Opiskelupaikat ja -tutkinnot

Farmaseutin ja proviisorin tutkinnon voit suorittaa Helsingissä, Kuopiossa ja Turussa. Lue lisää tutkinnoista ja oppiaineista.

Opiskelupaikat ja tutkinnot

Farmasiaa voi opiskella Helsingin yliopistossaItä-Suomen yliopistossa Kuopiossa ja Åbo Akademissa Turussa.

Lisäksi Itä-Suomen yliopistossa on tarjolla englanninkielinen yleisen toksikologian maisteriohjelma ja Åbo Akademissa ruotsinkielinen lääketeollisuuteen suuntaava maisteriohjelma.

Farmaseutin tutkinto (alempi korkeakoulututkinto, 180 op) suoritetaan yleensä kolmessa vuodessa. Proviisorin ja maisterin tutkinto (ylempi korkeakoulututkinto, 300 op) suoritetaan yleensä viidessä vuodessa.

Farmasian opetuksen tavoitteena on kouluttaa terveydenhuoltoon lääkkeiden ja lääkehoidon asiantuntijoita.

Opintoihin kuuluu farmakologiaa, farmaseuttista kemiaa, lääkkeen valmistusta, lääkkeiden vaikutusmekanismien tutkimista, lääkevalmisteiden ominaisuuksien tutkimista, lääkkeiden oikeaoppiseen käyttöön opastamista, vuorovaikutustaitojen harjoittelua ja farmasian yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin tutustumista.

Opintoihin sisältyy myös puolen vuoden harjoittelu, josta osa tulee suorittaa avoapteekissa ja osan voi halutessaan suorittaa sairaala-apteekissa tai ulkomailla.

Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin haetaan yliopistojen  yhteishaun kautta. Haku tapahtuu Opintopolku.fi-sivustolla. Maisteriohjelmien hakuohjeet löytyvät yliopistojen omilta sivuilta.

Farmasia on poikkitieteellinen ala, jonka opiskeluun kuuluu muun muassa:

  • Biofarmasia tutkii anatomisten, fysiologisten ja solubiologisten tekijöiden vaikutusta lääkehoitoon sekä sitä, miten lääkeaineiden ominaisuudet, lääkemuodot ja lääkkeiden antotavat vaikuttavat lääkehoidon tehoon ja  turvallisuuteen.
  • Farmakologia tutkii lääkeaineiden vaikutuksia ja vaiheita elimistössä, niin elin-, solu- kuin molekyylitasolla ja soveltaa näitä tietoja sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon.
  • Farmaseuttinen biologia etsii luonnosta uusia lääkeaineita ja kehittää niille tutkimusmenetelmiä. Se on soveltava tieteenala, joka yhdistää muun muassa kemiaa, kasvitiedettä, mikrobiologiaa, biokemiaa ja geenitekniikkaa.
  • Farmaseuttinen kemia tutkii lääkeaineiden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia, kemiallista rakennetta ja synteesiä ja hyödyntää tätä tietoa lääkeaineiden suunnittelussa, valmistuksessa ja analytiikassa.
  • Farmasian teknologia tutkii ja kehittää lääkevalmisteita ja lääkkeiden valmistusmenetelmiä sekä pyrkii ymmärtämään molekyylitasolta lähtien kaikkia niitä fysikaalisia ja kemiallisia tekijöitä ja ilmiöitä, jotka määräävät erilaisten lääke- ja apuaineiden säilymistä ja käyttäytymistä elimistössä.
  • Kliininen farmasia on farmasian osa-alue, joka käsittelee yksilön lääkehoidon kokonaisuutta ja sen tehoa, turvallisuutta, taloudellisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja  toteutettavuutta. Kliiniseen farmasiaan kuuluu keskeisesti yhteistyö muiden terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaan kanssa.
  • Teollisuusfarmasia keskittyy lääkevalmisteen tutkimiseen ja tuotekehitykseen, tuotantoon soveltamiseen, lääkkeiden teolliseen valmistamiseen sekä lääkkeiden valmistamiseen liittyvien laatujärjestelmien ja lääkerekisteröintiä koskevien asioiden opetukseen.
  • Toksikologia tutkii elimistölle vieraiden aineiden haitallisia vaikutuksia, haittavaikutusten mekanismeja, toksisuuden testaamista ja kemiallisten aineiden riskinarviointia.
  • Sosiaalifarmasiassa tarkastellaan lääkehuoltoa, lääkkeiden käyttöä ja niihin liittyviä ongelmia yhteiskunnallisesta näkökulmasta sekä  lääkehoidon terapeuttista ja taloudellista vaikuttavuutta ja lääkepoliittista päätöksentekoa.

Kysyttävää farmasian opiskelusta?

Inka Rantamäki

Inka Rantamäki
opiskelijatoiminnan asiantuntija
044 299 0690
inka.rantamaki@farmasialiitto.fi