Puheenjohtajan kynästä: n/6

Hallitusohjelma on julkaistu ja viimeiset ministerivalinnatkin on tehty. Nyt on sopiva hetki tarkastella, miten Farmasialiiton asettamat vaalitavoitteet toteutuivat hallitusohjelmassa. Vaalitavoitteita olivat:

1. Farmasialiitto haluaa edistää turvallisen ja toimivan lääkehuollon kehittämistä osana terveydenhuollon uudistusta farmasian alan ammattilaisten johdolla.
2. Farmasialiiton mielestä rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma pitää jalkauttaa terveydenhuoltoon moniammatillisissa tiimeissä (farmasian alan ammattilainen, lääkäri, hoitaja).
3. Farmasialiitto painottaa lääkehoidon arviointipalveluja, jotka on turvattava kaikille monilääkityille sekä yli 70-vuotiaille palvelusetelillä.
4. Farmasialiitto huolehtii, että farmasian alan perus- ja jatkokoulutuksen rahoitus turvataan.
5. Farmasialiiton mielestä on ehdottoman tärkeää, että lääkemyynti ja lääkemyyntipisteiden omistus säilyvät farmasian alan ammattilaisilla potilas- ja lääkitysturvallisuuden edistämiseksi.
6. Farmasialiitto vaatii lääkekorvausjärjestelmän uudistamista ja yksinkertaistamista, jotta potilaiden rationaalinen lääkehoito uusilla vaikuttavilla lääkkeillä toteutuu.

Ehkä selkeimmin hallitusohjelmassa on nostettu esiin rationaalisen lääkehoidon edistäminen sekä moniammatillisten tiimien ja toimintatapojen kehittäminen. Nämä takaavat hoidon jatkuvuuden ja vaikuttavuuden, palvelujen sujuvuuden ja kustannusten hallinnan. 

Lisäksi tuleva hallitus näyttää lähtevän uudistamaan lääkehuollon kokonaisuutta pitkäjänteisesti sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesraportissa esitellyn tiekartan mukaisesti. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa toiminnan painopistettä siirretään perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Samalla valmistellaan palvelusetelilain uudistusta, mikä mahdollistaa seteleiden käytön laajentamisen sote-palveluissa. Voimavaroja terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tutkimuksiin sekä kehittämiseen turvataan pitkäjänteisesti. Hallitusohjelmassa nostetaan esille ennakoitavan ja pitkäjänteisen perusrahoituksen rooli korkeakoulutuksen vahvistamisessa. 

Edellisten kirjausten lisäksi hallitusohjelmassa huomioidaan viime hallituskaudella rauenneet hallituksen esitykset (nk. Apteekki I ja Apteekki II -lakipaketit), jotka on tarkoitus uudelleenvalmistella mahdollisimman pian eduskunnan käsittelyyn. Lisäksi apteekkialan laajemman uudistustyön pohjaksi tehdään hallituskauden aluksi selvitys lääkkeen vähittäishinnan muodostumisesta ja vähittäisjakelusta. Selvityksen pohjalta arvioidaan mahdollisuudet laajentaa apteekkien omistajapohjaa. 

Mitä tästä kaikesta voidaan sitten vetää yhteen? Itse näen, että Farmasialiiton kaikki vaalitavoitteet tulivat huomioiduksi hallitusohjelmassa eli 6/6. Erityisen ilahtunut olen kirjauksista koskien rationaalisen lääkehoidon edistämistä, moniammatillisen yhteistyön vahvistamisesta sekä koulutuksen rahoituksen turvaamisesta. 

Tämä lupaa meille farmasian ammattilaisille hyvää ja aktiivinen työ vaalitavoitteiden eteenpäin viemiseksi jatkuu. 

Antti Kataja
Farmasialiiton puheenjohtaja

Katso kaikki ajankohtaiset