Työskentely valtiosektorilla ja yliopistolla

Farmaseuttina ja proviisorina valtiosektorilla ja yliopistoissa

Farmaseutteja ja proviisoreja työskentelee valtiosektorilla ja yliopistoissa erilaisissa tehtävissä yli 200 henkilöä. Vaikka määrä voi tuntua pieneltä, ovat monet näistä tehtävistä keskeisiä lääkehuollon toimivuuden ja uusien asiantuntijoiden koulutuksen näkökulmasta.

Viranomaistehtävät

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Fimealla farmaseutteja ja proviisoreja työskentelee erilaisissa lupa- ja valvontaprosesseissa. Fimean tehtäviin kuuluvat lääkealan lupa- ja valvontatehtävät, tutkimus- ja kehittämistehtävät sekä lääketiedon tuottaminen ja välittäminen lääkehuollon ja lääkehoitojen vaikuttavuuden parantamiseksi.

Lääkkeen myyntilupaprosessissa sekä siihen liittyvässä neuvonta- ja tarkastustoiminnassa on useita kohtia, joissa myös farmasistit ovat mukana. Farmaseutit ja proviisorit toimivat muun muassa myyntiluvan käsittelyprosessissa myyntilupakoordinaattoreina ja myyntilupien sisällöllisestä arvioinnista vastaavina tutkijakoordinaattoreina sekä farmaseuttisina arvioitsijoina. Proviisoreita toimii lupa- ja tarkastustehtävissä muun muassa lääketehdas- ja lääketukkukauppalupien sekä apteekkilupien valmistelijoina ja esittelijöinä. He toimivat myös lääketehdas-, lääketukkukauppa- ja apteekkitarkastajina sekä käsittelevät toimialueeseensa liittyviä kanteluita ja valituksia. He vastaavat osaltaan myös toimilupiin ja valvontaan liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta.

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila)

Sosiaali- ja terveysministeriön alainen hintalautakunta päättää lääkkeen, kliinisen ravintovalmisteen ja perusvoiteen korvattavuudesta ja vahvistaa kohtuullisen tukkuhinnan sairausvakuutuslain mukaisesti. Lisäksi se päättää vahvistetun kohtuullisen tukkuhinnan korottamisesta ja lakkauttamisesta. Hilan tehtäväksi on määritelty myös päättäminen lääkkeiden viitehintaryhmän muodostamisesta, viitehintaryhmälle määritettävästä viitehinnasta, valmisteiden viitehintaryhmään sisällyttämisestä sekä viitehintaryhmään sisällytettävän valmisteen korvattavuudesta ja enimmäistukkuhinnasta.

Proviisorin tehtävä lääkkeiden tukkuhinnan ja korvattavuuden vahvistusprosessissa on perehtyä korvattavuutta ja kohtuullista tukkuhintaa hakevan yrityksen toimittamaan hakemusmateriaaliin. Siihen perustuen proviisori tekee materiaalista esittelymuistion sekä päätösehdotuksen Hilan päätöksentekoa varten.

Lääkekorvausasioiden hallinnointitehtävissä proviisori osallistuu lääkehuollon kehittämiseen ja lääkepoliittiseen keskusteluun esimerkiksi erilaisissa työryhmissä. Proviisorit antavat lausuntoja medialle, kirjoittavat artikkeleita ja tekevät sosiaali- ja terveysministeriön pyytämiä selvityksiä.

Kansaneläkelaitos (Kela)

Kansaneläkelaitoksessa työskentelee farmaseutteja ja proviisoreita lääkekorvausten alueellisessa toimeenpanossa aluekeskuksissa. Työtehtäviin kuuluvat vakuutuspiirien etuusratkaisutyön valvominen ja tarkastaminen, jotta sairausvakuutetut saavat heille kuuluvat lääkekorvaukset lain ja ohjeiden mukaisesti. Työtehtäviin kuuluu myös etuusneuvontaa ja -ohjeistusta sekä koulutusten ja työkokousten organisoimista etuuskäsittelijöille.

Proviisori toimii asiantuntijana sidosryhmäyhteistyössä, jota ovat esimerkiksi apteekeille suunnatut koulutukset ja vakuutuspiirien järjestämät tilaisuudet. Proviisorin tehtäväkenttään kuuluu myös korvausasioiden neuvonta asiakkaille, apteekeille, terveydenhuoltohenkilöstölle sekä sosiaalitoimelle. Lisäksi aluekeskusten proviisorit osallistuvat lääkekorvausten etuusratkaisutyön kehittämiseen vakuutuspiirien kanssa sekä lääkekorvausten toimeenpanon kehittämiseen Kelan keskushallinnon työryhmissä.

Kelan akavalaiset ry:n tarkoituksena on toimia Akavan jäsenliittojen jäsenten työpaikkayhdistyksenä. Yhdistyksen jäsenistö koostuu Kelassa työskentelevistä akavalaisesti järjestäytyneistä työntekijöistä. Kelan akavalaiset ry:n kotisivuille pääset tästä

Yliopisto

Yliopistoissa proviisoreita työskentelee hyvin erilaisissa tehtävissä ja nimikkeet vaihtelevat suunnittelijasta professoriin. Farmaseutteja yliopistoissa työskentelee muutamia.

Perinteisiä opetustehtäviä tiedekunnassa ovat professorin, yliopistolehtorin, assistentin ja tuntiopettajan virat, mutta käytännössä kaikille määräaikaiseenkin tutkimustehtävään nimitetyille henkilöille on määritelty myös tietty minimiopetusvelvollisuus. Lisäksi farmasisteja työskentelee yliopistojen koulutus- ja kehittämiskeskuksissa täydennyskoulutusten suunnittelijoina.

Yliopistoissa tärkein tutkimusta tekevä yksikkö on tutkimusryhmä, joka on lääketutkimuksessa tyypillisesti varsin poikkitieteellinen, eli mukana on tutkijoita useammalta osaamisalueelta. Näissä ryhmissä proviisoreja työskentelee nuorempina tutkijoina/yliopisto-opettajina, tutkijatohtoreina, yliopistotutkijoina/yliopistolehtoreina ja professoreina/tutkimusjohtajina.

Yliopistoissa on myös dosenttijärjestelmä. Dosentiksi nimitetään hakemuksen perusteella henkilö, jolla on riittävät tieteelliset ansiot – yleensä vähintään kahden väitöskirjan verran – ja hyvä opetustaito. Dosentit eivät välttämättä työskentele päätoimisesti yliopistossa, mutta voivat pitää kursseja ja luentoja pyynnöstä tai osallistua väitöskirjojen ohjaamiseen.

Liity nyt
jäseneksi!