Työskentely sairaalassa ja terveyskeskuksessa

Farmaseutit ja proviisorit sairaaloissa ja terveyskeskuksissa

Suurin osa farmaseuteista ja proviisoreista työllistyy apteekkeihin, mutta osa työskentelee myös sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Tällä hetkellä Suomen reilussa 20 sairaala-apteekissa ja vajaassa 150 lääkekeskuksessa työskentelee yhteensä yli 700 farmaseuttia ja proviisoria.

Lääkehuollon tehtävät muodostuvat pääasiassa lääkkeiden toimittamisesta, valmistuksesta, lääkeinformaatiosta sekä asiantuntija-, johto- ja valvontatehtävistä (esim. henkilöstöhallinto, laatutyö). Muita työtehtäviä ovat esimerkiksi koulutus sekä lääkkeiden hankintaan ja kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvät tehtävät. Osastofarmasia on farmaseuttisen henkilökunnan osastoilla tekemää lääkehuoltoon liittyvää työtä. Sairaaloiden, lääkekeskusten ja sosiaalihuollon laitosten lääkehuollolla voidaan parhaimmillaan taata tehokkaiden, turvallisten, tarkoituksenmukaisten ja taloudellisten lääkehoitojen toteutuminen kussakin toimintayksikössä.

Farmaseutin ja proviisorin tehtävänimikkeet sairaala-apteekissa ja lääkekeskuksessa

Farmaseutti

 • osastofarmaseutti
 • klinikkafarmaseutti
 • vastaava farmaseutti
 • johtava farmaseutti
 • lääkekeskuksen hoitaja
 • lääkekeskuksen johtaja

 Proviisori

 • vastaava proviisori
 • johtava proviisori
 • tietojärjestelmäproviisori
 • henkilöstöpäällikkö/kehittämispäällikkö/aluepäällikkö
 • lääkekeskuksen hoitaja
 • sairaala-apteekin hoitaja/apteekin hoitaja
 • sairaala-apteekkari/apteekkari/toimitusjohtaja

 

Sairaala- ja terveyskeskusfarmasia Suomessa

Sairaaloiden, terveyskeskusten ja sosiaalihuollon laitosten lääkehuollosta vastaavat sairaala-apteekit ja lääkekeskukset. Sairaala-apteekki tai lääkekeskus voidaan perustaa sairaanhoitopiirin, kunnan, kuntayhtymän tai valtion ylläpitämään sairaalaan tai terveyskeskukseen. Lisäksi lääkekeskus voidaan perustaa yksityiseen sairaalaan ja kehitysvammaisten erityishuoltoon tarkoitettuun laitokseen. Puolustusvoimien lääkehuoltoa varten on erillinen sotilasapteekki. Vankeinhoitolaitoksen lääkehuollosta vastaa Rikosseuraamuslaitoksen lääkekeskus.

Sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten toimintaa ja toimitiloja säätelevät tarkasti kansallinen lainsäädäntö ja lääkeviranomaisten antamat määräykset. Lisäksi niiden perustamiseen vaaditaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) lupa. Fimea myös tarkastaa säännöllisesti sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten toimintaa.

Liity nyt
jäseneksi!