Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot

Osa lausunnoista näkyy vain kirjautuneille.

Kommentit Akavalle liittyen hallitukseen esitykseen työsopimuslain muuttamisesta

Farmasialiitto pitää esitettyjä työsopimuslain muutoksia huolestuttavina ja työsuhteen heikomman osapuolen suojaa murtavina.

Lausunto Fimealle liittyen raporttiin Ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Suomen Farmasialiitto esittää raporttiluonnosta ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistämiseksi täydennettävän.

Kannanotto STM:n rajatun lääkkeenmääräämisen asiantuntijaryhmän kuulemistilaisuuteen

Suomen Farmasialiitto katsoo, että esitys rajatun lääkkeenmääräämisen laajentamisesta ei ole pääosiltaan kannatettava.

Lausunto liittyen sairausvakuutuslain muuttamiseen

Suomen Farmasialiitto pitää esitettyjä muutoksia huolestuttavina, mikäli ne tuovat mukanaan negatiivisia henkilöstövaikutuksia farmasian alalla.

Lausunto liittyen laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamiseksi

Suomen Farmasialiitto katsoo, että esitykset terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ovat pääpiirteissään kannatettavia.

Vaikuttaminen

Farmasialiiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tuloksellista, sillä meidät tunnustetaan proviisorien ja farmaseuttien edustajana ja asiantuntemustamme arvostetaan yhteistyötahojen keskuudessa. Vaikutamme aktiivisesti suomalaisen lääkepolitiikan muodostumiseen. Annamme lausuntoja ja teemme aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi ja olemme jatkuvasti yhteydessä alan päättäjiin ja vaikuttajiin.

Lausuntoprosessi

Hallitus linjaa Farmasialiiton kannan yleisellä tasolla. Linjaukset käydään läpi hallituksessa aika ajoin mahdollisia tarkennuksia varten. Aiemmin linjaamattomat asiat kysytään tarvittaessa hallitukselta pikaviestillä. Neuvottelukuntien kannanotot kysytään ja saadut vastaukset huomioidaan vastauksia annettaessa. Saadusta palautteesta laaditaan konsensus.

STM:n lausuntopalvelumuutoksen vuoksi kokonaisia lausuntoja ei enää kirjoiteta, vaan lausunnoissa vastataan valmiiseen kysymys-vastaus-lomakkeeseen. Sen vuoksi vastausten julkaiseminen ei ole perusteltua, koska kaikki vastaukset ovat luettavissa lausuntopalvelusta. Lausuntojen vastausaikataulu on myös muuttunut ja on pahimmillaan ollut vain 2 viikkoa.

Farmasialiiton viralliset lausunnot laaditaan toimistolla.
 

Liity nyt
jäseneksi!