Opiskelemaan farmasiaa

Opiskelupaikat ja tutkinnot

Farmasiaa voi opiskella Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmissa sekä Åbo Akademissa farmaseutin koulutusohjelmassa. Lisäksi Itä-Suomen yliopistossa on tarjolla englanninkielinen yleisen toksikologian maisteriohjelma ja Åbo Akademissa ruotsinkielinen lääketeollisuuteen suuntaava maisteriohjelma. Farmaseutin tutkinto (alempi korkeakoulututkinto, 180 op) suoritetaan yleensä kolmessa vuodessa. Proviisorin ja maisterin tutkinto (ylempi korkeakoulututkinto, 300 op) suoritetaan yleensä viidessä vuodessa.

Farmasian opetuksen tavoitteena on kouluttaa terveydenhuoltoon lääkkeiden ja lääkehoidon asiantuntijoita. Opintoihin kuuluu farmakologiaa, farmaseuttista kemiaa, lääkkeen valmistusta, lääkkeiden vaikutusmekanismien tutkimista, lääkevalmisteiden ominaisuuksien tutkimista, lääkkeiden oikeaoppiseen käyttöön opastamista, vuorovaikutustaitojen harjoittelua ja farmasian yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin tutustumista. Opintoihin sisältyy myös puolen vuoden harjoittelu, josta osa tulee suorittaa avoapteekissa ja osan voi halutessaan suorittaa sairaala-apteekissa tai ulkomailla.

Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin haetaan yliopistojen yhteishaun kautta. Haku tapahtuu Opintopolku.fi -sivustolla.

Maisteriohjelmien hakuohjeet löytyvät yliopistojen omilta sivuilta.

Lisätietoja farmasian opiskelusta ja pääsykokeista löydät myös tiedekuntien ja laitosten sivuilta: Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Åbo Akademi.

Oppiaineet

Farmasia on poikkitieteellinen ala, jonka opiskeluun kuuluu muun muassa seuraavia osa-alueita:

Biofarmasia tutkii anatomisten, fysiologisten ja solubiologisten tekijöiden vaikutusta lääkehoitoon sekä sitä, miten lääkeaineiden ominaisuudet, lääkemuodot ja lääkkeiden antotavat vaikuttavat lääkehoidon tehoon ja turvallisuuteen. 

Farmakologia tutkii lääkeaineiden vaikutuksia ja vaiheita elimistössä, niin elin-, solu- kuin molekyylitasolla ja soveltaa näitä tietoja sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. 

Farmaseuttinen biologia etsii luonnosta uusia lääkeaineita ja kehittää niille tutkimusmenetelmiä. Se on soveltava tieteenala, joka yhdistää muun muassa kemiaa, kasvitiedettä, mikrobiologiaa, biokemiaa ja geenitekniikkaa. 

Farmaseuttinen kemia tutkii lääkeaineiden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia, kemiallista rakennetta ja synteesiä ja hyödyntää tätä tietoa lääkeainesuunnittelussa, -valmistuksessa ja -analytiikassa. 

Farmasian teknologia tutkii ja kehittää lääkevalmisteita ja lääkkeiden valmistusmenetelmiä sekä pyrkii ymmärtämään molekyylitasolta lähtien kaikkia niitä fysikaalisia ja kemiallisia tekijöitä ja ilmiöitä, jotka määräävät erilaisten lääke- ja apuaineiden säilymistä ja käyttäytymistä elimistössä. 

Kliininen farmasia on farmasian osa-alue, joka käsittelee yksilön lääkehoidon kokonaisuutta ja sen tehoa, turvallisuutta, taloudellisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja toteutettavuutta. Kliiniseen farmasiaan kuuluu keskeisesti yhteistyö muiden terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaan kanssa.

Teollisuusfarmasia keskittyy lääkevalmisteen tutkimiseen ja tuotekehitykseen, tuotantoon soveltamiseen, lääkkeiden teolliseen valmistamiseen sekä lääkkeiden valmistamiseen liittyvien laatujärjestelmien sekä lääkerekisteröintiä koskevien asioiden opetukseen. 

Toksikologia tutkii elimistölle vieraiden aineiden haitallisia vaikutuksia, haittavaikutusten mekanismeja, toksisuuden testaamista ja kemiallisten aineiden riskinarviointia.

Sosiaalifarmasiassa tarkastellaan lääkehuoltoa, lääkkeiden käyttöä ja niihin liittyviä ongelmia yhteiskunnallisesta näkökulmasta sekä lääkehoidon terapeuttista ja taloudellista vaikuttavuutta ja lääkepoliittista päätöksentekoa. 

Tutkintoon kuuluva harjoittelu
Opiskeluun sisältyy paljon käytännön harjoittelua. Opintojaksoilla työskennellään esimerkiksi laboratoriossa lääkkeitä valmistaen sekä opetellaan, miten asiakasta neuvotaan lääkkeiden vaikutuksista ja käytöstä. Sekä farmaseutin että proviisorin opintoihin sisältyy 26 viikon harjoittelu. Harjoittelusta 13 viikkoa on suoritettava suomalaisessa avoapteekissa, mutta toisen 13 viikkoa voi suorittaa myös sairaala-apteekissa tai ulkomailla. Harjoittelu on avoapteekissa suoritettuna palkallinen. Harjoittelun tavoitteena on tukea farmasian opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden ja työelämätaitojen kehittymistä. Se tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden luennoilla ja harjoitustöissä opitun teoriatiedon ja työelämässä hankitun käytännön tiedon yhdistämiseen.

Tyypillisimmät tehtävänkuvat

Koulutus antaa erinomaiset valmiudet erilaisiin työtehtäviin sosiaali- ja terveydenhuollossa. Monet farmasian ammattilaiset työllistyvät apteekkiin, mutta mielenkiintoisia työtehtäviä löytyy myös lääketeollisuudesta, sairaaloista ja terveyskeskuksista, viranomaistehtävistä (esim. Kela ja Fimea), lääketukkukaupasta sekä opetuksen ja tutkimuksen parista. 

Apteekissa työtehtäviin kuuluvat asiakaspalvelu (resepti- ja itsehoitolääkkeet), lääkeneuvonta, lääkehoitojen arviointi, lääkkeiden valmistus sekä erilaiset esimiestehtävät (esimerkiksi työvuorolistojen teko ja apteekin hoito). 

Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa farmaseutit ja proviisorit työskentelevät lääkehoitojen ja lääkkeiden käytön asiantuntijoina, vastaavat lääkehoitojen arvioinnista ja hoitavat erilaisia lääkkeiden logistiikkaan, valmistukseen ja käyttökuntoon saattamiseen liittyviä tehtäviä sekä esimiestehtäviä. Näitä tehtäviä voi tehdä myös sairaalan osastolla osana potilaita hoitavaa moniammatillista tiimiä. 

Lääketeollisuudessa työtehtäviin kuuluvat lääkkeiden valmistukseen ja lääketehtaan toimintaan liittyvä laadunvarmistus, lääke-erien myyntiin vapauttaminen, lääkkeiden myyntilupahakemusten käsittely, lääketurvatoiminta sekä lääkevalmisteiden markkinointi ja myynti. 

Viranomaistehtäviä ovat esimerkiksi myyntilupien käsittely ja myöntäminen, apteekkien ja lääketehtaiden valvontaan ja tarkastukseen liittyvät tehtävät sekä lääkekorvaushakemuksien käsittely ja korvauspäätösten tekeminen.

Lääketukkukaupassa työtehtävät liittyvät yleisimmin lääkkeiden logistiikkaan sekä lääkkeiden markkinointiin ja myyntiin.

Yliopistolla farmasian ammattilaisia työskentelee useimmin tutkimus- ja opetustehtävissä. 

(Päivitetty helmikuu/2019)

Lataa esite Farmaa asiaa.

Voit myös tilata esitteitä. Lähetä viestiä osoitteeseen viestinta@farmasialiitto.fi 

Palkkaus ja työllistyminen

Palkkaus

Farmaseuttien ja proviisorien palkkaus riippuu työtehtävistä ja työskentelysektorista. Alla olevasta taulokosta näet farmaseuttien ja proviisorien keskimääräisen palkan eri sektoreilla (e/kk) vuonna 2018.
 

Työskentelysektori Farmaseutti   Proviisori
Apteekki 3 005 4 164
Sairaala ja terveyskeskus   2 776 4 061
Lääketeollisuus 4 134 4 895
Valtio  3 821 *
Yliopisto * 3 100
Kela 2 959 *

* Tietoa ei ole saatavilla.
Tiedot on päivitetty 2/2019.

Työllisyystilanne

Farmasian alan työllisyystilanne on pääsääntöisesti hyvä. Suomessa oli huhtikuussa 2018 työttömänä 117 farmaseuttia ja 58 proviisoria. Viimeisimmät farmaseuttien työttömyysluvut löydät Akavan verkkosivuilta.

Liity nyt
jäseneksi!