Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot

Osa lausunnoista näkyy vain kirjautuneille.

Lausunto STM:lle sairasvakuutuslain, lääkelain ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Farmasialiitto hyväksyy taloudellisen tilanteen vaatimat lääkesäästöjä koskevat linjaukset, mutta tuo esiin huolet, joka liittyvät apteekkien sujuvaan toimintaan sekä potilaiden hoitoon sitoutumiseen ja lääkitysturvallisuuteen.

Lausunto STM:lle lääkelain ja lääkeasetuksen muuttamisesta

Lausunnossaan Farmasialiitto tukee ehdotusta, jonka mukaan apteekkien liiketoimintaa harjoitettaisiin saman yritysmuodon kautta, mutta muistuttaa, että olisi syytä selvittää, pysyvätkö apteekit kannattavina nyt ehdotetulla mallilla.

Pohjoismaiden farmasialiittojen yhteinen julistus: Farmaseutit ja proviisorit taistelemaan antibioottiresistenssiä vastaan

Pohjoismaiset farmasialiitot (Nordisk Farmaceutunion NFU) kehottavat jäsenmaitaan aktiivisesti varmistamaan tehokkaiden antibioottien saatavuuden ja ohjeistamaan antibioottien asianmukaista käyttöä. NFU, jonka jäseniä kaikkien viiden Pohjoismaan kansalliset farmasialiitot ovat, on 16. elokuuta 2016 vuosikokouksessaan päättänyt tukea farmaseuttien ja proviisorien osallistumista kampailussa antibioottiresistenssiä vastaan.

Kannanotto Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselle farmaseutin koulutusohjelmasta

Suomen Farmasialiiton kannanotto farmaseutin koulutusohjelmasta Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselle

Kannanotto Helsingin yliopiston proviisorin koulutusohjelmauudistukseen

Suomen Farmasialiiton kannanotto proviisorin koulutusohjelma-uudistuksesta Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnalle

Vaikuttaminen

Farmasialiiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tuloksellista, sillä meidät tunnustetaan proviisorien ja farmaseuttien edustajana ja asiantuntemustamme arvostetaan yhteistyötahojen keskuudessa. Vaikutamme aktiivisesti suomalaisen lääkepolitiikan muodostumiseen. Annamme lausuntoja ja teemme aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi ja olemme jatkuvasti yhteydessä alan päättäjiin ja vaikuttajiin.

Lausuntoprosessi

Hallitus linjaa Farmasialiiton kannan yleisellä tasolla. Linjaukset käydään läpi hallituksessa aika ajoin mahdollisia tarkennuksia varten. Aiemmin linjaamattomat asiat kysytään tarvittaessa hallitukselta pikaviestillä. Neuvottelukuntien kannanotot kysytään ja saadut vastaukset huomioidaan vastauksia annettaessa. Saadusta palautteesta laaditaan konsensus.

STM:n lausuntopalvelumuutoksen vuoksi kokonaisia lausuntoja ei enää kirjoiteta, vaan lausunnoissa vastataan valmiiseen kysymys-vastaus-lomakkeeseen. Sen vuoksi vastausten julkaiseminen ei ole perusteltua, koska kaikki vastaukset ovat luettavissa lausuntopalvelusta. Lausuntojen vastausaikataulu on myös muuttunut ja on pahimmillaan ollut vain 2 viikkoa.

Farmasialiiton viralliset lausunnot laaditaan toimistolla.
 

Liity nyt
jäseneksi!