Farmaguru: Koulutuksen tulee vastata työelämän tarpeeseen

Olemme talven aikana käyneet laajaa keskustelua proviisorijäsentemme kanssa tulevaisuuden koulutuksesta ja luovutimme maaliskuussa Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan dekaani Jouni Hirvoselle ja varadekaani Pia Vuorelalle kannanoton Helsingin yliopistossa käynnissä olevasta proviisorin koulutusohjelmauudistuksesta.

Koulutuksen uudistaminen on ajankohtaista, sillä yhteiskunnassa tapahtuu koko ajan suuria muutoksia; muun muassa väestön ikärakenteen ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset sekä kiihtyvällä vauhdilla uudistuva teknologia ja digitalisaatio. Myös SOTE-integraatio ja entistä edistyksellisemmät lääkehoidot sekä kliinisen farmasian kehittyminen asettavat uusia vaatimuksia proviisorin koulutusohjelmalle ja farmasian ammattilaisille. 

Proviisorin tutkinnon tulee mahdollistaa proviisoreille laaja-alainen ja syvällinen farmasian ammattiosaaminen. Tämän lisäksi työelämässä tarvitaan tieteenalasta riippumattomia työelämätaitoja, ilman näitä ei tämän päivän työelämässä selviä. Yliopistoissa on perinteisesti kiinnitetty huomiota substanssiosaamiseen, mutta enenevässä määrin myös näitä työelämätaitoja tulee valmentaa opiskelujen aikana. Näiden taitojen valmentaminen kuuluu myös yliopistojen tehtävään.

Luonnontieteet luovat perustan tämän päivän työelämässä tarvittavalle farmaseuttiselle osaamiselle. Proviisorin tulee tuntea lääkekehityskaaren jokainen vaihe, kuitenkin siten, että opiskelija voi syventyä siihen aihealueeseen, jonka kokee omalle uralleen tarkoituksenmukaisimmaksi. Olemme saaneet opiskelijajäseniltämme palautetta siitä, että opintojen vaativuus muuttuu merkittävästi neljännen vuoden aikana. Tähän tulee kiinnittää huomiota niin, että myös farmaseuttivaiheen opinnot ovat riittävän vaativat.

Miten opiskelija löytää oman urapolkunsa ja siihen sopivat opinnot? Tämä voi olla haastavaa ilman tukea. Omassa työssäni kohtaan proviisoreja, jotka kokevat etteivät oikein tiedä millaisia mahdollisuuksia työelämässä proviisorin tutkinto antaa. Me ammattiliittona tuemme opiskelijoita urapalveluidemme kautta, mutta tätä tukea tulee antaa jo opintojen aikana yliopistossa. Yliopiston tulisi paremmin tukea opiskelijoiden opintojen suunnittelua ja urapolkujen kartoittamista. Farmasialiitto esittää opintojaksoa ”Proviisorin uramahdollisuudet” lisättäväksi proviisorin opintoihin. Valmistuvalla proviisorilla tulee olla vahva ammatti-identiteetti, hänen tulee tunnistaa oma osaamisensa sekä pystyä sanoittamaan se. Hänellä tulee olla myös realistinen käsitys työllistymismahdollisuuksista

Farmasia on osa terveydenhuoltoa, jonka tulee näkyä farmasian koulutuksessa ja osastojen/tiedekuntien välisessä yhteistyössä sekä farmasian tiedekunnan sijoittumisessa Helsingin yliopiston sisällä. Medi-Uutisissa 18.3. Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen pohti farmasian tiedekunnan yhdistämistä lääketieteelliseen tiedekuntaan. Työelämän näkökulmasta tätä ajatusta voidaan pitää kannatettavana. Työelämässä lääkärit, farmasian ammattilaiset ja muu terveydenhuollon ammattihenkilöstö tekevät työtä yhdessä, miksi ei siis toimisi jo opintojen aikana? Moniammatillinen yhteistyön perusteet tulee oppia jo opintojen aikana, nyt tämä oppiminen tapahtuu vasta työelämässä, siis aivan liian myöhään! Jos tiedekuntien on mahdotonta tehdä todellista toiminnallista yhteistyötä ilman fyysistä läheisyyttä, kuten Renkonen toteaa, on tiedekuntien saattaminen samalle kampukselle ainoa vaihtoehto, jotta tulevat terveydenhuollon ammattilaiset pääsevät oppimaan aitoa moniammatillista yhteistyötä jo opiskeluiden aikana.

Lue kannanottomme aiheeseen liittyen tästä.

Sanna Passi
koulutus- ja työvoimapoliittinen asiamies

FarmaGuru -blogi on Farmasialiiton ammatillisen tiimin asiantuntijoiden kirjoittama. Käsittelemme blogeissamme ajankohtaisia tai muuten vain mielenkiintoisia lääkealan ammatilliseenedunvalvontaan liittyviä aiheita. Julkaisemme noin kuusi kertaa vuodessa uuden tekstin. Välillä blogissa saattaa esiintyä myös vierailevia kirjoittajia.

Katso kaikki ajankohtaiset