Apteekkitoiminnan eettiset ohjeet

Apteekkitoiminnan eettiset ohjeet ovat Suomen Apteekkariliiton ja Suomen Farmasialiiton hyväksymä julkilausuma niistä arvoista, joiden varaan suomalainen apteekkitoiminta rakentuu. Apteekit toimivat asiakkaiden parhaaksi ja vastaavat yhteiskunnan tarpeisiin osana terveydenhuoltoa. Ohjeiden tarkoituksena on tukea apteekkihenkilökuntaa työssä kohtaamiensa eettisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa ja päätöksenteossa.

Ohjeet suomeksi

I Apteekkien tehtävä on huolehtia laadukkaasta lääkehuollosta, edistää rationaalista lääkehoitoa ja tukea lääkehoitojen onnistumista sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Apteekki turvaa omalta osaltaan lääkkeiden saatavuuden väestölle, huolehtii turvallisesta, tehokkaasta ja taloudellisesta lääkehuollosta sekä tarjoaa korkeatasoista lääkkeisiin, lääkehoitoihin ja terveyden edistämiseen liittyvää neuvontaa ja palveluja. Apteekeissa on hyvät ammatilliset toimintatavat, ja niissä toimitaan lakien, asetusten ja viranomaismääräysten ja -ohjeiden mukaan.

Lääkkeitä toimitettaessa varmistutaan siitä, että asiakas on selvillä hankkimiensa lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä, huomioiden asiakkaan lääkehoidon kokonaisuus, sairaudet ja ikä. Lääkeneuvonnan lisäksi ohjataan ja kannustetaan oman terveyden hoitamiseen.

Apteekissa tunnistetaan lääkitykseen liittyviä riskitekijöitä. Toiminnan tavoitteena on turvallisen lääkehoidon varmistaminen.

II Apteekkihenkilökunta toimii asiakkaan parhaaksi.

Apteekkihenkilökunta toimii ammatillisen osaamisen ja kokemuksen tuoman asiantuntemuksen avulla asiakkaan parhaaksi. Toiminnan perusteena on hoidon tarve, terveyttä edistävät tavoitteet ja asiakkaan hyvinvointi.

Asiakkaan kanssa keskustellaan turvallisen lääkehoidon onnistumisen edellytyksistä ja neuvotaan lääkevalmisteiden hinnoista sekä Kela-korvauksista edullisimpien vaihtoehtojen löytämiseksi.

Apteekki huolehtii alueensa väestön apteekkipalvelujen riittävästä saavutettavuudesta. Apteekin velvoite on huolehtia lääkkeiden saatavuudesta myös erityis- ja poikkeustilanteissa.

III Farmasian ammattilaisten toiminta pohjautuu farmasian ja muun terveydenhuollon yleisesti hyväksyttyihin periaatteisiin.

Apteekissa työskentelevät apteekkarit, proviisorit ja farmaseutit ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Ammatillinen tieto ja osaaminen ovat kaiken toiminnan perusta ja sopusoinnussa sekä farmasian että muun terveydenhuollon tavoitteiden kanssa. Ihmisiä ei ohjata tarpeettomaan lääkkeiden tai muiden apteekkituotteiden tai -palvelujen käyttöön. Apteekit toimivat yhteistyössä asiakkaan parhaaksi ja pyrkivät säilyttämään alan sisäisen eheyden.

Omassa tai muun terveydenhuollon toiminnassa tapahtuneet lääkityspoikkeamat käsitellään rakentavasti, samalla kuitenkin avoimesti ja asiakkaan oikeuksia kunnioittaen.

IV Apteekkihenkilökunta kunnioittaa asiakkaan valinnanvapautta ja kohtelee asiakkaita tasa-arvoisesti.

Asiakkaan vapautta valita lääkkeensä ja vaihtoehtoiset hoitomuodot kunnioitetaan turvallisuusnäkökulma huomioiden. Apteekkihenkilökunnalla on vastuu siitä, että asiakkaalla on riittävät tiedot valintansa tueksi.

Farmaseuttinen henkilökunta voi ammatillisen harkinnan perusteella kieltäytyä myymästä asiakkaan pyytämää valmistetta, kun sen käyttö ei ole turvallista eikä terveydenhuollon tavoitteiden kannalta perusteltua.

Farmaseuttinen henkilökunta pyrkii varmistumaan siitä, että heikommassa asemassa olevan oikeus saada asianmukaista lääkehoitoa ei vaarannu hänen puolestaan asioivan henkilön vakaumuksen tai toiminnan vuoksi.

Kaikkia asiakkaita kohdellaan tasa-arvoisesti, kuunnellen ja heidän ihmisarvoaan kunnioittaen.

V Apteekkihenkilökunta ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan voidakseen toimia asiakkaan ja terveydenhuollon edun mukaisesti.

Jokaisen apteekissa työskentelevän henkilökohtainen ammatillinen velvoite on osaamisen ylläpitäminen. Osaamisen kehittämisen velvoite koskee sekä työnantajaa että työntekijää.

Ammattitaitoon kuuluu oman osaamisen ja sen rajojen tunnistaminen ja tarvittaessa asiakkaan ohjaaminen sille ammattilaiselle tai taholle, joka pystyy häntä parhaiten auttamaan. Moniammatillista yhteistyötä tehdään asiakkaan parhaaksi. Kaikkien osaamista arvostetaan omissa tehtävissään.

VI Apteekin tuote- ja palveluvalikoima tukee apteekin tehtävää osana terveydenhuoltoa.

Apteekin valikoimaan kuuluu vain laadukkaita ja turvallisia tuotteita. Tuote- ja palveluvalikoima kuvastaa sitä asiantuntemusta, millä apteekit hoitavat yhteiskunnallista tehtäväänsä väestön lääkehuollon toimeenpanijana sekä asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja edistäjänä.

Apteekkari vastaa apteekin tuote- ja palveluvalikoimasta huomioiden asiakkaiden tarpeet, henkilöstön ja yhteistyötahojen, kuten muun terveydenhuollon toiveet, sekä yhteiskunnalliset tavoitteet rationaalisen lääkehoidon edistämiseksi.

VII Apteekkihenkilökunta toimii yhteistyössä muun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan ja viranomaisten kanssa asiakkaiden parhaaksi.

Apteekkihenkilökunta osallistuu aktiivisesti lääke- ja lääkitysturvallisuuden, rationaalisen lääkehoidon, sekä terveyden edistämisen päämäärien toteuttamiseen. Näihin päämääriin pyritään tiiviissä yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

Apteekin farmaseuttinen henkilökunta osallistuu lääkehoidon vaikutusten seurantaan sekä ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Farmaseuttinen henkilökunta osallistuu myös lääkehoidon kokonaisuuden arviointiin ja tarjoaa lääkärille tietoa ja perusteltuja ehdotuksia päätöksenteon tueksi.

VIII Apteekkihenkilökunta toimii vastuullisesti ja ylläpitää toiminnallaan alansa arvostusta ja luottamusta yhteiskunnassa.

Apteekkitoiminta perustuu terveydenhuollon tavoitteisiin ja arvoihin, näyttöön perustuvaan tieteeseen ja jatkuvuuteen. Apteekkihenkilökunta huolehtii siitä, että apteekin perustehtävä alueen lääkehuollosta vastaavana terveydenhuollon toimipisteenä säilyy selkeänä.

Apteekit uudistuvat muun yhteiskunnan mukana asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeiden pohjalta. Muutoksissa tulee vaalia ammatillisesti ja eettisesti korkeatasoisen apteekkitoiminnan periaatteita. Apteekin toimitilat, julkaisut, verkossa tapahtuva palvelu ja näkyvyys sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa ilmentävät kaikki apteekkitoimintaa. Kaiken viestinnän tulee olla linjassa apteekkeja kohtaan osoitetun luottamuksen kanssa.

Apteekkitoiminnassa huomioidaan yhteiskuntavastuu. Apteekissa noudatetaan hyviä markkinointitapoja ja asiallisia kilpailukeinoja.

IX Farmaseuttinen henkilökunta edistää lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä ja pyrkii ehkäisemään niiden väärinkäyttöä.

Farmaseuttisen henkilökunnan lääkeneuvonta on luotettavaa, tarkkaa, ymmärrettävää ja riippumatonta. Neuvontaa annetaan asiakkaan tarpeiden perusteella, jotta varmistutaan lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Asiakasta rohkaistaan kysymään lääkitykseen liittyvistä asioista. Neuvonnasta huolehditaan kaikissa apteekin palvelukanavissa.

Apteekkihenkilökunta ei myy lääkkeitä tai muita tuotteita asiakkaalle, jonka epäillään hankkivan niitä tahalliseen väärinkäyttöön.

X Apteekkihenkilökunta pitää salassa ne asiat, joita se on ammatissa toimiessaan kuullut ja nähnyt.

Apteekkihenkilökunta on velvollinen pitämään salassa asiakkaan sairautta, lääkehoitoa tai muita henkilökohtaisia asioita koskevat tiedot, ellei asiakas ole antanut suostumustaan tietojen välittämiseen. Apteekin toimitilojen tulee olla tarkoituksenmukaisia siten, että niissä on mahdollisuus yksilölliseen ja luottamukselliseen asiointiin.

Apteekkihenkilökunnan kesken asiakkaan lääkehoidosta ja siihen liittyvistä seikoista keskustellaan harkiten ja vain silloin, kun asiakkaan etu ja asioiden joustava hoitaminen sitä edellyttävät.

Apteekkihenkilökunta käyttää apteekissa olevia, asiakkaan lääkitystä koskevia tietoja ainoastaan hoidon kannalta tarpeellisten tarkistusten ja selvitysten tekemiseen.

Apteekkihenkilökunnan tulee tunnistaa tilanteet, joihin on tarpeellista puuttua henkilön turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi. Terveydenhuollon ammattilaisella on velvollisuus tehdä tarvittaessa lasten- ja vanhustensuojeluilmoitus salassapitosäädösten estämättä.

(Hyväksytty Suomen Apteekkariliiton ja Suomen Farmasialiiton hallituksissa tammikuussa 2019.)

Etiska regler för apoteksverksamheten

De etiska reglerna för apoteksverksamhet är en resolution som är godkänd av Finlands Apotekareförbund och Finlands Farmaciförbund. Den finländska apoteksverksamheten är grundad på de värden som nämns i resolutionen. Apoteken verkar för kundernas bästa och svarar på samhällets behov som en del av hälsovården. Avsikten med reglerna är att stöda apotekspersonalen då de löser och fattar beslut i etiska problemsituationer.

I Apotekens uppgift är att sköta en högklassig läkemedelsförsörjning, främja rationell läkemedelsbehandling och stöda kunderna i deras medicinering samt främja hälsa och välbefinnande.

Apoteket gör sitt för att trygga tillgången på läkemedel för befolkningen, främjar trygg, effektiv och ekonomisk läkemedelsförsörjning samt erbjuder rådgivning och tjänster av bästa kvalitet i fråga om läkemedel, medicinering och hälsofrämjande. På apoteket följer man goda professionella verksamhetsmetoder, lagar och förordningar samt myndigheternas bestämmelser och direktiv.

Vid expedieringen av läkemedel försäkrar man sig om att kunden känner till hur läkemedlen används på ett riktigt och tryggt sätt, med beaktande av kundens helhetsmedicinering, sjukdomar och ålder. Vid sidan av läkemedelsrådgivning ges handledning och uppmuntran i att sköta hälsan.

På apoteket identifierar man riskfaktorer i anslutning till medicineringen. Målet med verksamheten är att trygga en säker läkemedelsbehandling.

II Apotekspersonalen verkar för kundens bästa.

Apotekspersonalen verkar för kundens bästa utifrån den expertis man nått genom yrkesutbildning och erfarenhet. Grunden för verksamheten är behandlingsbehovet, hälsofrämjande mål och kundens välbefinnande.

Personalen diskuterar förutsättningarna för en säker läkemedelsbehandling med kunden och ger råd om preparatens priser och FPA-ersättningar, så att kunden kan hitta de förmånligaste alternativen.

Apoteket sörjer för att befolkningen i apotekets område har tillräcklig tillgång till apotekstjänster. Apotekets plikt är att ansvara för tillgången på läkemedel också i special- och undantagssituationer.

III Det farmaceutiska yrkesfolkets verksamhet grundar sig på allmänt accepterade principer inom farmacin och den övriga hälsovården.

Apotekare, provisorer och farmaceuter som arbetar på apotek är yrkesutbildade personer inom hälsovården. Den professionella kunskapen och kunnandet är grunden för all verksamhet och är i harmoni med både farmacins och den övriga hälsovårdens mål. Människor vägleds inte till onödig användning av läkemedel eller andra apoteksprodukter eller tjänster. Apoteken samarbetar för kundens bästa och strävar efter att bibehålla en inre harmoni inom branschen.

Medicineringsavvikelser som skett på grund av apotekets egen eller den övriga hälsovårdens verksamhet behandlas konstruktivt, öppet och med respekt för kundens rättigheter.

IV Apotekspersonalen respekterar kundens valfrihet och behandlar kunderna jämlikt.

Kundens frihet att välja sina läkemedel och alternativa vårdmetoder respekteras, med beaktande av säkerhetsperspektivet. Apotekspersonalen ansvarar för att kunden har tillräcklig information som stöd för sitt val.

Den farmaceutiska personalen kan med stöd av sitt professionella övervägande vägra att sälja det preparat kunden vill ha, om användningen inte är trygg och inte motiverad utifrån hälsovårdens målsättningar.

Den farmaceutiska personalen strävar till att försäkra sig om att rätten till adekvat läkemedelsbehandling hos personer i svagare ställning inte äventyras av övertygelser eller handlingar hos den som sköter personens ärenden.

Alla kunder behandlas jämlikt, lyssnande och med respekt för deras människovärde.

V Apotekspersonalen upprätthåller och utvecklar sitt yrkeskunnande för att kunna verka i enlighet med kundens och hälsovårdens bästa.

Att upprätthålla sitt yrkeskunnande är en personlig yrkesmässig förpliktelse för var och en som jobbar på apotek. Förpliktelsen att utveckla kunnandet gäller både arbetsgivare och arbetstagare.

Till yrkesskickligheten hör att känna sitt eget kunnande och sina begränsningar och att vid behov hänvisa kunden till den expert eller sektor som bäst kan hjälpa kunden. Multiprofessionellt samarbete görs för kundens bästa. Allas kunnighet uppskattas när de utför sina egna uppgifter.

VI Apotekets urval av produkter och tjänster stöder dess roll som en del av hälsovården.

Apoteket saluför endast trygga kvalitetsprodukter. Produkt- och tjänsturvalet återspeglar den expertis med vilken apoteken sköter sin samhälleliga uppgift som tillhandahållare av befolkningens läkemedelsförsörjning samt som upprätthållare och främjare av kundernas hälsa och välbefinnande.

Apotekaren ansvarar för apotekets produkt- och tjänsturval med beaktande av kundernas behov, personalens och samarbetspartnernas, till exempel den övriga hälsovårdens, önskemål samt samhällets målsättningar för främjande av rationell läkemedelsbehandling.

VII Apotekspersonalen verkar för kundernas bästa i samarbete med övrig hälsovårdspersonal och myndigheterna.

Apotekspersonalen deltar aktivt i att nå målen för läkemedels- och medicineringssäkerhet, rationell läkemedelsbehandling och hälsofrämjande. Man strävar mot de målen i tätt samarbete med aktörer inom den övriga social- och hälsovården.

Apotekets farmaceutiska personal deltar i att följa med verkningarna av läkemedelsbehandlingarna samt i att upptäcka och lösa problem. Den farmaceutiska personalen deltar också i bedömningen av läkemedelsbehandlingarna som helhet och erbjuder läkare information och motiverade förslag till stöd för beslutsfattandet.

 

VIII Apotekspersonalen handlar ansvarsfullt och upprätthåller med sin verksamhet den uppskattning och den tillit branschen åtnjuter i samhället.

Apoteksverksamheten grundar sig på hälsovårdens mål och värden, evidensbaserad vetenskap och kontinuitet. Apotekspersonalen ser till att apotekets grundläggande uppgift som en hälsovårdsenhet som ansvarar för områdets läkemedelsförsörjning bibehålls klar.

Apoteken förnyas med resten av samhället, utifrån kundernas och samhällets behov. I förändringarna bör man värna om principerna för yrkesmässigt och etiskt högklassig apoteksverksamhet. Apotekslokalerna, publikationer, tjänster på nätet och synligheten i sociala och traditionella medier avspeglar alla apoteksverksamheten. All kommunikation bör vara i linje med den tillit som visas apoteken.

I apoteksverksamheten beaktas samhällsansvaret. Apoteken följer god marknadsföringssed och korrekta konkurrensmetoder.

IX Den farmaceutiska personalen främjar en riktig och trygg användning av läkemedel och strävar efter att förhindra läkemedelsmissbruk.

Den farmaceutiska personalens läkemedelsrådgivning är tillförlitlig, noggrann, förståelig och oberoende. Rådgivningen ges utifrån kundens behov, för att säkerställa en rätt och trygg användning av läkemedlen. Kunden uppmuntras till att fråga om sådant som rör medicineringen. Rådgivning ges i alla apotekets servicekanaler.

Apotekspersonalen säljer inte läkemedel eller andra produkter till en kund som man misstänker att skaffar dem för medvetet missbruk.

X Apotekspersonalen har tystnadsplikt om allt som man hört och sett i sin yrkesverksamhet.

Apotekspersonalen har tystnadsplikt i fråga om information som berör kundens sjukdom, medicinering och andra personliga angelägenheter, ifall kunden inte har gett sitt samtycke till att denna information förmedlas vidare. Apotekslokalen bör vara ändamålsenlig så att det är möjligt för kunden att sköta sina ärenden på ett individuellt och konfidentiellt sätt.

Apotekspersonalen bör internt diskutera kundens medicinering och därtill hörande saker med eftertanke och endast då det är till kundens fördel och krävs för en smidig behandling av ärenden. Apotekspersonalen använder informationen som finns på apoteket om kundens medicinering endast för kontroller och utredningar som är nödvändiga för behandlingen.

Apotekspersonalen bör kunna identifiera situationer där man behöver ingripa för att trygga en persons säkerhet och hälsa. Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har en plikt att vid behov göra en barn- eller åldringsskyddsanmälan utan att hindras av tystnadsplikten.

(De uppdaterade etiska regler godkända av Finlands Apotekareförbunds och Finlands Farmaciförbunds styrelser i januari 2019.)