Farmasialiiton säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi, nimi on Suomen Farmasialiitto SFL ry, Finlands Farmaciförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta voidaan käyttää nimeä The Finnish Pharmacists’ Association.

Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko maa. Liiton virallinen kieli on suomi.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Liiton tarkoituksena on farmasian alalla ja lääkealalla toimivien jäsentensä ammattijärjestönä valvoa farmaseuttien, proviisorien, lääkealan erityiskoulutettujen ja näiden alojen opiskelijoiden taloudellisia, koulutuksellisia, yhteiskunnallisia ja ammatillisia etuja, edistää heidän ammattitaitonsa kehittymistä, lisätä jäsenten yhteenkuuluvuutta ja arvostusta sekä edistää lääkehuollon kehitystä Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:

 • edistää farmasian alalla toimivien järjestäytymistä ja tukee liiton toimintapiirissä tapahtuvaa jäsentoimintaa
 • neuvottelee ja tekee työmarkkinasopimuksia sekä ryhtyy tarvittaessa työtaistelutoimiin jäsentensä etujen ajamiseksi ja toimii yhteistyössä muiden ammattijärjestöjen ja neuvottelujärjestöjen kanssa
 • seuraa yhteiskunnallista kehitystä ja vaikuttaa lääkepolitiikkaan ja lainsäädäntöön osana sosiaalija terveyspolitiikkaa sekä koulutus- ja työvoimapolitiikkaan
 • vaikuttaa farmasian alan koulutukseen ja tutkimustyöhön – edistää jäsenten sijoittumista työmarkkinoille ja vahvistaa heidän asemaansa työmarkkinoilla sekä tukee heitä työolosuhteisiin liittyvissä palkkauksellisissa ja ammatillisissa kysymyksissä
 • myöntää avustuksia ja apurahoja jäsenistölleen
 • harjoittaa julkaisu-, koulutus- ja kustannustoimintaa ja järjestää kokous-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia sekä neuvottelupäiviä.

Liitto voi perustaa ja ylläpitää toimintansa kannalta tarpeellisia rahastoja. Niiden perustamisesta, niihin siirrettävistä varoista ja säännöistä päättää edustajisto. Rahastojen hoidosta vastaa hallitus.

Liitto voi liittyä jäseneksi sellaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja elimiin, joihin kuuluminen edistää jäsenistön etujen valvomista. Liittymisestä näihin järjestöihin ja niistä eroamisesta päättää hallitus.

Liitolla on jäsenten alueellista toimintaa varten alueverkosto, jonka toimintaa hallitus ohjaa. Verkoston toiminnasta määrätään aluetoiminnan ohjesäännössä, jonka hallitus hyväksyy.

Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3 § JÄSENYYS

Liiton jäsenet ovat henkilöjäseniä ja opiskelijayhdistys. Liiton henkilöjäseneksi hallitus voi kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä farmaseutit, proviisorit, lääkealan erityiskoulutetut sekä näiden alojen opiskelijat. Liiton opiskelijayhdistykseksi hallitus voi hyväksyä farmasian ja lääkealan erityiskoulutettujen opiskelijoiden rekisteröidyn yhdistyksen. Liiton opiskelijayhdistyksen jäsenten tulee olla liiton jäseniä.

Hallitus voi hyväksyä liiton yhteistyöjäseneksi farmasian alalla toimivan yksityisen henkilön, rekisteröidyn yhdistyksen ja säätiön sekä oikeustoimikelpoisen yhteisön. Yhteistyöjäsenellä ei ole vaalikelpoisuutta eikä äänioikeutta.

Edustajisto voi hallituksen esityksestä kutsua liiton kunniajäseneksi henkilöjäsenen, joka on ansiokkaalla tavalla vaikuttanut liiton toimintaan tai huomattavalla tavalla edistänyt liiton tarkoitusperiä.

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

Mikäli jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kolmen kuukauden kuluessa sen erääntymisestä, hallitus voi katsoa hänet eronneeksi sen kuukauden alusta lukien, miltä jäsenmaksu on maksamatta.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin liiton tarkoitusta, ei noudata liiton sääntöjä tai päätöksiä, laiminlyö jäsenelle kuuluvat velvoitteet tai ei enää täytä säännöissä määrättyjä jäsenyyden ehtoja.

Eronnut tai erotettu jäsen menettää kaikki oikeutensa liitossa.

5 § JÄSENMAKSU

Jäsenen on vuosittain suoritettava edustajiston syyskokouksen vuodeksi kerrallaan määräämä jäsenmaksu. Jäseniltä voidaan lisäksi periä ylimääräinen jäsenmaksu sen suuruisena kuin edustajisto päättää.

Edustajisto päättää perusteet, joiden mukaan jäsenen jäsenmaksua voidaan alentaa tai vapauttaa jäsen jäsenmaksuvelvollisuudesta osittain tai kokonaan. Perusteena voi olla eläkkeelle siirtyminen, opiskelu, työttömyys, sairaus, perhepoliittinen vapaa, vuorotteluvapaa tai muu vastaava syy. Jäsenmaksuvelvollisuutta voidaan alentaa myös kaksoisjärjestäytymisen perusteella niiden jäsenten osalta, joiden taloudellisesta edunvalvonnasta vastaa toinen ammattiliitto. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

6 § TOIMIELIMET

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto ja toimeenpaneva toimielin on hallitus. Lisäksi liitolla on sopimus- ja edunvalvontasektoreita edustavat neuvottelukunnat sekä hallituksen alaisena toimivat tarpeelliset toimikunnat ja työryhmät.

7 § EDUSTAJISTO

Edustajistoon kuuluu 25 varsinaista jäsentä, joista 23 valitaan henkilöjäsenten keskuudesta ja kaksi opiskelijayhdistyksen jäsenten keskuudesta.

Edustajisto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet edustajiston kaikista jäsenistä on läsnä. Edustajiston kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä ottaen huomioon lain ja näiden sääntöjen määräykset. Äänten mennessä tasan vaali ja suljettu lippuäänestys ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

Edustajisto kokoontuu hallituksen kutsusta vuosittain kevätkokoukseen toukokuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen joulukuun loppuun mennessä sekä tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kolmasosa edustajiston äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Hallituksen on tiedotettava edustajiston varsinaisesta kokouksesta edustajiston jäsenille, varajäsenille ja tilintarkastajalle vähintään kaksi kuukautta ennen kokousta.

Hallituksen on lähetettävä kokouskutsu varsinaiseen kokoukseen edustajiston jäsenille postitse tai sähköpostilla tai ilmoittamalla liiton kotisivuilla viimeistään kolme viikkoa ja ylimääräiseen kokoukseen viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kutsussa on myös mainittava, mikäli etäosallistuminen on mahdollista hallituksen määräämällä tavalla.

Edustajiston toimikausi kestää edustajiston vaalin vahvistamisesta seuraavan vaalin vahvistamiseen.

Aloiteoikeus edustajistolle on liiton jäsenillä. Aloitteet on jätettävä hallitukselle viimeistään kuusi viikkoa ennen kokousta.

Liiton kunniajäsenillä, hallituksen varsinaisilla jäsenillä ja varajäsenillä sekä tilintarkastajalla on läsnäoloja puheoikeus edustajiston kokouksessa. Edustajisto voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille.

8 § EDUSTAJISTON VALINTA

Edustajiston jäsenistä 23, muut kuin opiskelijajäsenet, valitaan joka neljäs vuosi vaalilla siten kuin näissä säännöissä ja edustajiston vahvistamassa äänestys- ja vaalijärjestyksessä määrätään.

Kiintiöt

Seuraavilta tehtävä- ja toimialoilta valitaan edustajistoon kustakin vähintään kaksi jäsentä: 1) apteekki, 2) kunta, 3) valtio, Kela ja yliopistot, 4) teollisuus ja tukkukauppa ja 5) asiantuntija-, esimies- ja johtamistyö, yrittäjät sekä proviisorit. Edustajiston jäsenistä kaksi valitaan opiskelijayhdistyksen jäsenten keskuudesta. Heidän toimikautensa on kaksi vuotta.

Vaalitapa

Vaali toteutetaan postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla toimitettavalla äänestyksellä. Vaaleissa noudatetaan yhdistyslain 29§:n 3 momentin 2 kohdassa mainittua henkilökohtaisen suhteellisen listavaalin mukaista vaalitapaa.

Ehdokasasettelu

Äänioikeutetut liiton ja opiskelijayhdistyksen jäsenet voivat asettaa ehdokkaita vaaleihin perustamalla valitsijayhdistyksen.

Äänioikeus ja vaalikelpoisuus

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki jäsenet, joiden osalta kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä erääntyneet jäsenmaksut on maksettu. Opiskelijayhdistysten jäsenet eivät ole äänioikeutettuja eivätkä vaalikelpoisia muita 23 edustajiston jäsentä valittaessa.

Opiskelijayhdistyksen kiintiössä äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat huhtikuun loppuun mennessä hyväksytyt yhdistyksen jäsenet. Jäsenillä, jotka on pysyväisluontoisesti vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta, ei ole äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta.

Varajäsenet

Edustajiston varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Varajäsenet määräytyvät valitsematta jääneistä ehdokkaista äänestys- ja vaalijärjestyksessä määrätyssä järjestyksessä. Varajäseninä toimivat kaikki ne ehdokkaat, joita ei ole valittu varsinaiseksi jäseneksi edustajistoon.

Täydentäminen

Edustajiston varsinaisen jäsenen tultua valituksi hallitukseen tai paikan muutoin vapauduttua kesken toimikauden, tulee jäseneksi hänen tilalleen vaalikauden jäljellä olevaksi ajaksi ensimmäinen varajäsen äänestys- ja vaalijärjestyksessä määrätyllä tavalla.

9 § EDUSTAJISTON TEHTÄVÄT

Edustajiston kevätkokouksessa

 • käsitellään hallituksen laatima kertomus liiton toiminnasta edelliseltä vuodelta
 • käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto edellisen vuoden tileistä ja taloudenhoidosta
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 • päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

Edustajiston syyskokouksessa

 • valitaan joka neljäs vuosi edustajiston toimikaudeksi edustajistonjäsenten keskuudesta edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, sekä opiskelijajäsen ja hänen varajäsenensä
 • valitaan muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 • päätetään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • päätetään seuraavana vuonna perittävän jäsenmaksun suuruus
 • valitaan seuraavan vuoden tilejä tarkastamaan KHT-tilintarkastusyhteisö ja siinä vastuunalainen KHT-tilintarkastaja
 • päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Lisäksi edustajiston tehtävänä on muun muassa:

 • hyväksyä äänestys- ja vaalijärjestys
 • todeta kaksivuotiskausittain edustajiston opiskelijajäsenet
 • päättää liiton toimintalinjoista ja suuntaviivoista
 • ohjata hallituksen toimintaa
 • perustaa liiton rahastot ja vahvistaa niiden säännöt
 • päättää liittymisestä työmarkkinakeskusjärjestöön ja neuvottelujärjestöihin sekä niistä eroamisesta
 • käsitellä liiton jäsenten aloitteet

10 § HALLITUS

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja mukaan lukien seitsemän jäsentä, joista yksi tulee valita liiton opiskelijajäsenten piiristä. Hallituksen jäsenillä on puheenjohtajaa lukuun ottamatta henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenten tulee olla liiton jäseniä.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Opiskelijajäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Muiden hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta siten, että heistä on erovuorossa joka toinen vuosi kaksi jäsentä ja heidän varajäsenensä ja joka toinen vuosi kolme jäsentä ja heidän varajäsenensä.

Ensimmäisenä vuonna valitaan hallituksen puheenjohtaja ja opiskelijajäsen kahden vuoden toimikaudeksi sekä kolme hallituksen jäsentä ja varajäsentä kolmen vuoden toimikaudeksi ja kaksi hallituksen jäsentä ja varajäsentä kahden vuoden toimikaudeksi.

Myönnettäessä hallituksen jäsenelle ero kesken toimikautta, valitaan hänen sijaansa tuleva hallituksen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on paikalla.

Hallitus nimeää 12 §:ssä mainitut sopimus- ja edunvalvontasektoreita edustavat neuvottelukunnat. Hallitus voi asettaa alaisuudessaan toimivia ja sille vastuullisia toimikuntia ja työryhmiä sekä määrätä niiden tehtävät.

Edustajiston puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta tai kolmen jäsenen sitä vaatiessa. Hallituksen kokouksesta lähetetään tieto hallituksen jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät esille tulevat asiat. Milloin kysymyksessä on työtaistelutoimenpide, on tieto kokouksesta lähetettävä vähintään päivää ennen kokousta.

Mikäli hallitus niin päättää, hallituksen jäsen voi osallistua kokoukseen ennen kokousta postitse tai kokouksen aikana tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

11 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa ja näissä säännöissä muualla on määrätty, hallituksen tehtävänä on

 • edustaa liittoa ja hoitaa liiton asioita sääntöjen ja edustajiston päätösten mukaisesti
 • hyväksyä liiton nimissä tehtävät työehtosopimukset
 • päättää liiton työtaistelutoimenpiteistä ja työtaisteluavustuksista
 • vastata liiton taloudesta ja omaisuudesta, laatia tilinpäätös sekä laatia ehdotukset liiton toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 • päättää liiton omaisuuden myymisestä, panttaamisesta ja vaihtamisesta
 • jakaa liiton rahaston sääntöjen mukaan myönnettävät avustukset
 • jakaa liiton apurahat
 • ottaa ja vapauttaa liiton toimihenkilöt sekä päättää heidän palkkausperusteistaan ja muista työehdoistaan
 • huolehtia liiton toiminnan strategisesta kehittämisestä ja hoitaa muut liittoa koskevat asiat

12 § NEUVOTTELUKUNNAT

Neuvottelukuntia ovat 1) apteekkisektorin, 2) kuntasektorin, 3) valtio-, Kela- ja yliopistosektorin sekä 4) teollisuus- ja tukkukauppasektorin neuvottelukunta sekä 5) proviisorineuvottelukunta ja 6) opiskelijaneuvottelukunta.

Sektorikohtaiset neuvottelukunnat edustavat liiton sopimus- ja edunvalvontasektoreita ja ne käsittelevät jäsenten työmarkkinaedunvalvontaan ja ammatilliseen edunvalvontaan kuuluvia kysymyksiä sekä muita liiton strategiassa määrättyjä asioita.

Proviisorineuvottelukunta käsittelee toimialaansa kuuluvia ammatillisia, koulutuksellisia ja ammatin harjoittamiseen liittyviä kysymyksiä huomioiden myös ne asiat, jotka koskevat farmaseutteja esimies- ja johtamistyössä sekä yrittäjyydessä.

Opiskelijaneuvottelukunta käsittelee liiton opiskelijatoimintaan kuuluvat asiat.

Hallitus nimeää neuvottelukuntien jäsenet kahdeksi vuodeksi ja opiskelijaneuvottelukunnan jäsenet vuodeksi. Niiden tehtävät määräytyvät hallituksen vahvistaman toimielinten johtosäännönmukaisesti.

13 § LIITON TOIMIHENKILÖT

Liitolla on palveluksessaan toiminnanjohtaja ja tarpeellinen määrä muita toimihenkilöitä. Toiminnanjohtaja toimii toimihenkilöiden esimiehenä.

14 § NIMENKIRJOITUSOIKEUS

Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja tai hallituksen erikseen määräämä henkilö, aina kaksi yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa toiminnanjohtajan yksin kirjoittamaan liiton nimen.

15 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

16 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Liiton sääntöjä voidaan muuttaa edustajiston päätöksellä, jos vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä on muutosta kannattanut.

17 § LIITON PURKAMINEN

Liiton purkamisesityksestä on tiedotettava edustajiston jäsenille vähintään kaksi kuukautta ennen asiaa käsittelevää kokousta.

Liiton purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä edustajiston varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa. Tällaisen päätöksen tekoon vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä.

Liiton purkautuessa liiton varat on käytettävä farmasian ja sen piirissä toimivien henkilöiden asemaa kehittävän toiminnan tukemiseen siten kuin jälkimmäisessä purkamiskokouksessa päätetään.

18 § MUUT MÄÄRÄYKSET

Liiton jäsenyhdistyksen ainaisjäseniksi siirtämät henkilöt säilyttävät vastaavat oikeudet ja velvollisuudet.