Suomen Farmasialiiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lääkelain ja siihen liittyvistä asetusmuutosehdotuksista (STM122:00/2019)

ma 23. marraskuuta 2020 13.25.00

Farmasialiitto kiittää mahdollisuudesta lausua lääkelain muuttamisesta ja siihen liittyvistä muutoksista. Farmasialiitto haluaa esittää seuraavia lisäyksiä ja huomioita.

Farmasialiitto kannattaa apteekkien perustamisen joustavoittamista ja pitää perusteltuna Fimean laajempaa oikeutta päättää perustettavista apteekeista. Farmasialiitto kannattaa edelleenkin ammatinharjoittajaperusteista apteekkijärjestelmää. Lisäksi Farmasialiitto pitää edelleen tärkeänä, että lääkkeiden jakelua ei kohdella tavallisen kulutushyödykkeen tapaan, vaan säännellään tarkasti.

Sosiaalihuollon asumispalveluyksiköiden osalta Farmasialiitto kantaa huolta lääkityslistojen ajantasaisuudesta, potilasturvallisuudesta sekä potilaan tietosuojasta ja lääkehoitoon osallistuvien sote-ammattilasten osaamisesta. Farmasialiitto pitää kriittisenä, että potilaiden lääkityslistat saadaan viimein ajan tasalle. Potilaiden lääkehoitoon osallistuvien tahojen lisääntyessä tulee varmistaa, ettei lääkitysvirheiden määrä kasva. Huolena nähdään mahdollisuus, ettei lääkehoito-osaamisen omaavaa henkilökuntaa ole aina sosiaalihuollon yksiköissä paikalla ja hoidontarpeenarviointi ja diagnosointi siirtyy tuolloin sosiaalihuollon henkilöstölle. Lisäksi huolena on, etteivät tiedot annetuista lääkkeistä päädy potilaan lääkitystietoihin muiden sote-ammattilaisten käytettäväksi, mikäli lääkkeet annetaan lääkevarastosta eikä tehdä asianmukaisia kirjauksia Kantaan.

Potilaan tietosuojan kannalta on perusteltua rajoittaa niiden ammattilaisten määrää, jotka pääsevät potilaan terveystietoihin. Yhteiskäytössä olevien lääkevarastojen valvonta tulisi vielä pohtia uudestaan ja keskittää samalle viranomaiselle. Pohdittavaksi tulee, voisiko valvontavastuuta siirtää julkisella puolella toimivalle farmasian alan ammattilaiselle. Valvonnan hajanaisuudesta voidaan käyttää esimerkkiä nikotiinivalmisteiden valvontaa, joka ei toteudu toivotulla tavalla.

Ehdotettua 43 a § voisi tarkentaa niin, että edellytysten arvioinnissa tulee ottaa huomioon hakijan toiminta apteekissa, sairaala-apteekissa tai sotilasapteekissa tai muussa vastaavassa korkean vaatimustason toimintaympäristössä.

Itsehoitolääkkeiden hintakilpailu voidaan mahdollistaa, kunhan lääkitysturvallisuutta ei vaaranneta. Kannamme huolta korkean riskin itsehoitolääkkeiden mahdollisesta käytön lisääntymisestä. Farmasialiitto kantaa edelleen huolta hintakilpailun osalta medikalisaation

lisääntymisestä sekä epärationaalisesta lääkkeiden käytöstä. Lääkkeiden saatavuus ja saavutettavuus tulee kaikissa tilanteissa varmistaa.

Muilta osin Farmasialiitto ei katso aiheelliseksi lausua lakiluonnokseen.