Farmasia ammatiksi

Farmasian alan ammattilaiset, farmaseutit ja proviisorit, ovat lääkealan rautaisia asiantuntijoita. Farmasian ala tarjoaa monipuoliset uramahdollisuudet, ja alalla on loistava työllisyystilanne. 

Tältä sivulta löydät tietoa farmasian alan opinnoista ja uramahdollisuuksista.

Opiskelemaan farmasiaa?

Farmasia on soveltava tieteenala, jossa yhdistyvät terveystieteet, luonnontieteet ja yhteiskuntatieteet.​ Farmasia sopii sinulle, jos olet kiinnostunut luonnontieteistä ja terveydestä ja haluat työskennellä lääkehoitojen ja ihmisten parissa.

Farmasia opiskelevat valmistuvat joko farmaseuteiksi (alempi korkeakoulututkinto) tai proviisoreiksi (ylempi korkeakoulututkinto).

Farmasian opinnoista saat perustiedot elimistön toiminnasta ja sairauksista sekä lääkehoitojen yhteiskunnallisesta merkityksestä. ​Opiskeltuasi farmasiaa tiedät, millä mekanismeilla lääkkeet elimistössä toimivat ja mitkä kaikki tekijät vaikuttavat lääkkeiden toimintaan.  ​

Apteekkityö

 • Suomessa on yli 800 apteekkia, joissa työskentelee noin 4700 farmaseuttia ja proviisoria. Työllistymismahdollisuudet apteekkeihin ovat erittäin hyvät. Viime vuosina on avattu paljon uusia apteekkeja. Lisäksi väestön ikääntyessä ja lääkkeiden käytön lisääntyessä tarve lääkehoidon osaajille apteekeissa kasvaa koko ajan.
 • Suomalaiset apteekit ovat maailmanlaajuisessa vertailussa erittäin ammatillisia. Harvassa maassa asiakkaita palvelee yhtä koulutettu henkilökunta. Lääkeneuvontaa suomalaisissa apteekeissa saavat antaa vain laillistetut farmaseutit ja proviisorit.
 • Apteekit ovat osa terveydenhuoltoa ja farmasian ammattilaisten työ apteekissa on ennen kaikkea asiantuntijatyötä. Farmasian ammattilaisten työtehtäviin apteekissa kuuluu asiakkaiden opastaminen lääkkeiden turvalliseen ja oikeaan käyttöön, niin reseptilääkkeiden kuin itsehoitolääkkeiden kohdalla. Lääkkeiden myynti ei ole itsetarkoitus, vaan apteekit pyrkivät aina toimimaan asiakkaan etujen mukaisesti: välillä oikea ratkaisu ei ole lääke.

 

 • Asiakaspalvelutyön lisäksi farmasian ammattilaisten työtehtäviin apteekissa voi kuulua esimerkiksi lääkkeiden annosjakelua, yhteistyötä hoivakotien kanssa, asiakkaiden palvelua verkkoapteekissa ja lääkehoidon arviointeja. Proviisori toimii apteekissa myös henkilöstön lähiesihenkilönä ja vastaa esimerkiksi töiden organisoinnista ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä.
 • Apteekit tekevät yhä useammin yhteistyötä muun terveydenhuollon kuten hoitajien ja lääkäreiden kanssa hyvinvointialueilla. Lääkitysturvallisuustyötä tehdään yhdessä esimerkiksi tunnistamalla lääkehoitoon liittyviä riskitekijöitä ja suunnittelemalla toimintamalleja vaaratilanteiden ehkäisemiseksi.
 • Apteekit ovat pieniä, tiiviitä työyhteisöjä, joissa on helppo sopia yhdessä asioita. Apteekissa jokaisella työntekijällä on mahdollisuus osallistua yrityksen toiminnan kehittämiseen. Apteekit ovat koulutusmyönteisiä työpaikkoja, joissa omaa osaamista on mahdollista kehittää työn ohella.

Sairaalat ja terveyskeskukset

 • Farmasian ammattilaiset  työskentelevät lääkehoitojen ja lääkkeiden käytön asiantuntijoina hyvinvointialueilla. He huolehtivat sairaaloiden ja terveyskeskusten lääkehuollosta ja lääkevalmistuksesta.
 • sairaalan osastolla farmasian ammattilaiset ovat osana potilaita hoitavaa moniammatillista tiimiä​ ja huolehtivat potilaiden lääkehoitojen turvallisuudesta.​
 • Farmasian ammattilaiset käyttökuntoon saattavat ja valmistavat lääkkeitä potilaille, hoitavat erilaisia lääkkeiden logistiikkaan liittyviä tehtäviä sekä toimivat esihenkilötehtävissä.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollossa työtä tehdään yhdessä lääkäreiden, hoitajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Lääketeollisuus- ja lääketukkukauppa 

 • Farmasian ammattilaisilla on tärkeä rooli lääketeollisuuden kaikilla osa-alueilla. 
 • Heitä työskentelee niin lääkkeiden tuotekehityksessä, valmistuksessa, laadunvarmistuksessa ja logistiikassa kuin markkinoinnissa ja myynnissäkin.

 Viranomaistehtävät

 • Farmasian alan viranomaistehtävissä voi päästä vaikuttamaan lääkepolitiikkaan ja lääkkeiden korvattavuuksiin.
 • Viranomaistehtäviä ovat esimerkiksi myyntilupien käsittely ja myöntäminen, apteekkien ja lääketehtaiden valvontaan ja tarkastukseen liittyvät tehtävät, lääkekorvaushakemuksien käsittely, korvauspäätösten tekeminen ja lääketiedon tuottaminen
 • Alan ammattilaisia työskentelee esimerkiksi Fimeassa, Kelassa, Valvirassa sekä sosiaali- ja terveysministeriössä. 

Yliopistot ja tutkimustyö 

 • Yliopistoissa farmasian ammattilaisia työskentelee hyvin erilaisissa tehtävissä. Nimikkeet vaihtelevat suunnittelijasta professoriin.
 • Farmasian alan tutkimus- ja opetustehtävät ovat usein poikkitieteellisiä.
 • Yhteistyötä tehdään esimerkiksi biolääketieteen, solubiologian, lääketieteen ja lääketutkimuksen osaajien kanssa.​ 

Farmasian opiskelu

Farmaseutin ja proviisorin tutkinnon voit suorittaa Helsingissä, Kuopiossa ja Turussa. Lisäksi Itä-Suomen yliopistossa on tarjolla englanninkielinen yleisen toksikologian maisteriohjelma ja Åbo Akademissa ruotsinkielinen lääketeollisuuteen suuntaava maisteriohjelma.

Farmaseutin tutkinto (alempi korkeakoulututkinto, 180 op) suoritetaan yleensä kolmessa vuodessa. Proviisorin tai maisterin tutkinto (ylempi korkeakoulututkinto, 300 op) suoritetaan yleensä viidessä vuodessa.

Opintoihin kuuluu:

 • farmakologiaa
 • farmaseuttista kemiaa
 • lääkkeen valmistusta
 • lääkkeiden vaikutusmekanismien tutkimista
 • lääkevalmisteiden ominaisuuksien tutkimista
 • lääkkeiden oikeaoppiseen käyttöön opastamista
 • vuorovaikutustaitojen harjoittelua
 • farmasian yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin tutustumista.

Opintoihin sisältyy myös puolen vuoden palkallinen harjoittelu, josta osa tulee suorittaa avoapteekissa ja osan voi halutessaan suorittaa sairaala-apteekissa tai ulkomailla.

Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin haetaan yliopistojen yhteishaun kautta. Haku tapahtuu Opintopolku.fi-sivustolla. Maisteriohjelmien hakuohjeet löytyvät yliopistojen omilta sivuilta.

Farmasia kiinnostaa – mitä opiskella lukiossa?

Lukiossa kannattaa opiskella kemiaa, biologiaa ja matematiikkaa. Myös fysiikasta voi olla apua asioiden ymmärtämisen kannalta. Lisäksi terveystiedossa käsiteltävät asiat ovat lähellä farmasian alaa.

Valintakoetilanteessa hyvä laskurutiini auttaa menestymään. Opinnoissa ei kuitenkaan tarvita esim. derivointitaitoja.  ​

Hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito on eduksi. Työelämässä viestintätaidot ovat välttämättömät tehtävästä riippumatta. Jonkin verran opiskelumateriaaleja on myös englanniksi. Muusta kielitaidosta on hyötyä erikielisten asiakkaiden kanssa. Lääketeollisuudessa työkielenä voi olla englanti. Ihmisten kohtaaminen on keskeinen taito farmasian alalla.​

Opiskelu ja varsinkin alkuvaiheen opinnot sisältävät paljon yksityiskohtaista tietoa, jota myöhemmin pitää opetella soveltamaan. Opiskelutekniikoiden hallinta helpottaa asioiden omaksumista.  ​

Kysyttävää farmasian opiskelusta?

Inka Rantamäki

Inka Rantamäki
opiskelijatoiminnan asiantuntija
044 299 0690
inka.rantamaki@farmasialiitto.fi