Alennettu jäsenmaksu 15€/kk

Alennusta jäsenmaksuun voi hakea toimittamalla liittoon kirjallisen hakemuksen liitteineen. Hakemuksen voi täyttää verkossa tai paperisena.

Hakemuksen voi halutessaan tehdä myös vapaamuotoisena. Hakemuksesta on käytävä ilmi ainakin hakijan henkilötiedot, syy alennuksen hakuun sekä alennuksen perusteen alku- ja loppupäivämäärät. Myös vapaamuotoiseen hakemukseen on liitettävä todistus.

Alennusperusteen on oltava voimassa vähintään kolme kuukautta kalenterivuoden aikana. Alennus myönnetään kuluvalle kalenterivuodelle ja poikkeustapauksissa myös edelliselle kalenterivuodelle. Edellisen kalenterivuoden alennushakemukset tulee toimittaa jäsenpalveluun viimeistään kuluvan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Hakemuksen voi lähettää Farmasialiittoon sähköpostilla tai postitse.

Mikäli alennuksen peruste lakkaa olemasta voimassa ennen anottua loppupäivämäärää, asiasta on ilmoitettava Farmasialiittoon. Alennus päättyy samanaikaisesti kuin sen peruste, viimeistään kalenterivuoden lopussa.

Jäsenmaksualennusta voi saada seuraavissa tapauksissa:

  • äitiys- ja vanhempainvapaa (palkaton)
  • hoitovapaa (palkaton)
  • osa-aikatyö enintään 80h/kk
  • sairausloma (palkaton)
  • työttömyys
  • vuorottelu- tai virkavapaa
  • päätoiminen (palkaton) jatko-opiskelu
  • ulkomailla asuminen
  • kuntoutustuki tai osittainen varhennettu vanhuuseläke (osa-aikaeläke)
  • vanhuuseläkkeellä ollessa, jos haluaa säilyttää kattavammat palvelut kuin maksuttomassa eläkeläisjäsenyydessä (mikäli työskentelet eläkkeelle jäämisen jälkeen, kannattaa miettiä, tarvitsetko edelleen Farmasialiiton palveluita, esimerkiksi työsuhdeneuvontaa. Nämä palvelut eivät kuulu maksuttomaan eläkeläisjäsenyyteen, jolloin voi olla kannattavaa jäädä jäseneksi alennetulla jäsenmaksulla).

Varusmies-/siviilipalvelusta suorittava on vapautettu jäsenmaksusta.

Hae alennettua jäsenmaksua