Alennettu jäsenmaksu

Alennettu jäsenmaksu 15 €/kk

Alennusta jäsenmaksuun voi hakea toimittamalla liittoon kirjallisen hakemuksen liitteineen. Hakemuksen voi täyttää verkossa tai paperisena.

Hakemuksen voi halutessaan tehdä myös vapaamuotoisena. Hakemuksesta on käytävä ilmi ainakin hakijan henkilötiedot, syy alennuksen hakuun sekä alku- ja loppupäivämäärät. Hakemuksen voi lähettää Farmasialiittoon sähköpostilla tai postitse. Myös vapaamuotoiseen hakemukseen on liitettävä todistus.

Alennusperusteen on oltava voimassa vähintään kolme kuukautta kalenterivuoden aikana. Alennus myönnetään kuluvalle kalenterivuodelle sekä poikkeustapauksissa myös edelliselle kalenterivuodelle. Edellisen kalenterivuoden alennushakemukset tulee toimittaa jäsenpalveluun viimeistään kuluvan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Mikäli alennuksen peruste lakkaa olemasta voimassa ennen anottua loppupäivämäärää, asiasta on ilmoitettava Farmasialiittoon. Alennus päättyy samanaikaisesti kuin sen peruste, viimeistään kalenterivuoden lopussa.

Jäsenmaksualennusta voi saada seuraavissa tapauksissa:

  • äitiys- ja vanhempainvapaa (palkaton)
  • hoitovapaa (palkaton)
  • osa-aikatyö enintään 80h/kk
  • sairausloma (palkaton)
  • työttömyys
  • vuorottelu- tai virkavapaa
  • päätoiminen (palkaton) jatko-opiskelu
  • ulkomailla asuminen
  • kuntoutustuki tai osittainen varhennettu vanhuuseläke (osa-aikaeläke)


Varusmies-/siviilipalvelusta suorittava on vapautettu jäsenmaksusta.

Hakemus alennettuun jäsenmaksuun.

Koronatilanteen vuoksi myös Farmasialiiton jäseniä on lomautettu. Tällä hetkellä näyttää siltä, että määräaikaisia muutoksia työsopimuslakiin jatketaan tämän vuoden loppuun saakka ja myös lomautusten oletetaan koronatilanteesta johtuen jatkuvan.
Tämän vuoksi liiton hallitus on päättänyt, että Farmasialiiton jäsenille, jotka ovat lomautettuina aikavälillä 1.3.-31.12.2020 myönnetään hakemuksesta alennus jäsenmaksuun. Alennus on voimassa lomautusajan sillä edellytyksellä, että työaika on alennusjaksolla enintään 80 tuntia/kk ja että alennusperuste on voimassa vähintään kuukauden. Tämä vastaa liiton alennetun jäsenmaksun muita myöntämisperusteita paitsi alennusperusteen pituuden osalta. Hakemus alennetusta jäsenmaksusta tulee toimittaa jäsenpalveluun sähköpostitse liitteineen 28.2.2021 mennessä. Liitteenä hakemuksessa tulee olla työnantajan lomautusilmoitus ja/tai muu luotettava selvitys lomautuksen kestosta ja työajan lyhennyksestä osalomautustilanteessa.

Liity nyt
jäseneksi!