Kunta-ala

Kunta-alan proviisorit ja sairaala-apteekkarit

Farmasialiiton palkkasuositus kuntien ja kuntayhtymien sairaaloissa ja terveyskeskuksissa työskenteleville proviisoreille ja sairaala-apteekkareille on voimassa 26.10.2017 alkaen.

Henkilön tehtäväkohtainen palkka määräytyy tehtävien vaativuuden perusteella. 

Yleistä

Kunta-alan proviisorit ja sairaala-apteekkarit eivät ole kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkkahinnoittelussa, minkä vuoksi liitto on antanut heidän palkkaneuvottelujensa tueksi oheiset palkkasuositukset.

Kunta-alan farmaseuttien tehtäväkohtaiset palkat löytyvät KVTES:sta. Myös heihin sovelletaan kohdassa ”Tehtäväkohtaisen palkkauksen lisät” ilmeneviä palkan korotusperusteita.

Proviisori / perusasiantuntijatehtävät

Tehtäväkohtaisen palkan alaraja 4 000 €/kk

Proviisorin tutkinnon suorittanut henkilö, jonka tehtävät eivät edellytä erityistä työkokemusta, esim. vastuu tehdasvalmistelogistiikasta.

Proviisori / vaativat asiantuntijatehtävät

Tehtäväkohtaisen palkan alaraja 4 300 €/kk

Erikoistietoa/-taitoa vaativat ja usean vuoden työkokemusta edellyttävät tehtävät, esim. vastuu erityislupavalmisteista, lääkitysturvallisuudesta, lääkeinformaatiosta, vaativat logistiset tehtävät, kliiniset lääketutkimukset, tietojärjestelmän pääkäyttäjä, lääkevalmistus, solunsalpaajat, osastofarmasia, annosjakelupalvelu, laatutyö tai maahantuonti.

Proviisori / erittäin vaativat asiantuntijatehtävät

Tehtäväkohtaisen palkan alaraja 4 500 €/kk

Toimivat yksikkönsä henkilökunnan esimiehinä ja/tai vastuu edellisessä kohdassa mainituista yhdestä tai useammasta tehtäväkokonaisuudesta taikka budjettivastuu.

Sairaala-apteekkari

Vaativat esimiestehtävät ja vastuu toiminnan johtamisesta (tavoitteista, tuloksesta, budjetista ja strategiasta). Palkkaus määräytyy yksikön koon mukaan. Mittarina käytetään yksikön vuosibudjettia:

  • alle 10 milj. € - tehtäväkohtaisen palkan alaraja 5 500 €/kk
  • 10 - 20 milj. € - tehtäväkohtaisen palkan alaraja 6 100 €/kk
  • yli 20 milj. € - tehtäväkohtaisen palkan alaraja 6 600 €/kk

Tehtäväkohtaisen palkkauksen lisät

Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksetaan työkokemuslisää vähintään 3 % / 5 v ja 8 % / 10v. Työkokemuslisä lasketaan tehtäväkohtaisesta palkasta. Työkokemuksena huomioidaan kaikki farmasian alan työ, saman työnantajan palveluksessa tehty työ sekä muu työ, josta on olennaista hyötyä tehtävien hoidossa. Työkokemuksena huomioidaan myös yritystoiminta tehtävässä, josta on olennaista hyötyä tehtävien hoidossa. (KVTES)

Tehtäväkohtaiseen palkkaukseen vaikuttavat korottavasti esim. ammatillinen (FaL) tai tieteellinen (FaT) jatkokoulutus, erikoistumiskoulutus ja erityispätevyys (esim. osastofarmasia). Näissä tapauksissa palkkaa korotetaan 5 % kustakin jatkokoulutuksesta tai pätevyydestä.

Lisäksi voidaan maksaa muutakin henkilökohtaista lisää, jonka perusteena ovat henkilökohtaiset työtulokset ja ammatinhallinta sekä muut mahdolliset paikallisesti määritellyt henkilökohtaiset taidot.

Taustaa palkkasuositusten tarkistukselle

Kunta-alan proviisorien ja sairaala-apteekkarien palkkasuositusten tarkistukset on tehty kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen sopimuskorotusten mukaan palkkataulukoista irrottamisen jälkeen seuraavasti:

  • 1.9.2010 alkaen 0,7 %
  • 1.5.2011 alkaen 2 %
  • 1.1.2012 alkaen 3,7 % (tämä muodostuu 1,7 %:n yleiskorotuksesta ja palkkarakenteen muutoksen vuoksi tehtyyn 2 %:n korotuksesta tehtäväkohtaisiin palkkoihin)
  • 1.2.2013 alkaen 1,46 % sekä paikallinen järjestelyerä 0,6 % kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta.
  • Palkka on pyöristetty ylöspäin täyteen 50 euroon.


Yllä kuvatulla tavalla proviisorin perusasiantuntijatehtäviä hoitavan proviisorin uusi palkkasuositus vastaa palkkakyselymme mukaista keskipalkkaa proviisoreilla, jotka ilmoittivat tehtäväkseen proviisori.

Muissa ryhmissä vastaajia oli niin vähän, ettei palkkakyselystä saa suositusten tueksi niiden osalta tilastotietoja. Suosituksiin on tehty vastaavat korotukset kuin proviisorin perusasiantuntijatehtäviinkin. Lisäksi on käytetty Tilastokeskuksen Kunta-alan palkkakyselyn 2015 tuloksia.

Liity nyt
jäseneksi!