Farmasialiiton kannanotto apteekkien farmaseuttisen henkilöstön työvoimapulaan

Apteekeissa on pula farmaseuttisesta henkilökunnasta. Työvoimapulan syyt ovat moninaiset. Olemme keskustelleet laajasti jäsentemme kanssa tekijöistä, jotka vaikuttavat apteekkityön houkuttelevuuteen. Nämä tekijät toimivat osaltaan vastauksena myös siihen, miten alan työvoimapulaan vastataan.

– Olemme tehneet kannanottomme suoraan jäseniltämme saadun palautteen perusteella. Keskustelua ja kyselyitä on tehty luottamustoimisille jäsenillemme eri neuvottelukunnissa ja proviisoriverkostossa, opiskelijat ovat osallistuneet aktiivisesti valmisteluun ja luottamushenkilöitä on myös haastateltu. Lisäksi kiertäessäni Suomea puheenjohtajan aluekierroksella pääsin kuulemaan jäsentemme mietteitä useilla eri paikkakunnilla, Suomen Farmasialiiton puheenjohtaja Maija Pirttijärvi kertaa.

– Kannanottomme vastaa myös ajankohtaiseen keskusteluun, jota apteekkitoiminnan ympärillä käydään. Jäsenemme tuovat selkeästi esille sen, millaista apteekkityön tulisi heidän mielestään olla, jotta se olisi sekä lääkitysturvallisuutta tukevaa että mielekästä korkeasti koulutetuille farmasian ammattilaisille. Tämän viestin me haluamme välittää kaikille apteekkitoiminnasta kiinnostuneille, Pirttijärvi toteaa.


SFL kannanotto 1.3.2023

Tätä farmasian ammattilaiset haluavat apteekkityöltä


Työhyvinvointi lisää työhön sitoutumista ja työn imua

Työhyvinvointia kehitetään työyhteisössä yhdessä ja jokaisella on siitä oma vastuunsa. Työhyvinvointi rakentuu hyvästä johtamisesta, työn organisoinnista, yhteisistä pelisäännöistä, avoimesta vuorovaikutuksesta, mahdollisuuksista vaikuttaa omaan osaamiseen ja työhön.

 • Työmäärän tulee olla kohtuullinen, ja työpäivän aikana tulee olla palautumishetkiä.
 • Omaan työhön tulee voida vaikuttaa; työvuorot, työtehtävät ja lomat.
 • Osaamista tulee arvostaa, hyvä osaaminen tukee myös työhyvinvointia.
 • Apteekissa tulee tunnistaa olemassa olevat kuormitustekijät (mm. melu, valaistus, lämpöolosuhteet, ergonomia ja sosiaalinen kuormittavuus).
 • Apteekissa tulee löytää keinot sekä fyysisen että psykososiaalisen kuormituksen poistamiseksi tai vähentämiseksi.

Apteekkien johtamista tulee kehittää

Apteekkeja tulee johtaa nykyaikaisin menetelmin. Työntekijät tulee nähdä vahvuutena.

 • Johtamisen tulee olla oikeudenmukaista, ja työntekijöitä tulee kohdella tasapuolisesti.
 • Esihenkilöillä tulee olla ajantasainen osaaminen asiantuntijoiden johtamisesta.
 • Työntekijöiden perehdytyksen tulee olla suunnitelmallista ja läpi työuran kestävää.
 • Esihenkilöiden tulee panostaa työilmapiirin kehittämiseen.
 • Kehityskeskustelut ovat johtamisen keskeinen väline, niitä tulee käydä säännöllisesti.
 • Esihenkilöiden tulee osoittaa arvostusta henkilökuntaa kohtaan.
 • Työyhteisöjä tulee kannustaa positiivisen ja kehittävän palautteen antamiseen rakentavassa hengessä.

Työnkuvan tulee olla monipuolinen

Työnkuvia ja päivittäisiä työtehtäviä tulee monipuolistaa yhdessä henkilökunnan kanssa yksilölliset toiveet ja apteekin toiminta huomioiden.

 • Urakehityksen näkökulmasta jokaiselle työntekijälle tulee luoda mahdollisuus syventyä johonkin osa-alueeseen tai saada jokin vastuualue.
 • Työnkuvia tulee kehittää työntekijän henkilökohtaisen osaamisen, kiinnostuksen kohteiden ja vahvuuksien pohjalta.
 • Farmasian ammattilaisten tulee voida käyttää työssään farmaseuttista osaamista (mukaan lukien kliininen farmasia) ja tehdä yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.
 • Farmasian ammattilaisilla tulee olla laajemmat mahdollisuudet osallistua asiakkaan lääkehoidon toteutukseen ja seurantaan.
 • Asiakkaan farmaseuttiseen neuvontaan tulee olla riittävästi aikaa.
 • Lainsäädännön ja viranomaismääräysten tulisi mahdollistaa farmaseuttisen asiantuntemuksen laajempi käyttö.

Osaamisen kehittäminen on kiinteä osa työtä

Jatkuva oppiminen luo pohjan potilasturvallisuudelle apteekkityössä. Suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen on osa työtä, ja kehittämisen keinojen tulee olla monipuolisia.

 • Osaamisen kehittämisen tulee olla suunnitelmallista, säännöllistä ja johdonmukaista. Suunnittelun tulee tapahtua yhteistyössä työnantajan ja työntekijän kesken.
 • Osaamisen kehittäminen pitää mahdollistaa työaikana.

Työsuhteen ehtojen tulee olla kilpailukykyiset

Palkkauksen ja työsuhteen ehtojen tulee olla työn vaativuuden tasolla. Alalla tulee lisätä aitoa kilpailua.

 • Alan palkkauksen ja palkkausjärjestelmän tulee olla kilpailukykyinen ja motivoiva sekä vastata työn vaativuutta ja tukea työssä kehittymistä.
 • Työntekijöiden työsuhteiden ehtojen tulee olla oikeudenmukaiset.
 • Työsuhteen ehdoilla ei tule estää työvoiman liikkuvuutta ja aitoa kilpailua osaavasta työvoimasta.

Apteekkiharjoittelu luo opiskelijan näkemyksen alasta

Alan tulevaisuuden kannalta on ensiarvoista, että opiskelijat innostuvat apteekkityöstä ja pysyvät alalla myös valmistumisensa jälkeen. Kun oppilaita otetaan harjoitteluun, oppilaiden ohjaukseen tulee panostaa niin, että opiskelija kokee olonsa tervetulleeksi työpaikalle, työyhteisöön ja osaksi alaa. Hyvin toteutettu harjoittelu tuottaa työyhteisölle uusia ajatuksia ja antaa työhön virtaa koko henkilökunnalle. Tällä hetkellä saaduissa palautteissa korostuu se, että opiskelija kokee olevansa harjoittelun aikana halpaa työvoimaa apteekille.

 • Onnistunut harjoittelu kannustaa sitoutumaan apteekkityöhön.
 • Myös harjoittelua tekevän jaksamisesta tulee huolehtia.
 • Harjoittelu on opintojakso, ja sen rakenne tulee suunnitella opiskelijan kanssa yksilöllisesti huomioiden opiskelijan sen hetkinen osaaminen.
 • Harjoittelutehtävien teko työajalla tulee mahdollistaa.
 • Opiskelijalle tulee antaa mahdollisuus tutustua ja osallistua apteekin erilaisiin tehtäviin.
 • Harjoittelu tulee nähdä voimavarana, jonka avulla työyhteisö voi kehittyä ja kehittää toimintaansa. Opiskelijoiden ohjaaminen luo vaihtelua vakituisen henkilökunnan työtehtäviin, mahdollistaa oman tietotaidon hyödyntämisen toisen oppimiseen ja kehittymiseen sekä auttaa löytämään kehityskohteita.


Lisätietoja:
Maija Pirttijärvi
puheenjohtaja
Suomen Farmasialiitto ry
040 778 4313

Katso kaikki ajankohtaiset