Farmasian ammattilaisen eettiset ohjeet

Farmasian ammattilaisen velvollisuutena on edistää terveyttä ja järkevää lääkehoitoa.

Farmasian ammattilainen työskentelee yksilöiden ja yhteisöjen hyväksi tukien ja avustaen ihmisiä lääkehoitoihin liittyvissä asioissa lääkkeettömiä hoitoja unohtamatta.

Farmasian ammattilainen käyttää tietonsa ja taitonsa potilaiden/asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hänen tulee olla luotettava tiedonlähde.

Farmasian ammattilaisen tulee käyttäytymisellään ja toiminnallaan ylläpitää sekä vaalia farmasian ammattilaisen tehtävän vaatimaa ammattikuntaan kohdistuvaa arvostusta ja luottamusta.

Potilas-/asiakassuhde

Farmasian ammattilainen asettaa aina potilaan/asiakkaan tarpeet etusijalle. Farmasian ammattilaisen tulee varmistaa, että hänellä on käytössä kaikki tarpeellinen tieto potilaan/asiakkaan auttamiseksi.

Farmasian ammattilainen kohtelee jokaista potilasta/asiakasta tasa-arvoisesti terveyden tilasta, kulttuurista, uskonnosta, äidinkielestä, iästä, sukupuolesta, ihonväristä, poliittisesta mielipiteestä tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta, eikä anna omien ennakkoluulojensa tai uskomustensa vaikuttaa päätöksentekoon.

Farmasian ammattilainen huomioi potilaiden/asiakkaiden yksilölliset tarpeet kiinnittäen erityisesti huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin yksilöihin.

Farmasian ammattilaisen tulee kunnioittaa potilasta/asiakasta ja hänen itsemääräämisoikeuttaan sekä omanarvontuntoaan. Itsemääräämisoikeuden toteutumista on mahdollisuuksien mukaan tuettava silloinkin, kun farmasisti joutuu toimimaan potilaan/asiakkaan tahdosta riippumatta. Hänen tulee käsitellä  potilaiden/asiakkaiden tietoja aina luottamuksellisesti.

Ammattitaito

Farmasian ammattilainen pitää yllä sekä kehittää tietojaan ja taitojaan jatkuvasti uransa aikana. Hänen työssään antamat suositukset pohjautuvat tutkittuun ja  näyttöön perustuvaan tietoon.

Farmasian ammattilainen edistää tieteellistä tutkimusta parhaan kykynsä mukaan. Tutkimuksen on perustuttava hyviin tieteellisiin käytäntöihin.

Farmasian ammattilainen ei saa käyttää asemaansa tai työssään saamiaan tietojaan väärin. Hän ilmoittaa sidonnaisuutensa avoimesti ja jäävää itsensä tilanteissa, joissa hänellä on eturistiriita. Farmasian ammattilainen ei hyväksy palkkioita tai lahjoja, jotka voivat vaikuttaa tai näyttää vaikuttavan päätöksentekoon.

Ammattikunta ja moniammatillinen  yhteistyö

Farmasian ammattilaiset tukevat toisiaan päätöksenteossa, työssä jaksamisessa ja ammatillisessa kehittymisessä. He vaalivat ja edistävät omalla käytöksellään ja toiminnallaan kollegiaalisuutta.

Farmasian ammattilaiset kunnioittavat oman ja muiden ammattiryhmien edustajien asiantuntemusta. He tekevät moniammatillista yhteistyötä muiden  potilaan/asiakkaan hoitoon osallistuvien henkilöiden kanssa.

Farmasian ammattilaiset varmistavat, etteivät oman ammattikunnan jäsenet tai muut potilaan/asiakkaan hoitoon osallistuvat toimi potilasta tai asiakasta kohtaan epäeettisesti.