Johan on työmarkkinat: Kikyilyä

Apteekeissa vuosityöajan pidentämistä koskevat neuvottelut käyvät kuumimmillaan. Työajan pidentämisen työpaikkakohtaiset periaatteet sovitaan luottamusmiehen ja apteekkarin välillä. Farmasialiitto on kouluttanut luottamusmiehiä ja antanut perustiedot uudesta vuosityöajan pidentämispöytäkirjasta. On myös mahdollista, että työajan pidennystä ei oteta ollenkaan käyttöön työpaikalla. Asian voi ratkaista apteekissa tälläkin tavalla.

Kokoaikaisen työntekijän työaikaa pidennetään vuosityöajan pidentämispöytäkirjan mukaan 24 tunnilla vuodessa. Osa-aikaisella työntekijällä työajan pidennys suhteutetaan osa-aikaiseen työaikaan. Tällä hetkellä neuvotteluja käydään seuraavan vuoden eli vuoden 2017 työajan pidennyksistä.

Vuosityöajan pidentäminen edellyttää vuosityöajan pidentämispöytäkirjan mukaan työntekijän ja työnantajan välillä tapahtuvaa henkilökohtaista sopimista. Tarkoituksena on, että jokaisen työntekijän kanssa käydään neuvottelu marraskuun loppuun mennessä, jossa sovitaan mahdollisesta vuosityöajan pidentämisestä ja sen toteuttamistavasta vuonna 2017. Neuvotteluissa otetaan huomioon työntekijän tarpeet ja apteekin toimintaedellytykset.

Työajan pidentämisen toteuttamistapa sovitaan seuraavista vaihtoehdoista: päivittäisen, viikoittaisen tai jakson työajan pidentäminen, työajan ulkopuolella koulutuksiin tai työhyvinvointiin käytetty aika, yhden valinnaisen arkipyhälyhennyksen vähentäminen/kalenterivuosi, työaikapankin käyttäminen tai pekkaspäivien vähentäminen enintään kahdella. Ilahduttavan monessa apteekissa henkilöstön tarpeita on huomioitu ja työntekijät ovat saaneet toteuttaa työajan pidennyksen toivomallaan tavalla esimerkiksi koulutuksien ja työhyvinvoinnin kautta. Uskomme, että tällainen valinta palaa työnantajalle monin kerroin takaisin hyvinvoivana, osaavana, virkistyneenä ja tehokkaampana henkilökuntana. Tässä on mahdollisuus luoda pohjaa osaamisen kehittämisen kautta laadukkaalle asiakaspalvelulle. Uskomme, että valinta työhyvinvointiin käytetystä ajasta näkyy positiivisesti esimerkiksi pienempänä sairauspoissaolojen määränä.

Toteutus saattaa joissakin apteekeissa ajautua myös ns. perälautaan. Silloin vuosityöajan pidentäminen 24h toteutetaan kokoaikaisella työntekijällä lisäämällä 1,5 tuntia tasaisesti 16 jaksoon. Pekkasapteekeissa kokoaikaisen työntekijän perälautana on kolmen vuotuisen pekkaspäivän vähentäminen. 

Farmasialiittoon on tullut eniten kyselyjä koskien osittaisella hoitovapaalla olevien asemaa. Työsopimuslaissa määriteltyä 30 tunnin työaikaa osittaisella hoitovapaalla ei ole muutettu, joten työntekijällä on jatkossakin oikeus työskennellä enintään 30 tunnin viikkotyöajalla. Farmasialiiton mielestä työnantajien tulee huomioida työsopimuslain säännös osittaisen hoitovapaan työajasta sekä osittaisella hoitovapaalla olevien työntekijöiden tarpeet. Hyvä työnantaja huomioi nämä asiat neuvottelussa ja rajaa tämän erityisen ryhmän, jonka oikeudet lyhentää työaika perustuvat työsopimuslakiin, työajan pidennyksen ulkopuolelle. Koska osittaisella hoitovapaalla olevien oikeus lyhentää työaika perustuu työsopimuslakiin, tilanne ei ole epätasapuolinen sellaisiin osa-aikaisiin työntekijöihin verrattuna, joilla vastaavaa työsopimuslaissa säädettyä oikeutta ei ole. Erilaiselle kohtelulle on olemassa hyväksyttävä peruste.

Toivomme kaikille osapuolille malttia neuvotteluun ja aitoa halua tarkkailla asiaa toisen osapuolen näkökulmasta. Työsuhteessa sovelletaan lojaliteettivelvollisuuden periaatetta, joka tarkoittaa sitä, että osapuolten tulee pyrkiä ottamaan huomioon myös vastapuolen edut. Hyvä työnantaja on se, joka etsii ratkaisun avaimet yhdessä työntekijän kanssa. Muistakaa myös kiittää toisianne onnistuneesta neuvottelusta.

Hanna Lehtimäki
työmarkkinalakimies

Johan on työmarkkinat! -blogi on Farmasialiiton työmarkkinatiimin asiantuntijoiden kirjoittama. Käsittelemme blogeissamme ajankohtaisia tai muuten vain mielenkiintoisia lääkealan työmarkkinaedunvalvontaan liittyviä aiheita. Tekstit edustavat kirjoittajien kokemuksia ja näkemyksiä eivätkä ne ole välttämättä Farmasialiiton virallisia kannanottoja. Julkaisemme noin kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa uuden tekstin, poikkeuksena heinäkuu, jolloin kirjoittajat ovat kesätauolla. Välillä blogissa saattaa esiintyä myös vierailevia kirjoittajia.

Katso kaikki ajankohtaiset