lääkkeiden hankintaan ja kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvät tehtävät. Osastofarmasia on farmaseuttisen henkilökunnan osastoilla tekemää lääkehuoltoon ja lääkitysten arviointeihin sekä konsultaatioihin liittyvää työtä. Farmaseutit ja proviisorit työskentelevät myös yhä useammin osana terveydenhuollon ammattilaisten moniammatillista tiimiä.

Sairaaloiden, terveyskeskusten, lääkekeskusten ja sosiaalihuollon laitosten lääkehuollolla voidaan parhaimmillaan taata tehokkaiden, turvallisten,  tarkoituksenmukaisten ja taloudellisten lääkehoitojen toteutuminen kussakin toimintayksikössä.

Sairaala- ja terveyskeskusfarmasia Suomessa

Sairaaloiden, terveyskeskusten ja sosiaalihuollon laitosten lääkehuollosta vastaavat sairaala-apteekit ja lääkekeskukset. Sairaala-apteekki tai lääkekeskus voidaan perustaa sairaanhoitopiirin, kunnan, kuntayhtymän tai valtion ylläpitämään sairaalaan tai terveyskeskukseen. Lisäksi lääkekeskus voidaan perustaa yksityiseen sairaalaan ja kehitysvammaisten erityishuoltoon tarkoitettuun laitokseen.

Puolustusvoimien lääkehuoltoa varten on erillinen sotilasapteekki. Vankeinhoitolaitoksen lääkehuollosta vastaa Rikosseuraamuslaitoksen lääkekeskus.

Sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten toimintaa ja toimitiloja säätelevät tarkasti kansallinen lainsäädäntö ja lääkeviranomaisten antamat määräykset. Lisäksi niiden perustamiseen vaaditaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean myöntämä toimilupa. Fimea myös tarkastaa säännöllisesti sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten toiminnan vaatimustenmukaisuutta.

Farmaseutin ja proviisorin tehtävänimikkeet terveydenhuollossa

Farmaseutti

 • osastofarmaseutti
 • klinikkafarmaseutti
 • vastaava farmaseutti
 • johtava farmaseutti
 • lääkekeskuksen hoitaja
 • lääkekeskuksen johtaja

Proviisori

 • vastaava proviisori
 • johtava proviisori
 • tietojärjestelmäproviisori
 • henkilöstöpäällikkö/kehittämispäällikkö/aluepäällikkö
 • lääkekeskuksen hoitaja
 • sairaala-apteekin hoitaja/apteekin hoitaja sairaala-apteekkari/apteekkari/toimitusjohtaja