Luottamushenkilötoiminta apteekkisektorilla

Luottamushenkilö toimii Farmasialiiton ja siihen kuuluvien jäsenten ensisijaisena edustajana apteekissa. Tältä sivulta löydät tietoa muun muassa luottamushenkilön valinnasta ja koulutuksista.

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen luottamushenkilösopimus sitoo Apteekkien työnantajaliittoa ja sen jäseninä olevia apteekkeja sekä Suomen Farmasialiittoa ja farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen sovellutuspiirissä olevia toimihenkilöitä. Yleissitovaa työehtosopimusta soveltavissa järjestäytymättömissä apteekeissa luottamushenkilön asema määräytyy myös työehtosopimuksen mukaan.

Apteekin luottamushenkilön valinta

Työyhteisön luottamushenkilön valintaan osallistuvat Farmasialiittoon järjestäytyneet henkilöt. Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksessa on määräykset luottamushenkilön valitsemisesta.

Farmasialiittoon kuuluvilla työntekijöillä on oikeus valita keskuudestaan luottamushenkilö ja varaluottamushenkilö. Luottamushenkilön tulee olla työsuhteessa asianomaiseen apteekkiin. Hän työskentelee farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen soveltamisalalla ja on perehtynyt asianomaisen työpaikan olosuhteisiin sekä on tietysti Suomen Farmasialiiton jäsen.

Luottamushenkilön ollessa estyneenä hänen sijaisenaan toimii varaluottamushenkilö. Sijaisuuden aikana varaluottamushenkilöllä on kaikki luottamushenkilön oikeudet ja velvollisuudet. Saadakseen luottamushenkilön aseman (esim. irtisanomissuoja) täytyy työnantajalle ilmoittaa kirjallisesti, että varaluottamushenkilö hoitaa kyseistä tehtävää. Luottamushenkilön (ja varaluottamushenkilön) valinnasta tai hänen eroamisestaan ilmoitetaan kirjallisesti työnantajalle ja Farmasialiittoon.

Luottamushenkilön toimikausi on neljä vuotta. Peräkkäisten toimikausien määrää ei ole rajoitettu.

Luottamushenkilön vaali

1. Vaaliin voivat osallistua työpaikan kaikki farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen piirissä olevat henkilöt, jotka ovat Farmasialiiton jäseniä eli farmaseutit, proviisorit ja pakollista harjoittelua suorittavat oppilaat, vaikka he eivät työskentelisikään vaalin aikana.

2. Vaalista sovitaan työnantajan kanssa viimeistään 14 vuorokautta ennen vaalia.

3. Kaikille 1. kohdassa mainituille on varattava mahdollisuus osallistua vaaliin.

4. Vaalin toimittaa yleensä luottamushenkilö. Ellei luottamushenkilöä ole, voi kuka tahansa 1. kohdassa mainituista henkilöistä huolehtia asiasta yksin tai toimikuntana. 

5. Ehdokasasettelussa voidaan kaikki 1. kohdassa mainitut henkilöt ilmoittaa ehdokkaiksi esim. aakkosjärjestyksessä, mikäli niin sovitaan. Ehdokkaiksi voidaan myös asettaa vain ne henkilöt, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa asiaan. Ehdokaslista asetetaan kaikkien nähtäville.

6. Kaikille 1. kohdassa mainituille annetaan yksi vaalilippu ja ohjeet. Ohjeista on käytävä ilmi, mihin päivään mennessä palautetut vaaliliput huomioidaan ääntenlaskennassa. Samalla on varmistuttava, että vapailla olevat henkilöt voivat palauttaa lipun määräpäivään mennessä.

7. Ääntenlaskenta voidaan suorittaa siten, että kaikki 1. kohdassa mainitut henkilöt ovat läsnä, tai mikäli se ei ole mahdollista, vähintään kahden henkilön (esim. toimikunnan) läsnä ollessa. Eniten ääniä saanut valitaan luottamushenkilöksi ja toiseksi eniten ääniä saanut varaluottamushenkilöksi. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee arpa.

8. Vaalin tulos ilmoitetaan kirjallisesti työnantajalle, 1. kohdassa mainituille henkilöille ja liiton jäsenrekisteriin luottamushenkilö- ja varaluottamushenkilöilmoituslomakkeella.

Sopuvaali

Kohdassa 1. mainitut henkilöt sopivat keskenään luottamushenkilöstä ja varaluottamushenkilötä ja ilmoittavat vaalin tuloksen eteenpäin. Tällöin ei tarvita lippuäänestystä.

Yhdyshenkilö

Mikäli työpaikalle ei ole valittu luottamushenkilöä eikä varaluottamushenkilöä, työntekijät voivat valita keskuudestaan yhdyshenkilön. Hän tiedottaa työpaikan työntekijöille liiton tiedotteiden sisällöstä ja voi osallistua tämän sopimuksen tulkintaa koskevien asioiden käsittelyyn.

Yhdyshenkilön valinnasta ja toimen lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti työnantajalle ja Farmasialiittoon.

Apteekkien luottamushenkilöiden koulutus

Farmasialiitto järjestää vuosittain koulutusta apteekkien luottamushenkilöille. Aktiivinen kouluttautuminen palvelee työyhteisöä ja pitää yllä luottamushenkilön TES-taitoja sekä verkostoitumista. 

Alueelliset luottamushenkilöpäivät pidetään usealla paikkakunnalla vuosittain yleensä alkuvuodesta. Koulutus kestää yhden päivän. 

Perus-, jatko- ja täydennyskurssit ovat kahden päivän pituisia koulutuksia. Peruskurssi järjestetään vuosittain ja jatkokurssi vähintään joka toinen vuosi. Täydennyskurssi pyritään toteuttamaan joka kolmas vuosi. Peruskurssiin kuuluu pakollisena lisäksi yhden päivän koulutus neuvottelutaidosta. 

Luottamushenkilö saa lisäksi liitosta säännöllisesti tietoa ajankohtaisista asioista. Liitolla on myös Fimnetissä oma sähköinen keskustelutaulu vain luottamushenkilöiden käyttöön. 

Työehtosopimukseen perustuen luottamushenkilölle tulee mahdollisuuksien mukaan varata tilaisuus osallistua luottamushenkilökoulutukseen, mikä on omiaan lisäämään hänen pätevyyttään luottamushenkilötehtävien hoitamiseen.

Työnantaja ja luottamushenkilö sopivat kursseista vuodeksi kerrallaan. Luottamushenkilöllä on oikeus osallistua kurssille ilman ansionmenetystä. Kurssi on luottamushenkilölle muutoinkin maksutonta. Farmasialiitto korvaa matkakulut ja majoituksen kulloinkin voimassa olevan ohjeistuksen mukaan. 

Luottamushenkilökursseille osallistumisesta on sovittu Apteekkien työnantajaliiton kanssa seuraavaa: 

  • Peruskurssin lisäksi samana vuonna voi osallistua myös alueellisille luottamushenkilöpäiville. 
  • Jatkokurssille voi osallistua aikaisintaan peruskurssin suorittamisesta seuraavana vuonna. 
  • Täydennyskurssille voi osallistua aikaisintaan jatkokurssin suorittamisvuotta seuraavana vuonna. 
  • Uudelle täydennyskurssille voi osallistua aikaisintaan viiden vuoden kuluttua edellisestä täydennyskurssista. 
  • Jatko- ja täydennyskurssin lisäksi voi osallistua samana vuonna alueellisille luottamushenkilöpäiville, mikäli niiden välinen aika on vähintään viisi kuukautta. 
  • Jos luottamushenkilö ei käy muita kursseja samana vuonna niin ainakin alueellisille luottamushenkilöpäiville voi osallistua vuosittain.

Työnantajan kanssa voi sopia koulutuksista myös paremmin.  Jos varsinainen luottamushenkilö on estynyt osallistumasta koulutukseen, voi varaluottamushenkilö osallistua hänen sijastaan. Farmasialiitto sallii kummankin osallistumisen samalle kurssille, mutta varaluottamushenkilön on sovittava työnantajan kanssa oikeudestaan osallistua sekä päivän palkallisuudesta. 

Lisätietoja luottamushenkilötoiminnasta saat Farmasialiiton työsuhdeneuvonnasta tes.neuvonta@farmasialiitto.fi tai ajanvaraus. 

Luottamushenkilötiedotteet

HUOM! Mikäli toimit apteekin luottamushenkilönä, varaluottamushenkilönä tai virallisena yhdyshenkilönä tiedote lähetetään sinulle automaattisesti. Jos et tiedotetta jostain syystä toistuvasti saa, tarkista jäsenrekisteri Morttelista, onko sähköpostisi oikein. Lisäksi pidä aina huoli, että sähköpostissasi on tarpeeksi tilaa, jotta tiedote mahtuu tulemaan.  Olethan myös muistanut ilmoittaa meille toimen alkamisesta tai päättymisestä? Tältä sivulta löydät lomakkeet, joilla voit ilmoittaa luottamus- tai varaluottamushenkilötoimen alkamisesta.