Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot

Osa lausunnoista näkyy vain kirjautuneille.

Lausunto liittyen alakiehdotukseen apteekkimaksun muuttamisesta apteekkiveroksi

(Hallituksen esitys eduskunnalle verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi) – VM008:00/2105

Lausunto liittyen suositukseen koneellisen annosjakelun toimintamalliksi

Suomen Farmasialiitto esittää suositusluonnosta koneellisen annosjakelun toimintamalliksi täydennettävän.

Kannanotto liittyen lääkehoitojen arviointien kuvauksiin

Suomen Farmasialiiton kannanotto lääkehoitojen arviointien kuvauksiin

Lausunto liittyen lääkkeiden määräämiseen

Suomen Farmasialiitto katsoo, että pykäläluonnokset ja niiden perustelut lääkkeen määräämistä koskevan asetuksen muuttamiseksi tarvitsevat täsmennystä ja täydennystä.

Kommentit liittyen Fimean kansalliseen itsehoitolääkeohjelmaan

Suomen Farmasialiitto katsoo, että itsehoitolääkeohjelma on tarpeellinen, mutta Fimean sidosryhmille kommentoitavaksi lähettämä kansallinen itsehoitolääkeohjelmaluonnos on kuvaus nykytilanteesta ja siitä miten siihen on tultu.

Vaikuttaminen

Farmasialiiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tuloksellista, sillä meidät tunnustetaan proviisorien ja farmaseuttien edustajana ja asiantuntemustamme arvostetaan yhteistyötahojen keskuudessa. Vaikutamme aktiivisesti suomalaisen lääkepolitiikan muodostumiseen. Annamme lausuntoja ja teemme aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi ja olemme jatkuvasti yhteydessä alan päättäjiin ja vaikuttajiin.

Lausuntoprosessi

Hallitus linjaa Farmasialiiton kannan yleisellä tasolla. Linjaukset käydään läpi hallituksessa aika ajoin mahdollisia tarkennuksia varten. Aiemmin linjaamattomat asiat kysytään tarvittaessa hallitukselta pikaviestillä. Neuvottelukuntien kannanotot kysytään ja saadut vastaukset huomioidaan vastauksia annettaessa. Saadusta palautteesta laaditaan konsensus.

STM:n lausuntopalvelumuutoksen vuoksi kokonaisia lausuntoja ei enää kirjoiteta, vaan lausunnoissa vastataan valmiiseen kysymys-vastaus-lomakkeeseen. Sen vuoksi vastausten julkaiseminen ei ole perusteltua, koska kaikki vastaukset ovat luettavissa lausuntopalvelusta. Lausuntojen vastausaikataulu on myös muuttunut ja on pahimmillaan ollut vain 2 viikkoa.

Farmasialiiton viralliset lausunnot laaditaan toimistolla.
 

Liity nyt
jäseneksi!