Lääkehoidon arvioinnin (LHA) osaamisen tunnustaminen

LHA-portfolion avulla farmasian ammattilaiset voivat osoittaa lääkehoidon arvioinnin asiantuntemuksensa. Portfolio pohjautuu Apteekkien ammatillisen toiminnan edistämisen ryhmän (AATE) määrittelemiin osaamistavoitteisiin. Osaamistavoitteet on julkaistu Dosiksessa.

Portfolion kriteerit ovat muuttuneet lokakuussa 2022. Suurin muutos koskee LHA-arviointien määrää, joka laskee portfoliossa viiteen. Tältä sivulta löydät uusien kriteereiden mukaiset ohjeistukset.

AATE-ryhmässä on edustajat seuraavista organisaatioista: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Åbo Akademi, Suomen Apteekkariliitto, Suomen Farmasialiitto, Suomen Proviisoriyhdistys, Farmasian oppimiskeskus, Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, Itä-Suomen yliopisto ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Miten Lääkehoidon arvioinnin (LHA) tunnustaminen tapahtuu portfoliotyökalun avulla?

Lääkehoidon arvioinnin osaamisen tunnustamista portfolion avulla voi hakea farmaseutti tai proviisori. Portfolio täytetään ja tallennetaan sähköiseen järjestelmään. Portfoliot arvioi nimetty arviointiryhmä tietyin määräajoin.

Portfoliot käsitellään mahdollisimman pian, kuitenkin niin, että arviointiryhmällä tulee olla vähintään yksi kuukausi aikaa tutustua portfolioon. Arviointiryhmän jäsenillä on Lääkehoidon kokonaisarvioinnin (LHKA) erityispätevyys.

Arviointiryhmä tekee päätöksen todistuksen myöntämisestä kriteereiden perusteella kokonaisarviona hakemuksesta. Portfolion avulla tunnustetaan Lääkehoidon arvioinnin osaaminen, josta henkilö saa todistuksen. LHA-osaaminen tunnustetaan kerran, eikä sitä tarvitse uusia.

Katso webinaarin Osaamisen tunnustaminen LHA-portfoliolla ja portfolion kriteerit tallenne

Portfoliotyökalun käyttöönotto

Farmasialiiton jäsen pääsee täyttämään portfoliota kirjautumalla jäsenportaali Morttelin. Ei-jäsen täyttää ensin käyttöoikeushakemuksen portfolioon.

Kun käyttöoikeus on myönnetty, pääsee portfoliota täyttämään Morttelista.

Mortteliin

Käyttöoikeushakemus

Tietosuojaseloste

Portfoliohakemuksen hinta

Portfolion käyttömaksu koostuu kolmesta eri osasta seuraavasti:

– järjestelmän käyttö ei-jäsenet 50 euroa (Farmasialiiton jäsenet 0 euroa)
– hyväksymiskokouksen kulut (sis. todistuksen) 40 euroa
– portfolion arviointimaksu max 130 euroa

Portfoliohakemuksen hinta laskutetaan todistuksen myöntämisen jälkeen.

Portfolion mahdollinen toinen arviointikierros sovitaan hakijan kanssa ja laskutetaan erikseen.

Hakuajat vuonna 2024

Ensimmäinen haku 4.2.2024 mennessä.

Toinen haku 21.4.2024 mennessä.

Kolmas haku 18.8.2024 mennessä.

Neljäs haku 13.10.2024 mennessä.

Portfolion tarkastuslista

Ennen kuin lähetät portfolion arvioitavaksi, tarkista, että olet huomioinut seuraavat asiat:

 • Kaikki portfolion kohdat on täytetty.
 • Tietosuoja on huomioitu; tunnistettavia henkilötietoja ei ole raportoitu.
 • Kaikki tarvittavat liitteet on liitetty, ja ne ovat oikeat.
 • Kun olet kirjannut arvioinnin löydökset, huomioi, että ne ovat kliinisessä järjestyksessä.
 • Jos osaamisesi on tyydyttävä tai sen alle, tarkista että olet antanut perustelut osaamisen kehittämiselle kohtaan 2.

Lääkehoidon arvioinnin määritelmä

Lääkehoidon arvioinnissa arvioidaan lääkehoidon tarkoituksenmukaisuus sekä tunnistetaan ja ratkaistaan hoidollisesti merkittäviä lääkehoitoon liittyviä ongelmia, tarvittaessa yhteistyössä hoitavan lääkärin ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa.

Lääkehoidon arvioinnin perusteella päivitetään potilaan lääkityslista sekä kirjataan keskeiset huomioit lääkityksestä yhteistyössä lääkärin ja muun hoitohenkilökunnan kanssa yhdessä sovitulla tavalla. Muutoksista ja havainnoista keskustellaan potilaan tai potilaan hoidosta vastaavan henkilön kanssa sekä sovitaan yhdessä muutosten toteutuksesta ja seurannasta.

 

Arviointiryhmän kokoonpano 

Kaikilla arviointiryhmän jäsenillä on LHKA-erityispätevyys.

 • kehitysproviisori Anne Halmetoja, Aino ja Eino Lääkehoitopalvelut Oy 
 • projektipäällikkö Pilvi Moberg, Helsingin kaupunki 
 • proviisori Anu Pitkonen, Attendo Oy
 • farmaseutti Anna Salonen, Farmasian oppimiskeskus
 • FaT, dosentti, yliopistotutkija Miia Tiihonen, Itä-Suomen yliopisto Farmasian laitos
 • apteekkari Paula Timonen, Lahden 3. Ilves apteekki  

Kysyttävää LHA-osaamisen tunnustamisesta?

Sanna Passi

Sanna Passi
koulutuspolitiikan ja urapalveluiden asiantuntija
050 466 7575
sanna.passi@farmasialiitto.fi