Luottamushenkilölle

Luottamushenkilöjärjestelmän tarkoituksena on edistää työnantajajärjestön ja työntekijäjärjestöjen välillä solmittujen sopimusten asianmukaista toteuttamista ja käytäntöön soveltamista. Tutustu luottamushenkilön rooliin, valintaan ja koulutuksiin.

Työpaikoilla Farmasialiiton jäseniä edustaa luottamushenkilö, -mies tai -valtuutettu. Termi riippuen siitä, millä sektorilla työskennellään. Tällä sivulla luottamushenkilöstä puhuttaessa viitataan kaikkiin näihin kolmeen termiin. Luottamushenkilö toimii Farmasialiiton ja siihen kuuluvien jäsenten ensisijaisena edustajana työpaikalla.

Farmasialiitolla on apteekeissa kattava luottamushenkilöverkosto. Lisäksi erilaisissa vuokrayrityksissä työskentelevät ovat valinneet keskuudestaan luottamushenkilön, joka edustaa liittoon kuuluvia jäseniä työpaikalla. Julkisella sektorilla ja lääketeollisuudessa Farmasialiiton jäsentä voi edustaa myös jonkin muun akavalaisen liiton luottamushenkilö tai -valtuutettu. Julkisella sektorilla, eli kunnissa, hyvinvointialueilla ja valtiolla, liiton jäsenten asioita työpaikoilla hoitaa JUKOn akavalainen luottamusmies. Vastaavasti useimmilla lääketeollisuuden ja lääketukkukaupan työpaikoilla on akavalainen YTN:n luottamusvaltuutettu.

Luottamushenkilön tehtävät

Luottamushenkilön tärkein tehtävä on valvoa työ- ja/tai virkaehtosopimuksen ja työelämän lakien käytäntöön soveltamista työyhteisössä ja tarvittaessa puuttua ongelmiin. Tärkeää on myös työnantajan ja toimihenkilöiden välillä esiintyvien työsuhteisiin liittyvien kysymysten käsittely sekä työrauhan ylläpitäminen ja edistäminen työehtosopimusjärjestelmän edellyttämällä tavalla.

Luottamushenkilöt tuntevat hyvin työpaikan työehdot ja palkkauksen perusteet sekä ovat selvillä työpaikan työoloihin vaikuttavista tekijöistä. Luottamushenkilön työ on mielenkiintoista ja antoisaa, välillä toki myös raskasta. Siksi onkin tärkeää, että muu työyhteisö tukee vakaasti luottamushenkilöään.

Luottamushenkilöt ovat työpaikoilla jäseniä varten, ja heidän apunsa on tarjolla vain Farmasialiiton jäsenille. Luottamushenkilö tiedottaa Farmasialiiton tai pääsopijajärjestön (JUKO, YTN) toiminnasta ja ajankohtaisista asioista työpaikallaan. Luottamushenkilö toimii siis neuvottelijana, sopijana, sovittelijana ja tiedonvälittäjänä niin työnantajan kuin työntekijöiden välillä.

Luottamushenkilön asema perustuu työehtosopimusten ja lain mukaiseen asemaan, ja luottamushenkilö nauttii näiden sopimusten nojalla irtisanomissuojaa. Luottamushenkilö on oikeutettu käyttämään työaikaa tehtäviensä hoitamiseksi. Yleensä työehtosopimukseen on sovittu luottamushenkilölle rahallinen korvaus tehtävän hoitamisesta. Erityisen tärkeää on, että luottamushenkilö saa työnantajalta riittävästi tietoa tehtävänsä hoitamiseksi.

Olipa sitten kyse arkisesta työsuhdeasiasta tai ongelmasta, luottamushenkilön puoleen voi jokainen jäsen kääntyä!

Luottamushenkilön erilaiset roolit

Tärkeimpiä luottamushenkilön ominaisuuksia ovat tasapuolisuus, jämäkkyys ja maalaisjärki. Hänellä tulee olla myös hyvät keskustelu- ja neuvottelutaidot. Luottamushenkilön on hyvä pitää mielessään, että hän edustaa työpaikalla myös niitä kenties epämieluisia työtovereita ja ajaa ihan yhtä lailla heidän etujaan. Luottamushenkilöksi ei opita kursseilla, vaan pikkuhiljaa erilaisissa tilanteissa.

Luottamushenkilön rooli neuvottelijana korostuu, kun neuvotellaan paikallisesti sovittavista työsuhteen ehdoista, muun muassa apteekkikohtaisista eristä. Työmarkkina-asioita ei ratkaista enää vain yhteiskunnan päättäjien tasolla, vaan monia asioita käsitellään ja päätetään paikallisesti työyhteisöissä.

Luottamushenkilö käy työntekijöiden edustajana neuvotteluita työnantajan kanssa työntekijöiden eduista, työehtosopimuksen soveltamisesta ja työpaikan olosuhteiden kehittämisestä. Luottamushenkilö ratkoo myös kaikenlaisia esille tulevia erimielisyyksiä työnantajan kanssa. Luottamushenkilö edustaa neuvotteluissa lähtökohtaisesti vain järjestäytyneitä eli ammattiliittoon kuuluvia työntekijöitä.

TES-asiantuntijana luottamushenkilö auttaa ja neuvoo yksittäisiä jäseniä työsuhdekysymyksissä. Jäsenen edunvalvonta on luottamushenkilötoiminnan ydintä. Jos ongelmat eivät ratkea työpaikan omin voimin, luottamushenkilö voi ottaa yhteyttä Farmasialiiton työsuhdeneuvontaan, josta saa työsuhde- ja lakipalveluita.

Työyhteisön toiminnan kehittäjänä luottamushenkilö voi edistää työyhteisönsä kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä toimia ammattiroolien vahvistajana.

Tiedon kokoajana ja välittäjänä luottamushenkilö toimii liiton ja jäsenten sekä työnantajan ja työntekijöiden välillä. Tässä roolissaan luottamushenkilöllä on mahdollisuus myös edistää oman työyhteisönsä avointa ja läpinäkyvää viestintää. Luottamushenkilöille lähetään tiedotteita tulevista koulutustapahtumista ja muista tärkeistä ajankohtaisista asioista, joita hän välittää tiedoksi työpaikallaan.