Farmasian ammattilaisten kollegiaalisuusohjeet

Kollegiaalisuusohjeet kannustavat farmasian ammattilaisia toimimaan kollegiaalisesti toisiaan kohtaan. Kollegiaalisuus on ammattikunnan jäsenten välinen tasa-arvoinen ja vastavuoroinen suhde, joka tukee ammatillista työskentelyä asiakkaan parhaaksi. Luja kollegiaalisuus vahvistaa alan sisäistä yhtenäisyyttä ja asemaa yhteiskunnassa.

Ammattietiikka

 • Toimin eettisten ohjeiden mukaisesti ja luottamuksen arvoisesti.
 • Kunnioitan, luotan ja arvostan kollegaani.
 • Tuen kollegaa ja toimin häntä kohtaan oikeudenmukaisesti.
 • Minulla on velvollisuus puuttua kollegan toimintaan, jos se uhkaa potilasturvallisuutta.

Osaaminen

 • Olen ylpeä omasta ja kollegoideni osaamisesta.
 • Ylläpidän ja vahvistan toiminnallani omaa ja kollegoiden ammatti-identiteettiä.
 • Jaan osaamistani muiden käyttöön sekä arvostan ja hyödynnän muiden erilaisia vahvuuksia.
 • Toimin ratkaisukeskeisesti ja käännän ongelmat ja virheet mahdollisuuksiksi oppia uutta.

Kommunikaatio ja yhteistyö

 • Edistän rakentavaa ja avointa keskustelua ja ilmapiiriä.
 • Annan kiittävää ja kehittävää palautetta kollegaa arvostavalla tavalla.
 • Edistän sekä alan sisäistä yhteisöllisyyttä että yhteistyötä eri ammattikuntien ja sidosryhmien välillä, päämääränäni potilaan paras mahdollinen hoito.
 • Yhdessä työskenneltäessä edistän vastuiden ja tehtävien jakamista kollegoiden kesken oikeudenmukaisesti.

Vastuu

 • Otan vastuun omasta toiminnastani.
 • Oikaisen havaitsemani poikkeamat kollegoita arvostelematta.
 • Vastaan ammattikunnan kollegiaalisuuden ylläpitämisestä ja edistämisestä sekä niiden välittämisestä kollegoilleni.
 • Toimiessani esimiesasemassa olen osaltani vastuussa kollegiaalisuuden edistämisestä.