Lääkevaihdon laajentamista ja tehostamista suunniteltaessa tulee huomioida myös asiakkaan ja potilaan hoitomyöntyvyys ja lääkehoidon onnistuminen

Suomen Farmasialiitto on antanut lausunnon hallituksen esitysluonnokseen lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi ja siihen liittyviksi asetusmuutoksiksi. Hallituksen esitys vaikuttaa toteutuessaan apteekeissa annettavaan farmaseuttiseen neuvontaan ja ohjaukseen, apteekkiverkostoon ja apteekkipalveluihin sekä lääkkeiden käyttäjiin.

Farmasialiiton näkemyksen mukaan sekä biologisten lääkkeiden että inhaloitavien lääkevalmisteiden lääkevaihdon laajentamista ja tehostamista suunniteltaessa tulee tarkoin arvioida muutoksen vaikuttavuutta asiakkaan ja potilaan hoitomyöntyvyyteen ja lääkehoidon onnistumiseen. Apteekkien farmaseuttisen henkilöstön antamalla neuvonnalla on keskeinen rooli hoitomyöntyvyyden ja lääkehoidon onnistumisen varmistamisessa. Farmasialiitto pitää siksi ongelmallisena esitystä, jossa tuodaan lisävelvoitteita apteekeille ilman lisäkorvausta, kun samalla esitetään lääketaksan leikkaamista.

– Mikäli apteekkien farmaseuttiselle henkilöstölle halutaan siirtää tehtäviä ja lisätä velvoitteita, tulee apteekkien resurssien olla sellaiset, että siihen kykenevät kaikki apteekit riippumatta siitä, ovatko ne isoja tai pieniä. Lääketaksan leikkaus ei tähän kannusta, Suomen Farmasialiiton puheenjohtaja Maija Pirttijärvi toteaa.

Biologisten lääkkeiden osalta Farmasialiitto esittää, että lääkkeen määräämisasetuksen lain tasolle noston vaikutuksia seurataan riittävän kauan ennen apteekkivaihdon aloittamista. Inhaloitavien lääkevalmisteiden vaihtotilanteessa neuvonta eroaa puolestaan luonteeltaan ja laajuudeltaan muusta neuvonnasta. Tämä vaatii aikaa ja resursseja sekä osaamisen varmistamista erilaisten laitteiden käytön neuvonnan osalta.

– Farmaseutit ja proviisorit hoitavat heille annetut velvoitteet ammattitaidolla ja asiantuntemuksella. Riskinä kuitenkin on, että lisääntyvien lääkevaihtojen myötä asiakkaiden ja potilaiden hoitoon sitoutuminen heikkenee ja lääkehoidon vaikuttavuus huononee. Seurantaa tarvitaan enemmän ja käynnit terveydenhuollossa, lääkärin ja hoitajan vastaanotolla, lisääntyvät. Jo entisestään erittäin kuormittunut terveydenhuolto ei kaipaa enää yhtään lisää epäonnistuneesta lääkehoidosta johtuvia käyntejä, Pirttijärvi huomauttaa.

Farmasialiitto toivoo, että hallituksen esityksessä, joka on tehty ainakin osin kattamaan hoitajamitoituksesta aiheutuvia kuluja, on riittävästi huomioitu myös käynnissä oleva lääkeasioiden uudistus.

– On kovin lyhytnäköistä esittää irrallisia säästöesityksiä nyt, kun lääkeasioiden uudistuksen selvitystä odotetaan vuodenvaihteessa, Maija Pirttijärvi muistuttaa.

Farmasialiiton 8.8.2022 lausunto löytyy kokonaisuudessaan täältä

Lisätietoja:
Maija Pirttijärvi
puheenjohtaja, Suomen Farmasialiitto ry
040 564 7637
maija.pirttijarvi (a) farmasialiitto.fi

Katso kaikki ajankohtaiset